Praktisch werken met de Kaaimantax

In Archief by robert

De Kaaimantax is met terugwerkende kracht per 1 januari 2015 ingevoerd. Ook voor Nederbelgen kan deze Kaaimantax van belang zijn. Als inwoners van België zijn zij in België belastingplichtig en is de Kaaimantax van toepassing op het moment dat een Nederbelg ervoor heeft gekozen om vermogen onder te brengen in een (laagbelaste) juridische structuur. Deze persoon wordt voor de Kaaimantax …

Ook Wallonië verlaagt de schenkingsrechten op onroerende goederen

In Archief by robert

Het Vlaams Gewest heeft met ingang van 1 juli 2015 de schenkingsrechten voor onroerende goederen substantieel verlaagd. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft aangekondigd de Vlaamse tarieven te zullen overnemen met ingang van 1 januari 2016. Ook de Waalse Regering heeft onlangs aangekondigd dat vanaf 1 januari 2016 de schenkingsrechten op onroerende goederen zullen dalen. Geen enkel tarief van de schenkingsrechten …

Vlaamse begrotingsmaatregelen 2016

In Archief by robert

Bij het Vlaamse parlement is momenteel een ontwerp van decreet ingediend houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2016. Dit ontwerp van decreet zal een aantal wijzigingen aanbrengen aan de VCF. Bemerk dat onderstaande informatie is gebaseerd op voorlopige teksten, wijzingen zijn dus nog mogelijk.     Hervorming van de verkeersbelasting   Het ontwerp van decreet bevat onder meer maatregelen …

Dubbele belasting dreigt voor de verzekeringsgift in Vlaanderen

In Archief by robert

Nu de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) sinds 1 januari 2015 instaat voor de inning van de erfbelasting en (bepaalde) registratiebelastingen, neemt zij ook administratieve standpunten in. Deze wijken soms af van federale beslissingen, vaak in het nadeel van de belastingplichtige. Zo ook voor wat betreft het standpunt dat Vlabel recent heeft ingenomen met betrekking tot de zogenaamde ‘verzekeringsgift’. In België worden …

Luxemburg niet langer op de zwarte lijst van de aangifteplicht van betalingen aan belastingparadijzen

In Archief by robert

Belastingplichtigen onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting zijn verplicht om jaarlijks aangifte te doen van de betalingen die zij rechtstreeks of onrechtstreeks verrichten aan personen gevestigd in een belastingparadijs, indien het totaalbedrag van de betalingen tijdens het belastbaar tijdperk minimaal EUR 100.000 bedraagt. Landen die als belastingparadijs worden aangemerkt, zijn de landen die op de Belgische lijst van landen zonder of …

Opnieuw uitstel voor de invoering van BTW op prestaties van bestuurders-rechtspersonen

In Archief by robert

Sinds 1994 hebben rechtspersonen die optreden als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar van een vennootschap de keuze om zich al dan niet te registreren voor btw-doeleinden en om hun handelingen al dan niet aan btw te onderwerpen. Dit was een administratieve tolerantie, naar analogie met de regeling voor natuurlijke personen die een bestuurdersmandaat uitoefenen en die ook niet btw-plichtig zijn. De …

Kort uitstel voor de aangifte en de betaling van de bijzondere liquidatiereserve

In Archief by robert

Mits betaling van een anticipatieve heffing van 10% kunnen KMO vennootschappen een bijzondere liquidatiereserve aanleggen voor de bestaande belastbare reserves van de aanslagjaren 2013 en 2014. Aanvankelijk moest de bijzondere aanslag uiterlijk op 30 november 2015 worden betaald voor de liquidatiereserve die wordt aangelegd uit de boekhoudkundige winst na belastingen van het boekjaar dat verbonden is aan het aanslagjaar 2013. …

Programmawet ingediend in het parlement

In Archief by robert

Intussen werd het ontwerp van programmawet ingediend in het federaal parlement met daarin de nieuwe regeling voor de fiscale (en sociale) regularisatie. De bedoeling is om de Programmawet voor het jaareinde te laten goedkeuren. Het nieuwe regime zou immers vanaf 1 januari 2016 in werking moeten treden. De ingediende tekst bevat geen fundamentele wijzigingen ten aanzien van de eerdere versie …

Opletten bij lijfrentegift

In Archief by robert

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 27 augustus 2015   Het doen van schenkingen door particulieren wordt in Nederland fiscaal gesteund. Zo kunnen giften onder bepaalde voorwaarden worden afgetrokken bij de Nederlandse aangifte inkomstenbelasting. Voor de giftenaftrek geldt een drempel (minimumbedrag) en ook een maximum aftrekbaar bedrag. Ook moet de gift verplicht aan een goed doel (ANBI of SBBI) worden gedaan om aftrekbaar te …

De volgende uitzending in de AOW-soap

In Archief by robert

‘Goede tijden, slechte tijden’ loopt sinds 1990 op de Nederlandse televisie. De Belgische serie ‘Thuis’ loopt sinds 1995. De AOW-soap loopt ongeveer even lang. En we zijn nog niet aan het einde, vrees ik. In ieder geval, en dat maakt de kerst- en nieuwjaarsperiode een beetje aangenamer, de huidige stand van zaken is dat een deel van jullie AOW-pensioen misschien …