Nieuwe belastingen 2013

In Archief by robert

De Belgische federale begroting. Na weken van onderhandelen en speculeren over mogelijke nieuwe belastingen werd in de nacht van 19-11-2012 een akkoord bereikt binnen de regering. hits=673= / id=1288=

Blijft de Belgische BVBA leiden in 2013 of wordt het lijden?

In Archief by robert

Nederland breidt eenzijdig haar heffingsrecht uit…Op dit moment zijn vrijwel alle Europese overheden op zoek zijn naar extra financiële middelen. Men grijpt daarbij veelal gemakkelijk naar de fiscale instrumenten. De Nederlandse wetgever heeft het deze maal expliciet voorzien op de managementfee vanuit de Belgische BVBA aan de Nederlandse B.V. De wetswijziging die zich thans in de laatste fase bevindt, beoogt …

Het Vlaamse ‘wonen in eigen streek’ -criterium bij de aanschaf van een woning druist in tegen de Europese fundamentele vrijheden Het Vlaamse grond- en pandendecreet waarbij het recht tot aankoop/huur van bepaalde woningen en gronden enkel voorbehouden i

In Archief by robert

Het Vlaamse ‘wonen in eigen streek’ -criterium bij de aanschaf van een woning druist in tegen de Europese fundamentele vrijheden Het Vlaamse grond- en pandendecreet waarbij het recht tot aankoop/huur van bepaalde woningen en gronden enkel voorbehouden is aan personen uit de eigen streek is in strijd met het Europese recht. Ook al heeft het Hof van Justitie van de …

De conserverende aanslag op aandelen rechts gepasseerd

In Archief by robert

Binnen de tienjaarstermijn geld verdienen in België Vanuit fiscaal oogpunt is er bij een emigratie altijd veel aandacht voor tijdstermijnen. Zo vervalt tien jaar na emigratie de Nederlandse conserverende aanslagen op aanmerkelijk belangaandelen. Ook eindigt na tien jaar de Nederlandse mogelijkheid om schenk- en erfbelasting te heffen. Termijnen kunnen dus van belang zijn bij een emigratie naar België. Maar het …

De Belgische federale begroting 2013

In Archief by robert

Na weken van onderhandelen en speculeren over mogelijke nieuwe belastingen werd in de nacht van 19 op 20 november 2012 een akkoord bereikt binnen de regering Di Rupo I over de begroting 2013. Naast fiscale maatregelen bevat het akkoord ook besparingsmaatregelen, er zullen inspanningen worden geleverd om de competitiviteit te behouden en de strijd tegen sociale en fiscale fraude wordt …

Belastingdienst mag andere Verklaring ArbeidsRelatie (VAR) afgeven dan aangevraagd

In Archief by robert

Een tandarts oefent zijn praktijk in Nederland uit met tussenkomst van zijn eigen BV. De tandarts wil zekerheid over hoe deze relatie met zijn BV fiscaal moet worden gezien. In Nederland kan dit door middel van het aanvragen van een VAR. Op basis van en aantal criteria toetst de belastingdienst of er sprake is van bijvoorbeeld ondernemerschap of van een …

Afkoop pensioen door inwoner België mag worden belast in Nederland

In Archief by robert

De belastingplichtige X was woonachtig in België. Hij heeft pensioen opgebouwd bij zijn eigen BV (pensioen in eigen beheer). De BV is gevestigd gebleven in Nederland. Tegenover de pensioenverplichting had de BV vorderingen op derden uitstaan. De vordering was waarschijnlijk niet volwaardig omdat de derde failliet ging. Eind 2004 vindt in ieder geval een aflossing voor een belangrijk deel van …

Nederland mag gebruikelijk loonregeling toepassen bij Belgische directeur-groot aandeelhouder

In Archief by robert

In de Nederlandse loonbelasting is de gebruikelijke loonregeling opgenomen. Deze regeling verplicht een directeur-groot aandeelhouder van een Nederlandse BV of NV ertoe zichzelf fiscaal een fictief loon aan te rekenen. De directeur-grootaandeelhouder wordt dus belast met loon- en inkomstenbelasting voor dit loon. Het uitgangspunt is een loon van € 42.000 (2012), maar als het gebruikelijke loon voor zijn functie en …

Massaal bezwaar tegen discriminatie in de Nederlandse Successiewet

In Archief by robert

In een uitspraak van 13 juli 2012 heeft de Rechtbank Breda beslist dat de Nederlandse Successiewet discriminerend is. Voor ondernemingsvermogen geldt er namelijk een verhoogde vrijstelling, die voor het jaar waarop de uitspraak zag betekende dat 75% van het ondernemingsvermogen was vrijgesteld. Inmiddels is die vrijstelling voor ondernemingsvermogen zelfs nog ruimer geworden, namelijk 100% voor de eerste € 1.006.000 en …

Constructie met Nederlandse auto van de zaak mislukt

In Archief by robert

De bijtelling voor de auto van de zaak houdt nog altijd velen in Nederland bezig. En dat is ook begrijpelijk want de heffing kan oplopen tot jaarlijks betalen van belasting over 25% van de waarde van je auto van de zaak. Op deze bijtelling mag overigens wel de betaalde eigen bijdrage voor privégebruik worden afgetrokken.In deze zaak had een directeur-groot …

Gezinswoning en effectieve bewoning

In Archief by robert

Krachtens art. 215, §1, eerste lid van het Belgisch Burgerlijk Wetboek kan de ene echtgenoot zonder de instemming van de andere niet onder bezwarende titel of om niet beschikken over de rechten die hij bezit op het onroerend goed dat het gezin tot voornaamste woning dient, noch dat goed met hypotheek bezwaren. Deze bepaling is van toepassing op Nederbelgen (zie …

Erfrecht: onwaardigheid, verwerping en plaatsvervulling

In Archief by robert

Een aantal principes van het Belgische erfrecht worden binnenkort grondig gewijzigd: de gronden van erfrechtelijke onwaardigheid worden uitgebreid. De kinderen van een onwaardige erfgenaam kunnen, anders dan vroeger, door plaatsvervulling tot de nalatenschap komen, in de plaats dus van hun onwaardige rechtsvoorganger. De onwaardige heeft geen wettelijk genot op de goederen die zijn minderjarige kinderen ten gevolge van zijn onwaardigheid …

Herroeping van schenking en testament wegens ondankbaarheid

In Archief by robert

Inzake herroeping van een schenking wegens ondankbaarheid kan de schenker, na het overlijden van de begiftigde, de herroeping vorderen tegen de erfgenamen van de begiftigde. De termijn van één jaar waarbinnen de erfgenamen van de schenker de vordering kunnen instellen, loopt thans niet noodzakelijk te rekenen vanaf de dag van het misdrijf. Ook inzake herroeping van uiterste wilsbeschikkingen loopt de …

Verval van huwelijksvoordelen

In Archief by robert

Huwelijksvoordelen vervallen thans ook bij gerechtelijke scheiding van goederen en wijziging van het huwelijksvermogensstelsel.Volledig nieuw is dat de langstlevende echtgenoot die onwaardig is om van de overleden echtgenoot te erven, alle voordelen verliest die hij uit de samenstelling, de werking, de vereffening of de verdeling van het gemeenschappelijk vermogen had kunnen verkrijgen. Hij blijft evenwel gerechtigd op de helft van …

Woonstvergoeding

In Archief by robert

Het Hof van Cassatie heeft voor de tweede maal op expliciete wijze de klassieke leer inzake de woonstvergoeding bevestigd. Woonstvergoeding is de vergoeding die dient te worden betaald door de echtgenoot die tijdens en na de echtscheidingsprocedure in de gemeenschappelijke of onverdeelde woning blijft wonen en er dus het exclusieve genot van heeft. Wat de periode tijdens de echtscheidingsprocedure betreft, …

Landverzekeringsovereenkomstenwet – inbreng en inkorting

In Archief by robert

Schenkingen die als voorschot op erfenis aan erfgenamen (in de praktijk vooral kinderen) worden gedaan, dienen in principe door die kinderen te worden “ingebracht” bij het overlijden van de schenker. Schenkingen die buiten paart aan erfgenamen (in de praktijk vooral kinderen) of die aan derden worden gedaan, moeten worden aangerekend op het beschikbaar deel en kunnen worden “ingekort” wanneer ze …

Zwakkeren strafrechtelijk beschermd

In Archief by robert

Door de wet van 26 november 2011 worden een aantal bepalingen in het Strafboek gewijzigd en aangevuld teneinde het misbruik van de zwakke toestand van personen strafbaar te stellen en de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen tegen mishandeling uit te breiden. Bedoeld worden personen die in een kwetsbare toestand verkeren ten gevolge van leeftijd, zwangerschap, ziekte dan wel een lichamelijk …

Trusts in België: liaisons dangereuses

In Archief by robert

In het gezaghebbende Tijdschrift voor Privaatrecht waarschuwt professor dr. A.-L. Verbeke voor de nefaste gevolgen van de zogenaamde irrevocable discretionary trusts na het overlijden van de settlor: “De familie wordt dan gesandwicht tussen de hamer van de fiscus en het aambeeld van de trustees. De ene beweert dat de familieleden alle macht hebben en dat het discretionaire karakter pure fictie …

Registratie van een onrechtstreekse schenking na het overlijden van de schenker

In Archief by robert

Op een bankgift door de schenker gedaan binnen de drie jaar voor zijn overlijden, zijn door de begiftigde successierechten verschuldigd (art. 7 W.Succ.). De begiftigde kan aan die successierechten ontsnappen door vóór het overlijden van de schenker het schriftelijk bewijs van die bankgift ter registratie aan te bieden en de registratierechten te betalen (3% of 7% in Vlaanderen). Daarentegen belet …

Feitelijk samenwonenden en de successierechten

In Archief by robert

Het Hof van beroep te Antwerpen bevestigt de regel dat wanneer een persoon ingeschreven was op hetzelfde adres als dat van de erflater, de Administratie het tegenbewijs kan leveren dat die persoon niet daadwerkelijk met de erflater heeft samengewoond en er geen gemeenschappelijke huishouding mee gevoerd heeft. In casu was dit bewijs geleverd, omdat de betrokken persoon steeds in een …

Antimisbruikbepaling (vervolg bis)

In Archief by robert

Er is op 1 en 8 oktober 2012 bij het Grondwettelijk Hof een beroep tot vernietiging ingesteld van de artikelen 167, 168 en 169 van de programmawet van 29 maart 2012, zijnde de antimisbruikbepaling. Het is dus mogelijk dat de antimisbruikbepaling in het schenkings- en successierecht nietig wordt verklaard. In afwachting van de uitspraak van het Grondwettelijk Hof is echter …

Overname van de “dienst” inzake registratie- en successierechten

In Archief by robert

Te rekenen vanaf 1 januari 2015 zal het Vlaamse Gewest inzake het geregionaliseerde registratie- en successierecht de “dienst” overnemen van de federale regering. Dit betekent dat de vestiging, de inning, de invordering en de administratieve beroepen vanaf die datum door de Vlaamse Administratie zullen worden verricht (begrotingsdecreet van 9 november 2012).hits=2= / id=1471=