Vlabel viseert schenken in Nederland met voorbehoud van vruchtgebruik – inwerkingtreding

In Archief by robert

In het vorige nummer van dit magazine kon u lezen dat de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) een nieuw betwistbaar standpunt heeft gepubliceerd waardoor schenkingen worden geviseerd van effecten en geldbeleggingen die gebeurd zijn met voorbehoud van vruchtgebruik. Voor zover dergelijke schenking belastingvrij gebeurt (wat meestal zo zal zijn als de schenking plaatsvindt voor Nederlandse notaris), zal Vlabel de schenking aan erfbelasting onderwerpen bij overlijden van de schenker. Vlabel zal in dat geval erfbelasting heffen, ook indien de schenking is gebeurd buiten de risicotermijn van drie jaar.
Vlabel aanvaardt echter dat geen erfbelasting is verschuldigd in de mate dat de schenking werd geregistreerd met de betaling van schenkbelasting tot gevolg. Om als tegenbewijs te gelden moet de registratie gebeuren voor de totstandkoming van de gesplitste inschrijving (dit is de inschrijving voor het vruchtgebruik enerzijds en voor de blote eigendom anderzijds met betrekking tot de geschonken geldbeleggingen of effecten).
Nog los van het feit dat het standpunt o.i. onwettelijk is, geeft het nieuwe standpunt aanleiding tot tal van onduidelijkheden in de praktijk. Recent heeft Vlabel het nieuwe standpunt aangevuld wat betreft de inwerkingtreding. Het aangevulde standpunt zal, wat de gesplitste inschrijvingen betreft, slechts van toepassing zijn voor gesplitste inschrijvingen die zullen gebeuren vanaf 1 juni 2016. In een nieuwsbericht op zijn website stelt Vlabel dat hij met het nieuwe standpunt niet de bedoeling heeft gehad verrichtingen uit het verleden aan te pakken. Door de inwerkingtreding per 1 juni 2016 meent Vlabel dat iedereen, die van plan is een dergelijke verrichting te doen, de kans krijgt om tijdig zijn voorzorgen te nemen (Standpunt 15004 dd. 21.03.2016, zoals aangevuld op 25 april 2016).