Voorontwerp Programmawet: Verhoging van belasting op liquidatiebonus

In Archief by robert

Op de recente ministerraad van 17 mei werd een voorontwerp van programmawet goedgekeurd waardoor onder meer de belasting op liquidatieboni met ingang van 1 oktober 2014 verhoogd zou worden van 10% tot 25%. Het ontwerp zal spoedig in de kamer ter goedkeuring worden voorgelegd. Aan de essentie van het eerder aangekondigde voorstel wordt niet geraakt. Wel zouden er enkele bijkomende antimisbruikmaatregelen voorzien worden.

De tariefverhoging van 25% zou vermeden kunnen worden door belaste reserves die op 31 maart 2013 bestaan, op te nemen in het kapitaal tegen betaling van een roerende voorheffing van 10%. Dit zou kunnen vanaf 1 juli 2013.
Latere uitkeringen van de omgezette reserves zouden in principe belastingvrij kunnen. Het voorontwerp voorziet evenwel in een wachttermijn. Er zou slechts een volledige vrijstelling bekomen worden in zoverre vier jaar (voor KMO’s) of acht jaar (voor ‘grote vennootschappen’) gewacht wordt met de uitkering.
Indien men eerder zou uitkeren, zal men alsnog een roerende voorheffing moeten betalen. Een KMO die voor het verstrijken van de vierjarige termijn zou uitkeren, zal met de volgende tarieven rekening moeten houden: 15% gedurende de eerste twee jaar, 10% gedurende het derde jaar en 5% gedurende het derde jaar. Voor ‘grote vennootschappen’ worden de termijnen verdubbeld: 15% tijdens de eerste vier jaar, 10% gedurende het vijfde en zesde jaar en 5% tijdens het zevende en achtste jaar.
Voorts zou een bijzondere aanslag van 15% ingevoerd worden voor vennootschappen die hun dividendpolitiek zouden wijzigen naar aanleiding van de nieuwe regeling. Vennootschappen die hun gewone winstuitkering (aan 25% roerende voorheffing) zouden verminderen ten voordele van dividenduitkeringen (aan 10%) uit belaste reserves die geïncorporeerd worden in het kapitaal, krijgen een bijkomende aanslag opgelegd. In zoverre het percentage van de boekhoudkundige winst van de vennootschap dat gedurende de vijf voorgaande boekjaren als dividend was uitgekeerd, hoger is dan de uitkering van de winst in het jaar van incorporatie, zou een bijkomende aanslag worden opgelegd.
Ten slotte zou het wetsontwerp voorzien dat elke wijziging die aangebracht wordt aan de afsluitdatum van het boekjaar vanaf 1 mei 2013 geen uitwerking heeft voor de toepassing van het nieuwe liquidatieregime.

hits=138= / id=3138=