Nederlands-Belgische diploma’s. Het zal je kind maar wezen!

In Archief by robert

Grensoverschrijdende wonen en werken is een Europees grondrecht. Zo ook grensoverschrijdend studeren. In de praktijk doen zich nog al eens problemen voor. Dit is het geval bij Hanneke en Janneke. Hanneke woont met haar Nederlandse ouders in België. Zij volgde haar opleidingen in Nederland. Hanneke kreeg het aan de stok met de Belgische bureaucratie. Janneke woont met haar ouders In …

Nederland discrimineert opnieuw

In Archief by robert

Op 12 februari 2011 heeft de advocaat van de Stichting Belangenbehartiging Nederlandse Gepensioneerden in het Buitenland en de daarbij aangesloten gepensioneerden een schrijven gericht aan de Vaste Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Eerste Kamer. In zijn brief betoogt hij dat het wetsontwerp Mogelijkheid Koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen (MKOB) strijdig is met de Europese wetgeving.De wet moest op dat …

Opteren of niet opteren that’s the question anno 2011 ?

In Archief by robert

De inwoner van België die de rente op diens Belgische woning in aftrek wil brengen van zijn Nederlands inkomen moet kiezen voor de behandeling als binnenlands belastingplichtige. De keuze voor binnenlandse belastingplicht (hierna ook wel: het opteren) brengt echter ook diverse nadelen met zich mee. Deze nadelen worden wel verondersteld in strijd te zijn met Europees recht. Dit lijkt meer …

Conserverende aanslag over pensioen bij emigratie naar België, Hoge Raad 15 april 2011

In Archief by robert

Indien u emigreert vanuit Nederland en u heeft in het verleden pensioen opgebouwd, wordt er een (conserverende) aanslag opgelegd. Een dergelijke aanslag wordt opgelegd om afkoop te voorkomen. Vooral ook omdat in sommige (vaak oudere) verdragen het heffingsrecht over afkoop van pensioenen wordt toegewezen aan het woonland. De grondslag van de conserverende aanslag is de waarde van uw pensioen. Deze …

Pensioenuitkering rijksambtenaar deels belast in Nederland, Rechtbank Breda 18 februari 2011

In Archief by robert

Een man was van 1968 tot 2002 werkzaam bij een rijksuniversiteit in Nederland. Deze universiteit was in 1992 geprivatiseerd. In 2000 emigreerde de man uit Nederland (in dit geval naar Thailand). Vanaf 2002 ontving hij een pensioenuitkering. De belastingdienst was van mening dat de hele uitkering in Nederland belast was; de man dat de hele uitkering in Nederland was vrijgesteld. …

Conclusie Advocaat-generaal 17 maart 2011: Uitkering inzake restbegunstiging C-polis niet belast in Nederland

In Archief by robert

Een inwoner van Duitsland ontvangt in 2006 een bedrag van een verzekeraar. Het betreft een restbegunstiging die hij als erfgenaam ontvangt van zijn vader, die in het verleden in Nederland een C-polis had afgesloten. De vraag is of deze uitkering voor het verdrag gezien moet worden als pensioen (heffing toegewezen aan Duitsland) dan wel als inkomsten uit niet-zelfstandige arbeid (heffing …

Gebruikelijk loonregeling ook van toepassing op in Nederland werkzame DGA met Belgische houdstervennootschap, Hof Den Haag 25 maart 2011

In Archief by robert

De gebruikelijk loonregeling voor de DGA is voor velen van hen een doorn in het oog. Ter herinnering: een DGA wordt geacht ten minste 41.000 aan salaris (fictief loon) te ontvangen van zijn eigen B.V. Voor bepaalde situaties mag hij van een lager bedrag aan fictief loon uitgaan en in andere situaties moet hij juist een hoger bedrag in aanmerking …

Europese Commissie: Gift aan buitenlandse ANBI

In Archief by robert

Nederland accepteert giftenaftrek in de inkomstenbelasting alleen als een schenking is gedaan aan een Nederlandse ANBI, die zich gemeld heeft bij de Nederlandse belastingdienst. Ook buitenlandse ANBI’s kunnen in aanmerking komen, maar moeten zich ook melden bij de Nederlandse belastingdienst. De Europese Commissie vindt deze eis te zwaar en daarmee in strijd met Europees recht. De Europese commissie vindt dat …

Advies Belgische Dienst Voorafgaande Beslissingen over verkoop van kasgeldvennootschappen

In Archief by robert

Nederland stond van oudsher bekend om de mogelijkheid om vooraf met de belastingdienst over situaties te overleggen en een ruling aan te vragen. Veel minder bekend is dat België een soortgelijke mogelijkheid ook kent en wel via de Dienst Voorafgaande Beslissingen. Onlangs heeft deze dienst een advies uitgebracht hoe zij in algemene zin aankijkt tegen de verkoop van kasgeldvennootschappen door …

Verkoop aandelen in een naar België verplaatste B.V. onbelast, Hof ’s-Hertogenbosch 5 november 2010

In Archief by robert

Dit betreft een zaak van vele jaren geleden, nog onder het oude belastingverdrag. Een in 1993 geëmigreerde, Nederlandse DGA verplaatste in 1997 de feitelijke leiding van zijn holding naar België. Later in dat jaar verkocht hij de aandelen in deze vennootschap. Voor de eventuele belastingheffing was van belang, waar de vennootschap gevestigd was: op het huisadres van de DGA in …

Verschuldigde inkomstenbelasting van Belgische DGA goed berekend, Hof ’s-Hertogenbosch 17 december 2010

In Archief by robert

Een enigszins technische kwestie was hier aan de orde: hanteerde de belastingdienst het juiste tarief bij de berekening van Nederlandse belastingheffing over Nederlands salaris van een DGA en de rente die zij ontvangt op een vordering op haar Nederlandse vennootschap. Belanghebbende woont in België en houdt samen met haar echtgenoot alle aandelen in de in België gevestigde A NV, welke …

Dubbele heffing successierecht (recht van overgang) niet in strijd met EG-recht, Hoge Raad 8 april 2011

In Archief by robert

Onder omstandigheden is het mogelijk dat erfgenamen twee keer belasting betalen over aandelen in een onroerend goed lichaam. De Hoge Raad heeft onlangs de conclusie van de advocaat-generaal overgenomen. In deze casus was vader in 1996 naar België geëmigreerd. In 2002 kwam hij te overlijden. Omdat hij de Nederlandse nationaliteit had, werd hij op grond van de woonplaatsfictie (10 jaar …

Gehuurde kamer in Nederland leidt tot VAR-verklaring, Hoge Raad 25 februari 2011

In Archief by robert

Sinds enige jaren kan een opdrachtgever vooraf zekerheid krijgen over de fiscale kwalificatie van de werkzaamheden die iemand voor hem verricht voor de loonbelasting en premies werknemersverzekeringen. Bij de inspecteur kan dan een Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) gevraagd worden. Indien een dergelijke verklaring is afgegeven, hoeft de opdrachtgever geen loonheffing en premies werknemersverzekeringen in te houden en af te dragen. De …

Vereiste borgstelling voor buitenlandse erfgenamen in strijd met het Europees recht!

In Archief by robert

In het NederBelgisch Magazine van december 09 – januari 10 schreven we: ‘Vereiste borgstelling voor buitenlandse erfgenamen in strijd met het Europees recht?’, toen nog met een vraagteken. Intussen is echter gebleken dat de vereiste borg inderdaad in strijd was met de Europese vrijheden! De Belgische wetgever heeft ook ingegrepen. Een publicatie in het NederBelgischMagazine kan dus soms verstrekkende gevolgen …

Borgstelling

In Archief by robert

Hieronder bespreken we kort de oude regelgeving en de recente wetswijziging.Als een inwoner van België overlijdt, is Belgisch successierecht verschuldigd. Indien hij buitenlandse erfgenamen heeft (bijvoorbeeld kinderen die in Nederland wonen), dan moest er eerst borg gesteld worden voor de betaling van het successierecht en van de interesten, boeten en kosten. Zo niet, dan mochten de activa van de nalatenschap …

Discriminatie

In Archief by robert

De procedure van de borgstelling kon echter een geruime tijd in beslag nemen. Dit had tot gevolg dat de familie gedurende deze tijd niet over de gelden van de nalatenschap kon beschikken en dat bijvoorbeeld ook de beleggingen niet gewijzigd konden worden. Deze regeling was discriminerend en in strijd met de Europese vrijheden, zo stelden wij in het NederBelgischMagazine ruim …

Betwisting

In Archief by robert

Betekent dit nu dat de weduwe en de kinderen (die in Nederland wonen) onmiddellijk verder kunnen handelen met de gelden van de nalatenschap? Het antwoord op deze vraag is negatief. De bank zal immers een bewijs vragen dat zij hiertoe gerechtigd zijn. Er kan immers altijd een testament opduiken waarin iemand anders als algemeen legataris is aangeduid. Indien de bank …

Akkoord over opheffing bankgeheim in België

In Archief by robert

In de vorige nieuwsbrief schreef ik dat de Belgische regering het bankgeheim voor alle buitenlanders met een rekening in België zo snel mogelijk wil opheffen. Ruim een maand later is er een akkoord om het bankgeheim nog verder te versoepelen met het oog op het bestrijden van fiscale fraude. Op 2 maart jongstleden hebben de meerderheidspartijen van het huidige demissionaire …

Wetsontwerp naar aanleiding van arrest Dijkman

In Archief by robert

Al eerder heb ik in deze nieuwsbrief aandacht besteed aan het arrest Dijkman van het Europese Hof van Justitie. Hierin bepaalde het Hof dat België geen gemeentelijke opcentiemen mocht heffen op buitenlandse roerende inkomsten die niet via een in België gevestigde tussenpersoon zijn betaald. In de nieuwsbrief van november ben ik ingegaan op de circulaire van de Belgische belastingadministratie van …

Vrijstelling van exit-heffing bij zetelverplaatsing in België uitgebreid

In Archief by robert

Niet alleen Nederland kent een belastingheffing over stille reserves bij zetelverplaatsing van een vennootschap (ook wel exit-heffing genoemd). Ook België kent een dergelijke regeling. Er wordt in België bij een zetelverplaatsing alleen geen belastbare liquidatie verondersteld, indien het een zogeheten Europese vennootschap betreft, die haar zetel naar een andere lidstaat van de Europese Unie verplaatst. De belastingheffing blijft daarbij enkel …

Overdracht van pensioenkapitaal van Nederland naar België belast in België

In Archief by robert

In het verleden gebeurde het veelvuldig: een Nederlander die emigreerde naar België had in een eigen vennootschap (eigen beheer) pensioen opgebouwd. Vervolgens werd na de emigratie het pensioenkapitaal overgedragen van de eigen Nederlandse B.V. naar een Belgische verzekeringsmaatschappij. Het geachte fiscale voordeel hieraan was dat na de overdracht de Nederlandse fiscus niet meer kon heffen over het pensioenkapitaal en België …

Sterfhuisbeding leidt niet tot heffing van successierechten, Hof van Cassatie 10 december 2010

In Archief by robert

Een sterfhuisbeding is een clausule welke in huwelijkse voorwaarden kan worden opgenomen, waarbij het gehele gemeenschappelijke vermogen wordt toebedeeld aan een van de met naam genoemde echtgenoten. Het wordt in de praktijk gehanteerd als duidelijk is wie van de beide echtgenoten als eerste zal komen te overlijden. Aan een sterfhuisbeding, ook wel finaal verrekenbeding geheten, is geen zogeheten overlevingsvoorwaarde gekoppeld. …

Bijzondere compensatieregeling voor grensarbeiders is geen discriminatie naar nationaliteit, Hoge Raad 18 februari 2011

In Archief by robert

In het oude belastingverdrag tussen Nederland en België was de zogeheten grensarbeidersregeling opgenomen. Deze bepaalde dat arbeidsinkomsten van een grensarbeider, in afwijking van de hoofdregel, niet in het werkland (België) maar toch in het woonland (Nederland) belast waren. Hierdoor kon bijvoorbeeld hypotheekrente alsnog in Nederland in aftrek gebracht worden. Bij invoering van het huidige belastingverdrag is de grensarbeidersregeling vervallen en …

Recht op toepassing van de bijzondere compensatieregeling, Rechtbank Breda 7 februari 2011

In Archief by robert

Ook Rechtbank Breda heeft zich onlangs uitgelaten over de toepassing van de voornoemde bijzondere compensatieregeling. Voor deze regeling komt iemand in aanmerking als hij of zij (onder meer) op 31 december 2002 onder de grensarbeidersregeling viel en vervalt als je van werkgever verandert. In de onderhavige zaak was sprake van een zeevisser die als grensarbeider werkzaam was in België. Overeenkomstig …

Waar is de feitelijke leiding van een vennootschap gelegen?

In Archief by robert

Al vaker is in de nieuwsbrief aandacht besteed aan de vraag waar de feitelijke leiding van een vennootschap gevestigd is. Onlangs zijn weer een tweetal nieuwe uitspraken over verschenen: één van Rechtbank ’s-Gravenhage 22 december 2010 en één van Hof ’s-Hertogenbosch op 5 november 2010.In de eerste casus van Rechtbank ’s-Gravenhage ging het om een beleggingsvennootschap, waarvan het statutaire bestuur …

Inwoner van België niet in Nederland belast voor oud regime lijfrente-uitkering, Hof ’s-Hertogenbosch 14 januari 2011

In Archief by robert

In de vorige nieuwsbrief ben ik ingegaan op de uitspraak van de Hoge Raad van 21 januari 2011 dat de afkoop van een pre-Brede Herwaarderingslijfrente niet belast was in Nederland. Naar nu is gebleken heeft Hof ’s-Hertogenbosch een week eerder op 14 januari 2011 een uitspraak gedaan waarbij dezelfde problematiek van aan de orde kwam. Ook hier ging het om …