Bijzondere compensatieregeling voor grensarbeiders is geen discriminatie naar nationaliteit, Hoge Raad 18 februari 2011

In Archief by robert

In het oude belastingverdrag tussen Nederland en België was de zogeheten grensarbeidersregeling opgenomen. Deze bepaalde dat arbeidsinkomsten van een grensarbeider, in afwijking van de hoofdregel, niet in het werkland (België) maar toch in het woonland (Nederland) belast waren. Hierdoor kon bijvoorbeeld hypotheekrente alsnog in Nederland in aftrek gebracht worden. Bij invoering van het huidige belastingverdrag is de grensarbeidersregeling vervallen en worden ook grensarbeiders voor hun arbeidsinkomsten in beginsel belast in het werkland (België). Om grensarbeiders te compenseren voor de nadelen die als gevolg hiervan kunnen optreden, zijn er een tweetal compensatieregeling gekomen, de algemene en de bijzondere. De eerste geldt in beginsel voor iedere grensarbeider, de tweede alleen voor een werknemer die tot 2003 viel onder de werking van de oude grensarbeidersregeling.
In deze zaak ging het om een Belgische inwoonster van Nederland die in 2003 werkzaam was voor de Belgische overheid. Zij deed bij haar Nederlandse aangifte een beroep op beide compensatieregelingen. Volgens de Nederlandse belastingdienst kwam zij echter niet voor de bijzondere compensatieregeling in aanmerking, omdat haar inkomsten ook onder het oude verdrag al in haar werkland België belast waren, omdat zij als rijksambtenaar met Belgische nationaliteit onder een aparte regeling viel. Zowel de lagere rechters, de Europese Commissie als de Hoge Raad hebben zich gebogen over de vraag of deze belastingplichtige gediscrimineerd werd, omdat zij door haar nationaliteit niet voor de regeling in aanmerking komt. Ook de Hoge Raad heeft deze vraag nu negatief beantwoord.

hits=1= / id=1788=