Step down box 2 bij migratie van België naar Nederland in strijd met EU-recht?

In Archief by robert

De conclusie van de Advocaat-Generaal (A-G) gaat over box 2 en emigratie naar Nederland. In box 2 wordt het inkomen uit aanmerkelijk belangaandelen belast. Hiertoe behoren niet alleen dividenden, maar ook verkoopwinsten. De verkoopwinst wordt berekend op het verschil tussen de verkoopprijs en de verkrijgingsprijs. Indien iemand een BV opricht met € 1 aandelenkapitaal en hij verkoopt de aandelen op …

Rapport Commissie Van Dijkhuizen

In Archief by robert

De commissie Van Dijkhuizen heeft de opdracht gehad een onderzoek te doen naar een hervorming van de Nederlandse inkomstenbelasting. Het systeem zou met name eenvoudiger moeten worden en mensen aan moeten zetten om deel te nemen aan het arbeidsproces. De commissie is met een aantal opvallende voorstellen gekomen. Verwacht mag worden dat we de komende jaren in ieder geval een …

Hoogte forfaitair rendement in box 3

In Archief by robert

Nederland belast het inkomen uit vermogen in box 3 (bijvoorbeeld het inkomen uit in Nederland gelegen onroerende zaken). Hierbij wordt de waarde van het vermogen aan het begin van een jaar als uitgangspunt genomen. Dit vermogen wordt geacht een rendement te maken van 4%. Dit rendement wordt belast tegen een vast tarief van 30%. Op dit moment leveren een aantal …

Vernietiging belastingaanslag vanwege onrechtmatig verkregen bewijs

In Archief by robert

Nadat een belastingaanslag vaststaat, mag de belastingdienst hier in beginsel niet meer op terug komen. Hierop zijn een paar uitzonderingen. Eén van deze uitzonderingen is het “nieuwe feit”. Op het moment dat de belastingdienst achter een feit komt dat bij het opleggen van de aanslag niet bekend was of niet bekend had kunnen zijn, dan kan er een navorderingsaanslag worden …

Versoepeling saldomethode bij lijfrentes

In Archief by robert

In het verleden kende de Nederlandse belastingwetgeving zeer ruime regelingen voor de aftrek van premies voor een kapitaalverzekering met lijfrenteclausule. Vele Nederlanders bezitten één of meer van deze polissen. Indien in het verleden de premies voor zo’n kapitaalverzekering zijn afgetrokken van het belastbare inkomen, dan behoort daarna de gehele uitkering van de verzekering te worden belast. Op die manier is …

Liquideren van Belgische vennootschap wordt duurder

In Archief by robert

De begrotingscontroles en daarmee gepaard gaande fiscale maatregelen volgen elkaar in snel tempo op. Zonet nog heeft de federale regering Di Rupo beslist tot het invoeren van een zogenaamde “Fairness Tax”, een belasting voor grote ondernemingen die door fiscale verliesverrekening en notionele interestaftrek amper vennootschapsbelasting betalen maar wel dividenden uitkeren. Momenteel worden in het Parlement nog de wetsontwerpen behandeld met …

Standpunt rulingdienst inzake Belgische private stichting

In Archief by robert

In het jaarverslag 2012 van de Dienst Voorafgaande Beslissingen van de FOD Financiën worden de afgeleverde rulings inzake de fiscale behandeling van de Belgische private stichting besproken. De rulingdienst lijkt daarmee aan te geven dat zij in de toekomst een gelijkaardig standpunt zal blijven innemen. Registratie- en successierechten Bij oprichting van een Belgische private stichting zal 7 % registratierecht verschuldigd …

Wettelijke regeling voor beschermde meerderjarigen

In Archief by robert

In februari 2013 werd een wet rond een nieuwe beschermingsstatus voor beschermde meerderjarigen goedgekeurd. Deze regeling is nu in het Belgische Staatsblad gepubliceerd en zal vanaf 1 september 2014 stapsgewijs in werking treden. Nieuwe maatregelen zullen vanaf dan onder de nieuwe wet vallen. Voor de bestaande statuten is er een overgangsregeling voorzien die pas in 2021 zal uitdoven.    hits=1150= …

Notionele intrestaftrek in strijd met EU-rech

In Archief by robert

Op 4 juli 2013 werd de Belgische notionele intrestaftrek strijdig bevonden met het Europese recht door het Hof van Justitie. Sinds 2005 voorzag het Belgische Wetboek van Inkomstenbelastingen in een regeling tot aftrek van risicokapitaal. Hiermee wou men het concurrentievermogen van de Belgische ondernemingen vergroten door het verschil in fiscale behandelingen van financiering van ondernemingen met vreemd vermogen en die …

Verhoging van registratierechten in werking getreden op 1 juli 2013

In Archief by robert

De maatregelen hieronder kaderen in een begrotingscontrole van maart 2013 en zijn op 1 juli 2013 in werking getreden. Vast recht van € 50 Het algemeen vast registratierecht wordt met ingang van 1 juli 2013 opgetrokken van 25 naar 50 euro. Dit vast recht is een onveranderlijk bedrag ongeacht de waarde waarover het in de akte gaat en is slechts …

Nieuw oldtimerstatuut

In Archief by robert

Op 1 juli 2013 is een nieuw statuut voor oldtimers in werking getreden die het gebruik van deze voertuigen veel soepeler maakt. Dit nieuwe statuut geldt enkel voor voertuigen die ingeschreven zijn met een O-plaat, niet voor de oldtimers met een reguliere kentekenplaat. Wat is er met deze nieuwe regelgeving nu allemaal veranderd? Vroeger werden auto’s, auto’s voor dubbel gebruik …

Begrotingsakkoord 2013

In Archief by robert

Na vijf weken onderhandelen kon Elio Di Rupo op maandag 1 juli 2013 het nieuwe begrotingsakoord voorstellen. Er is eerst en vooral gekeken waar de overheid zelf kon besparen en men heeft gepoogd om de burgers en de KMO’s (MKB’s) zo veel mogelijk te ontzien. De meeste maatregelen moeten wel nog in een bindende tekst worden gegoten. Ten eerste is …

Aangepaste fiscale regularisatie treedt in werking op 15 juli 2013

In Archief by robert

In tegenstelling tot eerdere berichten treedt het nieuwe strengere regime inzake de fiscale regularisatie niet in werking op 1 juli 2013, maar op 15 juli 2013. Dit nieuw regime zal lopen tot en met 31 december 2013. Na die datum zal een fiscale regularisatie niet meer mogelijk zijn, althans niet op basis van het bestaande wettelijk regime. Particulieren, vennootschappen en …