Discriminatie

In Archief by robert

De procedure van de borgstelling kon echter een geruime tijd in beslag nemen. Dit had tot gevolg dat de familie gedurende deze tijd niet over de gelden van de nalatenschap kon beschikken en dat bijvoorbeeld ook de beleggingen niet gewijzigd konden worden.
Deze regeling was discriminerend en in strijd met de Europese vrijheden, zo stelden wij in het NederBelgischMagazine ruim een jaar geleden.
De Europese Commissie heeft België hiervoor ook in gebreke gesteld. De Commissie was van mening dat het verschil in behandeling tussen erfgenamen die in België wonen en erfgenamen die niet in België wonen, discriminerend is en een ongerechtvaardigde belemmering van het vrij kapitaalverkeer meebrengt.  Dit verschil in behandeling kan burgers er immers van weerhouden naar een andere EU-lidstaat te verhuizen. Bijgevolg vroeg de Europese Commissie de Belgische Staat deze wetgeving aan te passen. (http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/11/425&format=HTML&aged=0&language=NL&guiLanguage=en)
De wetgever heeft ondertussen ook ingegrepen in zijn wet ‘houdende diverse bepalingen’ van 14 april 2011 (B.S. 6 mei 2011). Hierin wordt voorzien dat de verplichte borgstelling opgeheven wordt ten aanzien van de erfgenamen die in de Europese Economische Ruimte (dit is de EU-landen + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) wonen. Die verplichting blijft echter wel behouden voor buiten de Europese Economische Ruimte wonende personen.
hits=2= / id=1915=