Meerwaarden op aandelen

In Archief by robert

Nieuw standpunt van de fiscale rulingdienst. De meerwaarden die een natuurlijke persoon (buiten zijn beroepsactiviteit) realiseert bij de verkoop of de overdracht van aandelen (bv. via inbreng in een holding) zijn belastbaar als diverse inkomsten, tenzij de verkoop of de overdracht in hoofde van de eigenaar kadert in het normaal beheer van zijn privévermogen

Sinds een aantal jaren publiceert de fiscale rulingdienst op haar website richtlijnen met betrekking tot de beoordeling of een aandelenverrichting al dan niet een normale verrichting van beheer van privévermogen uitmaakt.

De rulingdienst houdt hierbij rekening met criteria die ook door de rechtbanken worden gehanteerd. Deze richtlijnen zijn geformuleerd als een ‘advies’ aan de belastingplichtige, waarbij de rulingdienst voor bepaalde verrichtingen ook een aantal engagementen voorstelt die kunnen worden opgenomen om de intentie van de verrichting weer te geven.

Zonder ook maar de minste aankondiging heeft de fiscale rulingdienst recent op haar website een geactualiseerde versie gepubliceerd van haar advies inzake meerwaarden op aandelen.

Nieuw is dat er nu uitdrukkelijk gesteld wordt dat de rulingdienst zich er zal van verzekeren dat de aandelenverrichting (verkoop / inbreng) niet tot doel heeft om overtollige liquiditeiten die voorheen door de operationele vennootschappen werden opgebouwd, belastingvrij uit te keren. Hierbij suggereert de rulingdienst dat de belastingplichtige “zou kunnen overwegen om voorafgaand aan de verrichting dividenden uit te keren die overeenstemmen met deze overtollige liquiditeiten.” De rulingdienst stelt hierbij dat zij bij de beoordeling van wat zij als ‘overtollige liquiditeiten’ zal beschouwen, rekening zal houden met de bedrijfspolitiek alsook met de behoefte aan liquiditeiten die nodig zijn voor de normale werking van de groep waarop de aandelenverrichting betrekking heeft.

Zeer waarschijnlijk wijst deze toevoeging erop dat de rulingdienst eerder weigerachtig zal staan tegen het afleveren van een positieve ruling wanneer uit de feiten blijkt dat de voorgenomen verkoop- of inbrengverrichting er hoofdzakelijk of in belangrijke mate op gericht is om de opgepotte liquiditeiten belastingvrij (dit is zonder roerende voorheffing) uit te keren aan de aandeelhouder(s).

In combinatie met de aangekondigde wetswijziging waardoor het (tijdelijk) mogelijk zal worden om reserves te incorporeren in het kapitaal tegen een fiscaal gunstig tarief, waarna op termijn een belastingvrije kapitaalvermindering kan worden doorgevoerd, bevestigt dit nieuwe standpunt van de rulingdienst alvast dat het in de toekomst wellicht steeds minder evident zal zijn om aandelen volledig belastingvrij te verkopen of in te brengen, in het bijzonder wanneer die verkoop of inbreng gebeurt aan of in een eigen holdingvennootschap.

hits=922= / id=1292=