De impact van Brexit op de Vlaamse erfbelasting

In Archief by robert

Het is vooralsnog onduidelijk wanneer de UK de EU zal verlaten. Daarbij is het niet zeker of de UK op termijn deel blijft uitmaken van de Europese Economische Ruimte (EER). Tot nu toe blijft alles bij het oude. In de hypothese dat de UK geen deel meer zou uitmaken van de EER, zal dit wel gevolgen hebben voor een aantal …

Vlabel spreekt zich uit over het keuzebeding/verblijvingsbeding onder last

In Archief by robert

In een eerdere editie van dit magazine was te lezen dat de federale rulingsdienst in 2013 het keuzebeding/verblijvingsbeding onder last (ook bekend als de Casmanclausule) als fiscaal misbruik bestempelde. Bijgevolg weigerde ze het bestaan van de last te erkennen en werd de overbedeling beschouwd als fictief legaat wat successieheffing tot gevolg had. Deze zienswijze was voor ernstige kritiek vatbaar. Voor …

Vlabel en het Nederlandse erfrecht: een moeilijk huwelijk

In Archief by robert

Vlabel publiceerde onlangs een standpunt wat betreft de toepassing van de erfbelasting bij de Nederlandse wettelijke verdeling en bij Nederlandse testamenten die een ouderlijke boedelverdeling bevatten. Talrijke oude Nederlandse testamenten bevatten dergelijke ouderlijke boedelverdeling. Sedert de inwerkingtreding van de EU erfrechtverordening kan de Nederbelg ook opteren voor de toepassing van de Nederlandse wettelijke verdeling via een volwaardige rechtskeuze. Het nieuwe …

Vlabel spreekt zich uit over de Liechtensteinse Stiftung

In Archief by robert

Voor het eerst sinds de overdracht van de schenk- en erfbelasting naar het Vlaamse niveau, heeft de Vlaamse Belastingdienst (hierna ‘Vlabel’) zich uitgesproken over de fiscale behandeling van de Liechtensteinse Stiftung. Vlabel lijkt te breken met het gunstige standpunt dat sinds een aantal jaren wordt ingenomen door de federale rulingdienst (Vlaamse Voorafgaande Beslissing nr. 16025 van 27 juni 2016). Concreet …

Nieuwe circulaire over de aangifte van Franse tweede verblijven

In Archief by robert

(Circulaire AAFisc Nr. 22/2016, nr. Ci.704.681 van 29 juni 2016) Belgische inwoners zijn verplicht hun wereldwijd inkomen aan te geven in de belastingaangifte. Op grond van het Belgisch-Franse dubbelbelastingverdrag zijn de inkomsten van onroerende goederen enkel belastbaar in de liggingsstaat. Nochtans dient in de aangifte personenbelasting de huurwaarde aangegeven te worden van het Frans onroerend goed. Deze huurwaarde wordt in …

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) werkt niet in combinatie met wetsfictie

In Archief by robert

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 13 april 2016 De BOR geeft een grote korting op de te betalen schenk- of erfbelasting bij de schenking of vererving van een materiële onderneming. Deze korting bestaat uit een vrijstelling tot een waarde van € 1.060.298. Hetgeen de onderneming waard is boven deze € 1.060.298 wordt op het meerdere nog een korting toegepast van 83%. De overgang …

Antwoorden op regeling voor nettopensioen in internationale situaties

In Archief by robert

Kamerstukken II 2015/16, 32043, nr. 329 Het opbouwen van een pensioen in Nederland gaat in het algemeen volgens de volgende hoofdregel: de pensioenpremies die worden betaald aan de pensioenverzekering/ het pensioenfonds zijn niet belast met inkomstenbelasting (in box 1). Ook de waarde van het pensioen wordt, tijdens de opbouw, niet belast in box 3 (de vermogensrendementsheffing). Tijdens de opbouw is …

Aanpassingen Nederlandse autobelastingen ingevoerd

In Archief by robert

Wet van 6 juli 2016, Stb 2016,275 De veranderingen in de Nederlandse autobelastingen over de periode 2017-2020 zijn vastgelegd in wetgeving. Deze aanpassingen volgen uit de Autobrief II uit 2015. In Nederland zijn meer milieuvriendelijke auto’s de laatste jaren sterk gestimuleerd. Daardoor rijden er in Nederland bijvoorbeeld veel hybride auto’s rond. De belangrijkste aanpassing zit in de bijtellingspercentages voor de …

Fiscaal regime van AOW in België

In Archief by robert

Over de fiscale behandeling van de AOW-uitkering in België bestaat al geruime tijd ophef. Kan je ons daar iets meer over vertellen? Om de discussie goed te begrijpen die op dit moment in België bestaat omtrent het fiscale regime van AOW moeten we eigenlijk eerst gaan wijzen op het verschil in concept dat ten grondslag ligt aan de opbouw van …