Belgische beurstaks nu ook van toepassing op beleggingen die in het buitenland worden gehouden

In Archief by robert

Stel u vestigde zich enkele jaren terug in België, maar bleef daarbij in het bezit van een effectenportefeuille aangehouden bij een Nederlandse of andere buitenlandse kredietinstelling.
Hoeveel beurtaks bent u verschuldigd indien er transacties worden verricht in deze effectenportefeuille? En wat indien u aandelen houdt van een buitenlandse vennootschap die beleggingen houdt?
Tot voor 1 januari 2017 was enkel beurstaks verschuldigd op beursverrichtingen die in België werden aangegaan of uitgevoerd via een tussenpersoon die in België was gevestigd. Indien daarentegen effecten rechtstreeks bij een buitenlandse bank of financiële instelling werden aangekocht, en vervolgens ook via deze buitenlandse instelling werden verkocht, was er geen Belgische beurstaks verschuldigd.

Vrijstelling van beurstaks

Sedert 1 januari 2017 is hierin evenwel verandering gekomen. Zo is er voortaan ook beurstaks verschuldigd op transacties door een natuurlijke persoon die in België woont en die beursorders geeft aan een buitenlandse instelling waar hij een effectenportefeuille aanhoudt. Daarbij heeft de nieuwe regeling niet enkel betrekking op transacties verricht in een effectenportefeuille die door een in België verblijvende natuurlijke persoon rechtstreeks aangehouden wordt bij een buitenlandse kredietinstelling, maar ook op beursverrichtingen die via het internet door in het buitenland gevestigde tussenpersonen worden aangeboden aan in België verblijvende natuurlijke personen.
Verder meent de Minister van Financiën dat de beurstaks ook van toepassing zou kunnen zijn op orders door juridische constructies waarvan de uiteindelijke begunstigde inwoner van België is en die in principe onder de Kaaimantaks vallen. Wat de Minister hiermee concreet bedoeld is niet geheel duidelijk. Stel bijvoorbeeld dat u aandelen houdt in een op Curaçao gevestigde vennootschap die van een fiscaal gunstregime geniet. Indien het standpunt van de Minister zo begrepen dient te worden dat alle orders door deze vennootschap met betrekking tot de door haar aangehouden beleggingsportefeuille, onder de toepassing van de Belgische beurstaks vallen, dan kunnen wij dit niet bijtreden.
Een buitenlandse juridische constructie is immers in principe een niet-inwoner, waarvoor de vrijstelling van beurstaks geldt. Ook de fiscale transparantie op grond van de kaaimantaks kan volgens ons niet zonder meer doorwerken naar de beurstaks: er is immers in de beurstaks geen bijzondere regeling voorzien voor juridische constructies (in tegenstelling tot de inkomstenbelastingen).

Bevestiging Minister

Opdat de beurstaks van toepassing zou zijn, dient het order rechtstreeks of onrechtstreeks te worden gegeven door een Belgisch inwoner. Volgens ons slaat de term “rechtstreeks of onrechtstreeks” op het geven van het order waarbij het order een impact moet hebben op het vermogen van de ordergever. Indien de effecten werkelijk zouden behoren tot het vermogen van de juridische constructie, kan de beurstaks ons inziens niet doorwerken op verrichtingen gedaan vanuit de juridische constructie (omdat dit een afzonderlijke entiteit is met een afzonderlijk vermogen). Zowel het vermogen waarop de verrichting een impact heeft als het order zijn in dat geval immers niet afkomstig van een Belgisch inwoner, maar van de juridische constructie zelf waarvoor, zoals eerder gesteld, de vrijstelling van beurstaks geldt.
Deze zienswijze werd recent door de Minister bevestigd. Zo stelt de Minister dat orders gegeven door een buitenlandse juridische constructie buiten het toepassingsgebied van de beurstaks vallen, tenzij de juridische constructie gesimuleerd is of de juridische constructie haar zetel van werkelijke leiding in België heeft.

Betaaltermijnen

Hoeveel beurstaks verschuldigd is, hangt af van het effect waarop de transactie betrekking heeft: 0,27% voor aandelen (met een maximum van 800 EUR per transactie), 0,09% voor obligaties en verkoop op de secundaire markt van deelbewijzen in een distributiefonds (met een maximum van 1.300 EUR per transactie) en 1,32% voor de verkoop en inkoop van deelbewijzen in een kapitalisatiefonds (met een maximum van 4.000 EUR per transactie). Een inkoop van aandelen van een distributiefonds wordt daarentegen niet belast.
U dient daarbij als ordergever in beginsel zelf in te staan voor het betalen van de beurstaks en het indienen van een opgave. Hiervoor heeft u in principe tijd tot de laatste werkdag van de tweede maand die volgt op die waarin de verrichting werd aangegaan of uitgevoerd. Voor verrichtingen uitgevoerd in januari, februari en maart 2017 werd deze termijn evenwel verlengd tot 30 juni 2017.
U bent echter bevrijd van de aangifte- en betalingsverplichting indien u kan aantonen dat de taks reeds werd betaald door de buitenlandse bank of een door hem in België aangestelde aansprakelijke vertegenwoordiger. Wij raden dan ook aan om de financiële instelling te contacteren met de vraag of zij zelf de beurstaks zal afhouden. Voor wat de betaling door de buitenlandse tussenpersoon zelf betreft (eventueel via een aansprakelijk vertegenwoordiger), lijkt de administratie te impliceren dat de termijn van twee maanden hier niet geldt. In dat geval zou ten laatste op de laatste werkdag van de maand volgend op de verrichting moeten worden betaald en aangegeven. Voor verrichtingen uitgevoerd in januari, februari, maart en april 2017 werd deze termijn evenwel verlengd tot 30 juni 2017.

Griet Vanden Abeele
Sander Diepvens
www.tiberghien.com
Antwerp, Brussels, Luxembourg