Verval van huwelijksvoordelen

In Archief by robert

Huwelijksvoordelen vervallen thans ook bij gerechtelijke scheiding van goederen en wijziging van het huwelijksvermogensstelsel.
Volledig nieuw is dat de langstlevende echtgenoot die onwaardig is om van de overleden echtgenoot te erven, alle voordelen verliest die hij uit de samenstelling, de werking, de vereffening of de verdeling van het gemeenschappelijk vermogen had kunnen verkrijgen. Hij blijft evenwel gerechtigd op de helft van de aanwinsten, tenzij hem door de huwelijksovereenkomst een kleiner aandeel toekomt, dat hij in dat geval behoudt.
De bepalingen inzake onwaardigheid om te erven zijn van overeenkomstige toepassing op de onwaardigheid om huwelijksvoordelen te verkrijgen of te behouden.
Deze nieuwe bepalingen inzake huwelijksvoordelen zijn enkel van toepassing op Nederbelgen die rechtskeuze hebben gedaan voor het Belgisch huwelijksvermogensrecht of die onder dat recht vallen.
hits=2= / id=1480=