Zorgverzekering

In Archief by robert

Omdat je in Nederland werkt, moet je je aanmelden bij een Nederlandse zorgverzekeraar. Het is namelijk in het land waar je werkt dat je sociale zekerheidsbijdragen betaalt.Meld je binnen de vier maanden aan bij een Nederlandse zorgverzekeraar naar keuze. Je ondertekent er een natura- of restitutiepolis (of een gecombineerde polis), een eigen risico en eventueel een aanvullende verzekering. Zo ben …

Meerwaarden op aandelen

In Archief by robert

Nieuw standpunt van de fiscale rulingdienst. De meerwaarden die een natuurlijke persoon (buiten zijn beroepsactiviteit) realiseert bij de verkoop of de overdracht van aandelen (bv. via inbreng in een holding) zijn belastbaar als diverse inkomsten, tenzij de verkoop of de overdracht in hoofde van de eigenaar kadert in het normaal beheer van zijn privévermogen Sinds een aantal jaren publiceert de …

Hof beperkt boete voor de laat ingediende aangifte Vennootschapsbelasting

In Archief by robert

In Nederland zijn de boetes voor (relatief) kleine overtredingen de laatste jaren aanzienlijk omhoog gegaan. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de boete voor het te laat indienen van een aangifte. Overigens wordt een boete voor een te laat ingediende aangifte niet meteen opgelegd. Hier gaat in ieder geval nog een schriftelijke herinnering aan vooraf. Maar als het éénmaal zo …

Vermijdt de valkuilen van de nieuwe anti-misbruikbepaling!

In Archief by robert

Familiale vermogensplanning in België. Wie zijn familiaal vermogen wil veiligstellen en de overgang naar de volgende generatie wenst te optimaliseren, blijft best op de hoogte van de veelvuldige administratieve beslissingen die elkaar in snel tempo opvolgen. De Belgische belastingadministratie heeft zopas weer een circulaire gepubliceerd in verband met verrichtingen die zij niet meer aanvaardbaar acht in het licht van de …

Belastingheffing over internationaal opgebouwd pensioen

In Archief by robert

Werknemers die gedurende hun loopbaan in meerdere landen werkzaam zijn, lopen tegen allerlei bijzonderheden aan. Een voorbeeld is de opbouw van het pensioen. Ieder land heeft hiervoor zijn eigen unieke regelingen en mogelijkheden. Deze regelingen kunnen onderling zeer verschillend zijn. Als een werknemer na een internationale carrière weer terugkeert in Nederland en met pensioen gaat, kan zeker de vraag worden …

Hypotheekrenteaftrek heeft niet alleen voordelen maar ook nadelen

In Archief by robert

Op dezelfde dag heeft de Advocaat-Generaal nog een Conclusie gegeven. In deze zaak betrof het wederom een inwoner van Duitsland, die hypotheekrenteaftrek in Nederland wilde toepassen. Tegenover deze aftrekbare kosten in verband met zijn eigen woning, ontving hij als inkomen een Nederlands pensioen en een uitkering van het UWV. Onder het belastingverdrag met Duitsland mag het UWV-inkomen worden belast in …

Hypotheekrenteaftrek bij kort werken in Nederland

In Archief by robert

De Nederlandse hypotheekrenteaftrek en de keuzeregeling voor buitenlands belastingplichtigen is in beweging. Zo is er onlangs bepaald dat personen die minimaal 90% van hun (verzamel)inkomen in Nederland verdienen, recht hebben op de hypotheekrenteaftrek zonder de (meeste) nadelen die daaraan verbonden zijn. Voor hen gelden de inhaal- en sanctieregeling bijvoorbeeld niet. In deze zaak betreft een heel korte dienstbetrekking in Nederland …

Fiscus publiceert circulaire over de “rijkentaks” (bijkomende heffing op roerende inkomsten van 4%)

In Archief by robert

Onlangs heeft de fiscus in het licht van de aangifte personenbelasting (inkomsten 2012) een nuttig instrument gepubliceerd over de roerende inkomsten en de bijkomende heffing van 4%. Deze complexe bijkomende heffing is met ingang van 1 januari 2013 weer afgeschaft, maar kan wel eenmalig van toepassing zijn op de roerende inkomsten (interesten en dividenden) die werden genoten in de loop …

Vormt de Belgische taks op omzetting van toondereffecten een verboden kapitaalsbelasting?

In Archief by robert

Prejudiciële vraag aan het EU Hof door het Belgisch Grondwettelijk Hof De regering Di Rupo heeft met ingang van 1 januari 2012 een taks ingevoerd op de omzetting van toondereffecten in effecten op naam of gedematerialiseerde effecten. Het tarief van de belasting wordt vastgesteld op 1 pct. voor de omzetting gerealiseerd in de loop van het jaar 2012 en op …

Voorontwerp Programmawet: Verhoging van belasting op liquidatiebonus

In Archief by robert

Op de recente ministerraad van 17 mei werd een voorontwerp van programmawet goedgekeurd waardoor onder meer de belasting op liquidatieboni met ingang van 1 oktober 2014 verhoogd zou worden van 10% tot 25%. Het ontwerp zal spoedig in de kamer ter goedkeuring worden voorgelegd. Aan de essentie van het eerder aangekondigde voorstel wordt niet geraakt. Wel zouden er enkele bijkomende …

Gesplitste aankoop van onroerend goed: de Minister vraagt zijn administratie om haar standpunt te herbekijken

In Archief by robert

In het vorige nummer van dit magazine werd stil gestaan bij de recente evoluties inzake de behandeling op vlak van successierechten van de gesplitste aankoop van vastgoed en de financiering van de koopprijs van de blote eigendom met geld dat door de vruchtgebruiker voorafgaandelijk aan de aankoop werd geschonken aan de blote eigenaar. Pro memorie: Bij gesplitste aankoop wordt een …

Nieuwe wettelijke regeling voor beschermde meerderjarigen goedgekeurd

In Archief by robert

Op 28 februari 2013 werd de Wet “tot hervorming van de regelingen inzake onbekwaamheid en tot instelling van een nieuwe beschermingsstatus die strookt met de menselijke waardigheid” goedgekeurd. Deze zal in augustus in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd en dan trapsgewijs in werking treden vanaf 1 september 2014. Nieuwe maatregelen van onbekwaamheid zullen vanaf dan met toepassing van de nieuwe …

Harmonisatie roerende voorheffing: ook voor lijfrente voortaan 25%?

In Archief by robert

In het kader van de begrotingsonderhandelingen 2012 heeft de regering beslist om de roerende voorheffing te hervormen tot een éénvormig tarief van 25%. De invoering van dit algemeen tarief betekent voor de meeste roerende en diverse inkomsten een hogere belastingdruk. Slechts voor een beperkt aantal inkomsten wordt nog in een verlaagd tarief voorzien. Eenvormig tarief 25% Met ingang vanaf 1 …

Lezersvraag over de Levensloopregeling

In Archief by robert

De abonnee de heer R. heeft een fiscale vraag. Hij meent dat er meer personen met deze vraag zitten. “Ik woon in België en werk in Nederland en ik maak gebruik van de zogenaamde levensloopregeling. Het is een soort spaarpot waarmee in de toekomst een periode van onbetaald verlof opgevangen kan worden. Maandelijks stort mijn werkgever een deel van het …