Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.15.0119.N: AOW-uitkering rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking op beroepswerkzaamheid

In Seminars by robert

5 MEI 2017 F.15.0119.N/1 BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Financiën, met kabinet te 1000 Brussel, Wetstraat 12, voor wie optreedt de adviseur-generaal-gewestelijk directeur der directe belastingen Antwerpen II, met kantoor te 2500 Lier, Kruisbogenhofstaat 24/1, eiser, tegen 1. J. S., 2. Ch. M., verweerders, met als raadsman mr. Saskia Lust, advocaat bij de balie te Brussel, met kantoor …

Belgische beurstaks nu ook van toepassing op beleggingen die in het buitenland worden gehouden

In Archief by robert

Stel u vestigde zich enkele jaren terug in België, maar bleef daarbij in het bezit van een effectenportefeuille aangehouden bij een Nederlandse of andere buitenlandse kredietinstelling. Hoeveel beurtaks bent u verschuldigd indien er transacties worden verricht in deze effectenportefeuille? En wat indien u aandelen houdt van een buitenlandse vennootschap die beleggingen houdt? Tot voor 1 januari 2017 was enkel beurstaks …

AOW in de belastingaangifte, een handleiding

In Archief by robert

De aangifte van de personenbelasting over de inkomsten van 2016 moet in de papieren versie normaliter op 29 juni 2017 verzonden zijn. De AOW moet worden aangegeven onder de codes 1211-50 en 2211-20. Volgens de fiscus moet 100% van het bedrag, dat Jaaropgave van de SVB vermeldt onder “loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen”, worden opgenomen. Voor een gehuwde met een volledige …

Sterfhuisbeding: Hof van Cassatie fluit de fiscus opnieuw terug

In Archief by robert

Op 28 april 2016 heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken over een aanslepende discussie over de al dan niet belastbaarheid op basis van artikel 5 W.Succ. (huidig artikel 2.7.1.0.4 VCF) van de onvoorwaardelijke volledige toebedeling van het gemeenschappelijke vermogen aan één, met naam genoemde echtgenoot, het zogenaamde sterfhuisbeding. Het Hof oordeelt dat wanneer één echtgenoot krachtens een bedongen huwelijksvoordeel …

Fictief loon bijna nergens meer mogelijk?

In Archief by robert

Conclusie A-G, 28 april 2016 Nederland kent een wettelijke regeling die een DGA (directeur-groot aandeelhouder, aandeelhouder van ten minste 5% in een vennootschap) verplicht om een loon op te nemen van minimaal € 44.000 (2016). Eén van de redenen voor deze verplichting is om ervoor te zorgen dat een DGA niet de mogelijkheid heeft om belastingheffing uit te stellen indien …

Ook in 2011 is box 3 nog niet in strijd met recht op eigendom

In Archief by robert

Hoge Raad 10 juni 2016 In 2015 heeft de Hoge Raad recht gesproken over box 3, het forfaitaire inkomen uit sparen en beleggen. Waar het daarbij met name over ging, was het punt dat in box 3 wordt uitgegaan van een forfaitair rendement van 4% over het vermogen. Dit forfaitaire rendement wordt belast tegen 30%, waardoor effectief jaarlijks 1,2% van …

Europese Commissie heeft AOW-klacht in onderzoek

In Archief by robert

De saga van de belastbaarheid van de AOW-uitkeringen in België is bijna, er lopen nog enige procedures, ten einde. Klacht ontvankelijk In de situatie van Wim Harkx heeft het Hof van Cassatie op 4 februari 2016 een oordeel geveld. Thans is deze zaak onder andere door het Nederlands-Belgisch-Centrum ter beoordeling voorgelegd aan de Europese Commissie. De Commissie heeft de klacht …

AOW en Personenbelasting

In Archief by robert

Nu bij de administratie (tot nu toe) en bij de rechtspraak van België het gehele traject over het bovengenoemd onderwerp door mij is afgelegd, lijkt het me interessant te kijken naar de motiveringen van de administratie en van de rechtspraak waarom men mijn verzoek en dat van anderen om geen personenbelasting over mijn/onze AOW-inkomen te heffen afwijst. In mijn opleiding …