Aankondiging van de controleacties FOD Financiën voor 2016

In Archief by robert

Om de burger aan te sporen om zijn fiscale verplichtingen correct na te komen, communiceert de FOD Financiën net zoals de vorige jaren ook in 2016 op een open manier over een aantal lopende of nog te verwachten controleacties.
Als u een particulier bent, dan wordt u wordt mogelijk gecontroleerd of zal de FOD Financiën vragen om bijkomende inlichtingen of documenten te bezorgen als:
• het bijzondere aanslagstelsel voor buitenlandse kaderleden op u van toepassing is;
• u hebt aangegeven dat u recht hebt op een belastingvermindering voor inkomsten van buitenlandse oorsprong;
• de geautomatiseerde behandeling van uw aangifte aan het licht brengt dat:
o u niet al uw beroepsinkomsten, Belgische en buitenlandse, hebt aangegeven,
o u geen aangifte hebt gedaan van een onroerend goed waarvan u in België of in het buitenland eigenaar bent,
o u giften aftrekt zonder over een fiscaal attest te beschikken.
Een onderneming wordt mogelijk gecontroleerd als:
• ze als schuldenaar van inkomsten niet op een correcte en volledige manier de fiscale fiches 281 heeft ingevuld, waardoor de verkrijgers niet kunnen worden geïdentificeerd;
• ze een horecazaak uitbaat en niet voldoet aan de verplichting om een geregistreerd kassasysteem te gebruiken;
• ze, als btw-eenheid of als lid daarvan, bepaalde verplichtingen inzake btw niet heeft nageleefd;
• er bij vereffening een vermoeden bestaat dat voor bepaalde vereffeningsverrichtingen niet alle fiscale heffingen werden voldaan.
Naast deze specifieke aandachtspunten voert de FOD Financiën uiteraard nog andere controles uit van de fiscale situatie van de burgers en de ondernemingen.