Uitnodiging seminar (18-5-2016): schenken, Kaaimantaks, UBO-register

In Berichten by robert

U kunt nog tot 1 juni 2016 tegen 0% schenken met ‘voorbehoud van vruchtgebruik’. Dit is een van de meest populaire vormen van schenken. Hierna wordt het minimaal 3%. Het gaat over schenken van effecten en geldbeleggingen aan de kinderen. Gebruikelijk is dat deze schenkingen onder voorbehoud van het vruchtgebruik worden gedaan. Dit schenken voorkomt een erfbelasting van maximaal 27%. …

Besluit Staatssecretaris van Financiën inzake teruggaaf dividendbelasting zaak Miljoen e.a.

In Archief by robert

Nr. DGB 2016/1731M van 26 april 2016 Door de Hoge Raad is einduitspraak gedaan in de zaken Miljoen, X en Société Générale SA. Het ging daarbij in essentie om situaties waarbij een Nederlandse vennootschap dividend heeft uitgekeerd waarop 15% Nederlandse dividendbelasting is ingehouden. Het punt is vervolgens dat in Nederland gevestigde personen en entiteiten de ingehouden dividendbelasting wel kunnen verrekenen, …

Vastgoedconcern heeft recht op de bedrijfsopvolgingsregelingen erfbelasting

In Archief by robert

Hoge Raad, 15 april 2016 Deze uitspraak van de Hoge Raad gaat over de Nederlandse erfbelasting en kan daarom van belang zijn voor Nederbelgen omdat Nederland nog tot tien jaar na emigratie erfbelasting kan heffen. Maar deze gunstige uitspraak kan ook worden toegepast voor de inkomstenbelasting, en is ook om die reden van belang voor Nederbelgen. Door de wijzigingen in …

Belgische RSVZ bijdragen niet aftrekbaar van de Nederlandse winst

In Archief by robert

Hof Amsterdam, 7 januari 2016 Bij grensoverschrijdend werken of ondernemen hoeven belastingplicht en premieplicht zelfs niet in één en hetzelfde land te liggen. In deze situatie was er een Belgische ondernemer die vennoot was in een Nederlandse vof. Hij verrichte werkzaamheden in Nederland en in België. Deze ondernemer was in zijn woonland België sociaal verzekerd (en premieplichtig). Als zelfstandige betaalt …

Advies om vragen te stellen aan HvJ EU over korten heffingskortingen door Nederland in buitenlandsituaties

In Archief by robert

Advies A-G, 18 februari 2016 Vanaf 2001 is in Nederland de belastingvrije som afgeschaft. In plaats daarvan zijn er een flink aantal heffingskortingen gekomen, waaronder de arbeidskorting, de ouderenkorting en de algemene heffingskorting. Indien van toepassing leiden deze kortingen effectief tot een lager bedrag aan te betalen belasting. Nederland onderscheidt bij de heffingskortingen een belastingdeel en een premiedeel (voor de …

Overdracht woning aan kinderen met voorbehoud huurrecht belast met erfbelasting

In Archief by robert

Hoge Raad, 8 april 2016 Een in Nederland regelmatig voorkomende vermogensplanning houdt in dat ouders de woning overdragen aan de kinderen, maar zich daarbij het recht voorbehouden om in de woning te blijven wonen. Door deze techniek wordt het eigendom van de woning al overgedragen aan de kinderen, maar kunnen de ouders wel in hun eigen woning blijven wonen. Het …

Onbelast genieten van de oude dag: het bestaat nog!

In Archief by robert

Als u werkt, betaalt u belasting over het daarmee verdiende inkomen. Na pensionering is het helaas niet anders: ook dan wordt belasting betaald, nu over het over het pensioen. Maar soms is er een mogelijkheid om belastingvrij van de oude dag te genieten. Het gaat dan om oude Nederlandse kapitaalverzekeringen. Onder de vorige Nederlandse inkomstenbelastingwet (de Wet IB 1964) was …

Opgelet bij de schenking van vastgoed: Vlabel viseert het optioneel conventioneel beding van terugkeer

In Archief by robert

Een gewoon beding van conventionele terugkeer voorziet dat het voorwerp van de schenking terugkeert naar de schenker indien de begiftigde vóór de schenker komt te overlijden en werkt als een ontbindende voorwaarde. Indien de ontbindende voorwaarde wordt vervuld, keert het voorwerp van de schenking met terugwerkende kracht terug naar de schenker. Eerder is gebleken dat Vlabel de werking van een …

Vlabel viseert schenken in Nederland met voorbehoud van vruchtgebruik – inwerkingtreding

In Archief by robert

In het vorige nummer van dit magazine kon u lezen dat de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) een nieuw betwistbaar standpunt heeft gepubliceerd waardoor schenkingen worden geviseerd van effecten en geldbeleggingen die gebeurd zijn met voorbehoud van vruchtgebruik. Voor zover dergelijke schenking belastingvrij gebeurt (wat meestal zo zal zijn als de schenking plaatsvindt voor Nederlandse notaris), zal Vlabel de schenking aan erfbelasting …

Aankondiging van de controleacties FOD Financiën voor 2016

In Archief by robert

Om de burger aan te sporen om zijn fiscale verplichtingen correct na te komen, communiceert de FOD Financiën net zoals de vorige jaren ook in 2016 op een open manier over een aantal lopende of nog te verwachten controleacties. Als u een particulier bent, dan wordt u wordt mogelijk gecontroleerd of zal de FOD Financiën vragen om bijkomende inlichtingen of …

Jaarverslag federale Ombudsman 2015: aandacht voor gezinsfiscaliteit

In Archief by robert

Op 18 april 2016 heeft de federale Ombudsman zijn jaarverslag 2015 voorgesteld aan het Parlement. Het probleem van de gezinsfiscaliteit kreeg bijzondere aandacht. In de loop van 2015 ontving de federale Ombudsman een groot aantal klachten over de fiscale regelgeving met betrekking tot kinderen ten laste. Die regelgeving lijkt niet meer doelmatig om de nieuwe samenlevingsvormen gepast te verwerken zoals …

Panama Papers: nieuwe fiscale maatregelen aangekondigd

In Archief by robert

In de nasleep van de Panama Papers heeft de federale regering een akkoord bereikt over een reeks nieuwe maatregelen ter bestrijding van fiscale fraude. Het betreft voornamelijk proceduremaatregelen. Een aantal van die maatregelen zou reeds opgenomen zijn in een voorontwerp van Programmawet. De informatie hieronder steunt op de beperkte bronnen die momenteel beschikbaar zijn. De maatregelen kunnen uiteraard nog wijzigingen …