De conserverende aanslag op aandelen rechts gepasseerd

In Archief by robert

Binnen de tienjaarstermijn geld verdienen in België

Vanuit fiscaal oogpunt is er bij een emigratie altijd veel aandacht voor tijdstermijnen. Zo vervalt tien jaar na emigratie de Nederlandse conserverende aanslagen op aanmerkelijk belangaandelen. Ook eindigt na tien jaar de Nederlandse mogelijkheid om schenk- en erfbelasting te heffen.

Termijnen kunnen dus van belang zijn bij een emigratie naar België. Maar het komt ook vaak voor dat een emigratie voor een wat kortere termijn wordt ingezet. Wat je daarbij in ieder geval niet wilt, is dat bij een terugkeer naar Nederland door Nederland belasting kan worden geheven over geld dat in de Belgische periode is verdiend. Toch kan dit heel makkelijk wel gebeuren.

De Nederlandse aanmerkelijk belangregeling (box 2) is daarvan een goed voorbeeld. Bij wonen in Nederland wordt in box 2 belasting geheven tegen 25% over alle inkomsten uit een aandelenbezit van 5% of meer. Inkomsten zoals dividend, inkoop van aandelen of verkoop van aandelen worden tegen 25% belast. Ook niet-inwoners van Nederland kunnen worden belast in box 2: als zij een aandelenbezit van 5% of meer hebben in een in Nederland gevestigde vennootschap. Nu leidt deze nationale Nederlandse wetgeving niet altijd tot belastingheffing. Het belastingverdrag kan het heffingsrecht namelijk toewijzen aan de woonstaat (in dit geval België), met als gevolg dat Nederland wel wil heffen, maar niet mag heffen.

Maar wat gebeurt indien een Nederlander met een Nederlandse BV verhuist naar België? Volgens de Nederlandse belastingregels heeft hij dan nog steeds een aanmerkelijk belang in een Nederlandse vennootschap, waaruit het inkomen belast is in box 2. Stel dat op het moment van emigratie de aandelen € 1 waard zijn. Na verloop van acht jaar verhuist hij terug naar Nederland. In de Belgische periode is hard gewerkt en goed verdiend. De winsten zijn opgepot in de BV, want dividend uitkeren is relatief duur (36,25% in totaal aan Nederlandse dividendbelasting en Belgische belastingheffing). De aandelen zijn nu € 1 miljoen waard. Bij terugkeer naar Nederland zal deze gehele winst van € 1 miljoen belastbaar zijn tegen 25% Nederlandse aanmerkelijk belangheffing: de claim is dus € 250.000. Met enige aandacht kan deze heffing volledig worden voorkomen, en wel door bij de verhuizing naar België een paar maatregelen te nemen. De stappen zijn als volgt.

Uitwerking
X woont in Nederland en houdt alle aandelen in Holding BV. Holding BV is enig aandeelhouder van Werk BV. Binnen Werk BV bevindt zich de onderneming. Werk BV is € 100.000 waard.

Holding
BV

Werk
BV

X verhuist en krijgt, zoals gebruikelijk, een conserverende aanslag voor de waarde van de aandelen van € 100.000 tegen 25% = € 25.000.

Meteen na de verhuizing richt X een Belgische vennootschap op X BVBA. Deze BVBA koopt alle aandelen in Werk BV en blijft de koopsom hiervoor schuldig.

X BVBA

Holding
BV

Werk
BV
Koopsom

Door deze transacties is de waarde van Werk BV vanuit Nederland bezien gefixeerd. Werk BV “hangt” nu namelijk onder X BVBA. Deze transactie leidt verder niet tot invordering van de conserverende aanslag. Met de aandelen van de Nederlandse vennootschap Holding BV gebeurt immers niets.

Het gaat X goed in België: via Werk BV verdient X in zijn Belgische periode veel geld. De waarde van de aandelen X neemt snel toe van € 100.000 naar € 3 miljoen. En X wil na een jaartje of zeven weer terug in Nederland gaan wonen.

Voor de remigratie verkoopt X BVBA de aandelen in Werk BV weer terug aan Holding BV. Aangezien Werk BV nu € 3 miljoen waard is, is de koopsom ook € 3 miljoen.

X BVBA

Holding
BV

Vordering € 3 mio
Werk
BV

Werk BV kan dan maximaal dividend uitkeren aan Holding BV, bijvoorbeeld € 3 miljoen. Onder de Nederlandse deelnemingsvrijstelling wordt hierover geen belasting geheven.

X BVBA

Holding
BV

Werk
BV

Dividend
€ 3 mio

Met het ontvangen dividend lost Holding BV haar schuld aan X BVBA af. Er is dan € 3 miljoen aan vermogen in X BVBA aanwezig.

Tenslotte keert X terug naar Nederland. Voor zijn aandelen in Holding BV geldt dat zijn conserverende aanslag komt te vervallen: hij is immers weer in Nederland komen wonen dus de conserverende aanslag heeft haar nut verloren. De waarde van de aandelen X Holding is ook nog steeds hetzelfde, namelijk € 100.000. Het feit dat Werk BV voor € 3 miljoen is (terug)gekocht maakt geen verschil. Daartegenover staat namelijk een even grote schuld aan X BVBA. De vennootschap met een hoge waarde is dan ook X BVBA. Deze vennootschap was in Nederland voor de emigratie vanzelfsprekend niet bekend. Bij terugkomst in Nederland bestaat er in de Nederlandse aanmerkelijk belangregeling recht op een step-up naar de waarde in het economisch verkeer van € 3 miljoen. Dat wil zoveel zeggen als dat Nederland niet zal heffen over deze € 3 miljoen. Pas over het meerdere zal Nederland heffen in box 2.

Ook België heft niet bij de remigratie naar Nederland. België kent geen box 2-belasting zoals Nederland en ook geen belastingheffing in de personenbelasting over aandelen bij het passeren van de grens. De € 3 miljoen blijft dus belastingvrij.

De structuur dient dan nog wel te worden afgewikkeld, omdat bij terugkeer X BVBA zijn praktisch nut verloren heeft. Dit zou bijvoorbeeld plaats kunnen vinden door een verkoop van X BVBA aan een derde. Aangezien X in Nederland woont, mag Nederland heffen over de verkoopwinst. Door de step up naar de waarde in het economisch verkeer (€ 3 miljoen) blijft deze winst onbelast. De meerwaarde is namelijk in de Belgische periode opgebouwd en niet in de Nederlandse periode. Op deze wijze kunnen de in de Belgische periode opgebouwde winstreserves onbelast worden gerealiseerd.

Afsluiting
In deze bijdrage hebben wij toegelicht hoe je ook bij kort wonen in België grote voordelen kunt behalen. Als de heer X de bovenstaande structuur niet had toegepast, had hij een belastingclaim van ongeveer € 3 miljoen à 25% = € 750.000 gehad. Door bij zijn verhuizing deze relatief eenvoudige herstructurering toe te passen, vervalt deze claim van € 750.000. De winst die is opgebouwd bij het wonen in België (de meerwaarde) kan volledig belastingvrij worden gerealiseerd. En er hoeft geen tien jaar te worden gewacht tot de conserverende aanslag komt te vervallen!

hits=277= / id=1490=