Luxemburg niet langer op de zwarte lijst van de aangifteplicht van betalingen aan belastingparadijzen

In Archief by robert

Belastingplichtigen onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting zijn verplicht om jaarlijks aangifte te doen van de betalingen die zij rechtstreeks of onrechtstreeks verrichten aan personen gevestigd in een belastingparadijs, indien het totaalbedrag van de betalingen tijdens het belastbaar tijdperk minimaal EUR 100.000 bedraagt.

Landen die als belastingparadijs worden aangemerkt, zijn de landen die op de Belgische lijst van landen zonder of met een lage belasting voorkomen (waarvan het nominaal tarief van de vennootschapsbelasting lager is dan 10%) of de landen die gedurende het volledige belastbare tijdperk waarin de betaling heeft plaatsgevonden voorkomen op een OESO-lijst. De OESO-lijst bevat de landen die de standaard inzake transparantie en uitwisseling van inlichtingen niet toepassen.

Wat betreft de belastbare tijdperken die aanvangen vanaf 1 december 2013 bevestigde de fiscus onlangs dat vier landen door het Mondiaal Forum van de OESO als ‘non-compliant’ moesten worden aangemerkt, met name: de Britse Maagdeneilanden, Luxemburg, Cyprus en de Seychellen. Maar na de jongste zitting van het Forum op 29 en 30 oktober 2015 blijken de zaken te zijn gewijzigd. De OESO heeft nieuwe ratings bekend gemaakt. Concreet betekenen de nieuwe ratings dat Luxemburg niet meer tijdens het volledige belastbare tijdperk voorkomt op de OESO-lijst. De aangifteplicht is dus niet langer van toepassing op betalingen uitgevoerd tijdens het belastbaar tijdperk 2015 (aanslagjaar 2016), althans voor vennootschappen die hun boekhouding voeren per kalenderjaar. Dat geldt overigens ook voor Cyprus en de Britse Maagdeneilanden.