De mist rond de belasting over AOW trekt op (bis)

In Archief by robert

In het NederBelgischMagazine van september 2012, pagina 72, leest u een artikel met titel: “De mist rond de belasting over AOW trekt op”, van de fiscale redacteuren van ESJ Breda. Dit artikel gaat in op de discussie en onduidelijkheid over de belastingheffing in België over Nederlandse AOW-pensioenen. Deze onduidelijkheid heeft tot een aantal rechtszaken geleid en het was dan ook …

Emigratie met een strikte scheiding heeft meest kans op slagen

In Archief by robert

Greenille –advocaat Mathieu Ex: “Emigratie met een strikte scheiding heeft meest kans op slagen” Onrust naar aanleiding van maatregelen Di Rupo Bij advocatenkantoor Greenille kunnen de gespecialiseerde advocaten er hun uurwerk op gelijk zetten. Als de regering Di Rupo fiscale maatregelen plant of alleen nog maar in overweging heeft, stijgt het aantal vragen aanzienlijk. Het voorbije jaar merkte Greenille twee …

Successiewet: vrijstelling voor iedereen, niet alleen voor bedrijfsopvolging?

In Archief by robert

Een opvallende uitspraak van de Rechtbank in Breda. De Rechtbank komt tot de conclusie dat de Nederlandse tegemoetkomingen voor de bedrijfsopvolging voor iedereen moeten gelden. De Nederlandse Successiewet kent faciliteiten om bedrijfsopvolging bij schenking en bij vererving met weinig belastingheffing plaats te laten vinden. Op dit moment is de regeling (in hoofdlijnen) zo dat de eerste € 1.006.000 aan ondernemingsvermogen …

Geen saldomethode bij heffing over oude lijfrente

In Archief by robert

Het betrof een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule die was afgesloten onder de Wet IB 1964. Bij de belastingheffing waren er twee mogelijkheden: (1) de hele uitkering wordt belast of (2) alleen het deel van de uitkering wordt belast voor zover die hoger is dan de ingelegde premies (de saldomethode). Bij de saldomethode is een groot deel van de uitkering dus vrijgesteld.Welke …

Geen 30%-regeling indien niet in loondienst

In Archief by robert

Nederland kent een tegemoetkoming in de loon- en inkomstenbelasting voor inkomende en uitgaande werknemers met een specifieke, in Nederlandse schaarse deskundigheid: de 30%-regeling. Daarbij wordt, kort gezegd, 30% van het loon gezien als kostenvergoeding en daarom niet belast. De regeling is met ingang van 2012 aanzienlijk verscherpt, onder andere met een grensregeling. Door deze regeling kunnen bijvoorbeeld inwoners van België …

Geen belastingheffing over pensioen meer na toezegging belastingdienst

In Archief by robert

De belastingplichtige woonde in het buitenland maar ontving een pensioen uit Nederland. Vervolgens vraagt hij voor deze pensioenuitkering bij de belastingdienst een vrijstelling van loonheffingen aan. Deze vrijstelling wordt vervolgens door de inspecteur ook toegekend.Bij de aangifte gaat de belastingplichtige er ook vanuit dat het pensioen niet zal worden belast door Nederland. Maar bij de aanslag inkomstenbelasting komt de belastingdienst …

Belastingplannen 2013

In Archief by robert

Prinsjesdag is geweest en de plannen voor de belastingwetgeving 2013 zijn gepresenteerd. Slechts een paar dagen later zijn deze plannen voor een deel alweer aangepast. Deze aanpassingen komen uit het formatieoverleg tussen VVD en PvdA. We noemen enkele belangrijke punten, zoals die nu voorliggen: – Het plan om de onbelaste € 0,19 per km te gaan belasten vervalt. Ook de …

Tontinebeding: privatief genot brengt een verplichting tot vergoeding met zich mee

In Archief by robert

Twee broers kopen samen een onroerend goed, ieder voor de helft in onverdeeldheid, maar met een beding dat bij overlijden van één van hen de langstlevende geacht wordt steeds eigenaar te zijn geweest van het volledige onroerend goed. Het onroerend goed wordt echter door één van de broers bewoond, eerst alleen en vervolgens samen met een partner. De andere broer …

Het eventueel vruchtgebruik bekrachtigd

In Archief by robert

Jan is gehuwd met Marie. De vader van Jan (Fons) is reeds lang overleden en zijn weduwe (Angèle) heeft overeenkomstig het Belgisch wettelijk erfrecht het vruchtgebruik van de nalatenschap van Fons geërfd. Jan heeft de blote eigendom van de nalatenschap van Fons geërfd. Indien Jan nu vóór Angèle komt te overlijden, erft Marie volgens de Belgische wet het vruchtgebruik van …

Sterfhuisclausule: de rechtspraak versus de fiscale administratie (vervolg)

In Archief by robert

De sterfhuisclausule is een clausule, in extremis toegevoegd aan de huwelijksvoorwaarden, waardoor het ganse gemeenschappelijk vermogen wordt toebedeeld aan de niet terminaal zieke echtgenoot, met naam genoemd. Omdat de niet-terminaal zieke echtgenoot het gemeenschappelijk vermogen zonder voorwaarde van overleving bekomt, is deze toebedeling vrij van successierechten. De fiscale administratie verzet zich tegen deze vrijstelling, maar krijgt voor de tweede maal …

Finaal verrekenbeding 0/100: de rechtspraak versus de fiscale administratie (vervolg)

In Archief by robert

Een finaal verrekenbeding 0/100 is een beding toegevoegd aan een stelsel van scheiding van goederen (uitsluiting van gemeenschap) waarbij de eerststervende echtgenoot zich verbindt een schuld te erkennen ten aanzien van de langstlevende, groot de tegenwaarde van het vermogen van de eerststervende op de dag van zijn overlijden. Het vermogen van de eerststervende bevat derhalve een actief van 100 en …

De nieuwe programmawet gepubliceerd

In Archief by robert

De nieuwe programmawet (waarvan het ontwerp besproken is in NBM juni 2012) is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 28 juni 2012. hits=1= / id=1523=

Aangifte speciaal personenbelasting: nieuwe toelichtende circulaire bij emigratie en overlijden

In Archief by robert

Voor Belgische rijksinwoners die tijdens het belastbaar tijdperk emigreren of komen te overlijden, moet er een “aangifte speciaal” worden ingediend in de personenbelasting. Deze “aangifte speciaal” belast de inkomsten van het begin van het kalenderjaar tot aan het tijdstip van emigratie/overlijden. Om de eventuele toepassing van de bijzondere heffing van 4% mogelijk te maken, heeft de fiscale administratie een aantal …

Verduidelijking van de berekening van het voordeel van alle aard voor bedrijfswagens

In Archief by robert

In een eerdere editie werd de nieuwe formule die de Regering Di Rupo I heeft ingevoerd voor de berekening van het voordeel van alle aard (hierna ‘VAA’) bij privégebruik van bedrijfswagens reeds besproken. Op dit VAA is de belastingplichtige belasting verschuldigd. Op heden wordt het VAA berekend in functie van de CO2 uitstoot en de waarde van de bedrijfswagen. Omtrent …

Vlaams Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid in strijd met het Unierecht?

In Archief by robert

Het Vlaamse Decreet betreffende het grond- en pandenbeleid stelt als voorwaarde voor de overdracht van onroerende goederen in bepaalde Vlaamse gemeenten dat de kandidaat koper/huurder beschikt over een voldoende band met de betrokken gemeente. Dergelijke regels zijn vaak aanwezig in gemeenten waarbij de gemiddelde bouwgrondprijs per vierkante meter hoog is. Daarnaast verplicht het decreet de verkavelaars en de bouwheren om …

Groepsverzekeringen: onderscheid tussen gehuwden en wettelijk samenwonenden niet discriminerend

In Archief by robert

De Belgische successiewetgeving stelt dat een derdenbeding dat door de overledene tijdens zijn leven is opgemaakt, en op grond waarvan bij zijn overlijden een som, rente of waarde wordt uitgekeerd, wordt gelijkgesteld met een legaat en dus wordt belast met successierechten (art. 8 W.Succ.). Het typevoorbeeld van een derdenbeding is een klassieke levensverzekering. Deze fictiebepaling maakt een uitzondering voor uitkeringen …

Antimisbruikbepaling (vervolg 2)

In Archief by robert

In het vorige nummer van NBM werd een toelichting gegeven bij de circulaire van de fiscale administratie met betrekking tot de nieuwe antimisbruikbepaling. Inmiddels zijn twee evoluties te noteren. Enerzijds is er een vrij ruime consensus dat de antimisbruikbepaling niet van toepassing is in de materie van het schenkings- en successierecht, omdat de invoering van een dergelijke bepaling tot de …

Antimisbruikbepaling (vervolg)

In Archief by robert

In het Belgisch Staatsblad van 23 augustus 2012 is de lang verwachte circulaire (dd. 20 juli 2012) in verband met de overdracht van familiale ondernemingen en vennootschappen gepubliceerd. De fiscale administratie heeft haar interpretatie van de nieuwe fiscale gunstregels voor familiebedrijven omstandig toegelicht. Zoals reeds gezegd, liet de nieuwe wettelijke regeling nog veel ruimte voor interpretatie. Door de omzendbrief weten …