WTCG-vergoeding bij wonen België: goed nieuws

In Archief by robert

Er doen zich problemen voor bij de uitbetaling van de WTCG-vergoeding bij wonen buiten Nederland. Het betreft dan de in Nederland werkende ’inkomende’’ grensarbeiders en de in België wonende gepensioneerden c.q. arbeidsongeschikten. De grensarbeiders zijn verzekerd in Nederland; gepensioneerden zijn niet verzekerd in Nederland doch hebben ten financiële laste van Nederland (pensioenland) recht op zorg in hun woonland en Nederland.

Kwalificatie van de WTCG-vergoeding
De WTCG-vergoeding is in de zin van de EU-coördinatieverordening nr. 883/2004 een uitkering in verband met ziekte. De EU-verordening maakt een onderscheid tussen uitkeringen en verstrekkingen. De WTCG-vergoeding is géén verstrekking in de zin van artikel 1 V bis van Vo 883/2004, omdat de WTCG-vergoeding vrij besteedbaar is nadat is vastgesteld dat men voldoet aan de voorwaarden voor de vergoeding. De WTCG-vergoeding is vergelijkbaar met de zorgtoeslag, die ook gekwalificeerd is als een uitkering.
Indien een vergoeding gekwalificeerd is als een uitkering, dan geldt op grond van artikel 21 van Vo 883/2004 dat deze door de bevoegde lidstaat moet worden uitbetaald. Voor de helderheid: het persoonsgebondenbudget is geen uitkering doch een verstrekking, omdat deze vergoeding niet vrij besteedbaar is.
De Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten bepaalt dat in Nederland verzekerde personen – men moet dan denken aan in Nederland werkende grensarbeiders (verzekerden) – aanspraak hebben op de WTCG-vergoeding (artikel 1 a) WTCG). De wet regelt niet dat buiten Nederland wonende gepensioneerden aanspraak hebben op de WTCG-vergoeding. Zij zijn immers niet verzekerd in Nederland. Het zijn zgn. verdragsgerechtigheden. Zij ontlenen hun recht op de WTCG-vergoeding aan het EU-recht.

Voorbeelden:
Inwoner van België werkt als grensarbeider in Nederland. Betrokkene is sociaal verzekerd in Nederland. Nederland is de bevoegde lidstaat. Dat betekent dat betrokkene aanspraak heeft op verstrekkingen in verband met ziekte in Nederland en België (artikel 17 resp. 18 Vo 883/2004) en recht op uitkeringen in verband met ziekte (zorgtoeslag en WTCG-vergoeding op grond van artikel 21), die worden uitgekeerd door de bevoegde lidstaat (Nederland). Er bestaat voor grensarbeiders (’verzekerden’) ook aanspraak WTCG-vergoeding op grond artikel 1 a) van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.
Inwoner van België ontvangt een Nederlands pensioen/WIA-uitkering. Nederland is als pensioen/uitkeringsland de bevoegde lidstaat en is op grond van artikel 24 resp. 25 verantwoordelijk voor de bekostiging van de medische zorg in het woonland van de gepensioneerde resp. pensioenland (Nederland). De gepensioneerde heeft op grond van artikel 29 recht uitkeringen in verband met ziekte (zorgtoeslag en WTCG-vergoeding), die worden uitgekeerd door het pensioenland (Nederland). Er bestaat geen aanspraak WTCG-vergoeding op grond artikel 1 a) van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, omdat gepensioneerden niet in Nederland verzekerd zijn: het zijn zgn. verdragsgerechtigden.

Vragen gesteld in het Europees parlement: de exporteerbaarheid van de WTCG
Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie gesteld door Ivo Belet (CD&V-EVP); E-009376/2011. Betreft: Nederlandse tegemoetkoming chronisch zieken (WTCG)
In haar antwoord van 11 mei 2011 op parlementaire vraag E-002411/2011 over de tegemoetkoming voor chronisch zieken geeft de Commissie aan dat zij op basis van een onderzoek van het antwoord van de Nederlandse autoriteiten, een beslissing zal nemen over de te nemen maatregelen. Heeft de Commissie dit onderzoek afgerond? Kan de Commissie meer toelichting geven over de eventueel reeds genomen maatregelen?
Antwoord van de heer Andor namens de Commissie d.d. 01.12.2011; E-009376/2011
De Commissie is van mening dat de invaliditeitsuitkering die wordt uitbetaald op basis van de Nederlandse Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten, op voorwaarde dat de betrokkene voor ten minste 35% arbeidsongeschikt is en van rechtswege verzekerd is ingevolge de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de kenmerken van een geldelijke uitkering bij ziekte heeft. De Commissie heeft via EU-Pilot met de Nederlandse autoriteiten contact opgenomen en deze meegedeeld dat de weigering om een dergelijke invaliditeitsuitkering te exporteren, naar haar oordeel in strijd is met Verordening (EG) nr. 883/2004.Naar aanleiding van hun antwoord werden de Nederlandse autoriteiten ervan op de hoogte gebracht dat de verstrekte toelichting geen herziening van het oordeel van de Commissie rechtvaardigde. In mei 2011 heeft er een vergadering tussen de Nederlandse autoriteiten en de Commissie, plaatsgevonden waarbij de autoriteiten in kennis werden gesteld van de mogelijkheid om overeenkomstig artikel 258 VWEU een inbreukprocedure tegen Nederland in te leiden.

Actueel: Nederlands jurisprudentie bevestigt dat er recht op WTCG bestaat bij wonen in België
Zeer recent heeft de Rechtbank Amsterdam, Sector bestuursrecht (meervoudige kamer) de WTCG- vergoeding toegekend aan een in België wonende WIA-gerechtigde. Zaaknummer: AWB 10/5329 AWBZ. Uitspraak d.d. 21 september 2011. Dat is goed nieuws.
Voor meer informatie over de WTCG: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/tegemoetkoming-chronisch-zieken-en-gehandicapten-wtcg

hits=169= / id=2032=