Nederlands-Belgische diploma’s. Het zal je kind maar wezen!

In Archief by robert

Grensoverschrijdende wonen en werken is een Europees grondrecht. Zo ook grensoverschrijdend studeren. In de praktijk doen zich nog al eens problemen voor. Dit is het geval bij Hanneke en Janneke. Hanneke woont met haar Nederlandse ouders in België. Zij volgde haar opleidingen in Nederland. Hanneke kreeg het aan de stok met de Belgische bureaucratie. Janneke woont met haar ouders In Nederland. Janneke volgde secundair onderwijs in België. Janneke kreeg problemen met de Nederlandse wet- en regelgeving.

De Nederlandse diploma’s van Hanneke: indirecte discriminatie
Hanneke woont sinds 2004 in België. Zij heeft In België haar duurzaam verblijfsrecht verworven op grond van Richtlijn 2004/38/EG.
Hanneke wordt na het behalen van haar Nederlands HBO-diploma werkloos. Zij kan in aanmerking komen voor de Belgische wachtgelduitkering voor schoolverlaters. Volgens de RVA heeft zij recht op deze uitkering, indien haar Nederlands diploma gelijkgesteld is aan een Belgisch diploma.
Hanneke laat haar Nederlands HBO-diploma door NARIC gelijkstellen (www.ond.vlaanderen.be/naric). Hanneke wendt zich wederom tot de RVA. Er bestaat volgens de RVA geen recht op de wachtgelduitkering, omdat het verkeerde diploma gelijkgesteld is. De RVA stelt dat Hanneke haar diploma hoger secondair onderwijs had moeten laten gelijkstellen door NARIC. Hanneke stuurt haar Havo diploma op naar NARIC. NARIC stelde dit diploma gelijk aan ‘studies tot en met het vierde middelbaar in België’. De RVA stelt nu dat men slechts aanspraak kan maken op werkloosheidsuitkeringen na wachttijd, indien men tot het zesde middelbaar studies volgde in de algemene richting. Daarom nog steeds geen recht op wachtgeld.

Dit is in strijd met het Gemeenschapsrecht (art 18 resp. 21 VwEU) en de van toepassing zijnde jurisprudentie. Zo bepaalt het arrest Marie-Nathalie D’Hoop tegen de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (C-224/98) dat: ‘het gemeenschapsrecht verzet zich ertegen dat een lidstaat weigert aan een van zijn onderdanen, een student op zoek naar een eerste dienstbetrekking, wachtuitkeringen toe te kennen op de uitsluitende grond dat deze student zijn middelbare studie in een andere lidstaat heeft voltooid’.
De hele procedure loopt al meer dan negen maanden. Het voordeel van wonen in België is dat alles er wat langzamer gaat dan in Nederland. Hanneke heeft zich teneinde raad gewend tot SOVIT (www.solvit.eu).

De Belgische diploma’s van Janneke: discrimineerde loting
Janneke woont met haar ouders in Nederland. Janneke volgt met veel succes secundair onderwijs in België. Het gemiddelde cijfer op haar Belgische diploma zesjarig secundair hoger onderwijs is 8,8. Janneke wil in Nederland geneeskunde studeren.
Studenten met een Nederlands VWO-diploma met een gemiddeld cijfer van 8 of hoger (lotingsklasse A) worden zonder loting toegelaten tot de studie geneeskunde. Voor buitenlandse studenten geldt dat deze ongeacht het gemiddelde cijfer altijd moeten loten. Janneke met een gemiddeld cijfer van 8,8 werd ingedeeld in de lotingsklasse C (gemiddelde cijfer tussen de 7 en 7,5 ). Janneke werd uitgeloot.

Janneke stapte naar de rechter. De rechter oordeelde dat de indeling van buitenlandse (Belgische) diploma’s in lotingsklasse C is in strijd met de gelijke behandeling van EU. De rechter refereerde daarbij aan de zaak C?147/03 (Europese Commissie tegen Republiek Oostenrijk) over de toegang tot het hoger onderwijs in Oostenrijk. Naar de opvatting van de rechter moet Nederland daarom de wet aanpassen (www.rechtspraak.nl. LJN: BN6013, Rechtbank Roermond, AWB 10/1005, 10/1006)
De rechter heeft er begrip voor dat er niet in elk individueel geval wordt bekeken wat de buitenlandse cijfers waard zijn. Maar als een aspirant-student, zoals Janneke, aannemelijk kan maken dat het gemiddelde Belgische eindcijfer vergelijkbaar is met een acht of hoger in Nederland, moet het volgens de rechter mogelijk zijn dat te laten toetsen.

Het Nederlandse Ministerie van Onderwijs is in hoger beroep gegaan bij de Raad van State. Na negen maanden is er nog steeds geen uitspraak van de Raad van State. Ook in Nederland neemt men zich de tijd.

hits=0= / id=1984=