Conserverende aanslag over pensioen bij emigratie naar België, Hoge Raad 15 april 2011

In Archief by robert

Indien u emigreert vanuit Nederland en u heeft in het verleden pensioen opgebouwd, wordt er een (conserverende) aanslag opgelegd. Een dergelijke aanslag wordt opgelegd om afkoop te voorkomen. Vooral ook omdat in sommige (vaak oudere) verdragen het heffingsrecht over afkoop van pensioenen wordt toegewezen aan het woonland. De grondslag van de conserverende aanslag is de waarde van uw pensioen. Deze aanslag hoeft u (nog) niet te betalen. En bij een emigratie binnen de EU hoeft u geen zekerheid te stellen. Invordering zal alleen plaatsvinden als het pensioen niet gebruikelijk wordt uitgevoerd, bijvoorbeeld bij afkoop.
Ook in de situatie van iemand die in 2003 emigreerde naar België werd een dergelijke conserverende aanslag opgelegd. De Hoge Raad oordeelt dat de goede verdragstrouw zich er niet tegen verzet dat Nederland vanwege de emigratie een conserverende aanslag (met revisierente) oplegt. Volgens de Hoge Raad zal Nederland namelijk in een (groot) aantal gevallen als bronstaat bevoegd zijn te heffen ter zake van het pensioen. Bovendien hoeft de conserverende aanslag in beginsel niet te worden betaald, omdat uitstel van betaling verleend wordt. Ook wordt de conserverende aanslag kwijtgescholden, indien er binnen een termijn van tien jaren geen besmette handeling plaatsvindt. De eventuele intrekking van het uitstel van betaling zal voorts plaatsvinden door middel van een voor bezwaar vatbare beschikking, zodat de rechtsbescherming van de emigrant voldoende gewaarborgd is, volgens de Hoge Raad. De Hoge Raad is daarom van mening, dat de opgelegde conserverende aanslag niet in strijd is met het Verdragenrecht en ook niet met het Europees Recht. Wel overweegt de Hoge Raad, dat er sprake is van strijd met de goede verdragstrouw als Nederland na emigratie zou willen heffen als zich een zogenoemde besmette handeling voordoet, terwijl het Verdrag de heffingsbevoegdheid toewijst aan de woonstaat. Het feit, dat de verdragspartner hiervan op de hoogte was ten tijde van het sluiten van het verdrag doet daar niet aan af.
hits=1= / id=1927=