Teruggaaf of vergoeding van de inkomensafhankelijke Zvw bijdrage buitenland

In Archief by robert

Personen met een Nederlandse uitkering, die in België wonen en verzekerd zijn voor medische kosten ten laste van Nederland, betalen daarvoor een Zvw bijdrage buitenland. Een onderdeel van deze bijdrage is de inkomensafhankelijke Zvw bijdrage. Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) is belast met de inning van daarvan, en regelt dit door een opdracht aan het uitkeringsorgaan om de bijdrage op de uitkering in te houden. Na afloop van een zorgjaar maakt het CVZ een jaarafrekening op.

Vertraging
Het komt vaak voor dat de inhouding van de inkomensafhankelijke Zvw bijdrage voor het CVZ op de uitkering van de verdragsgerechtigde, als gevolg van het doorlopen van administratieve procedures met het verzekeringsorgaan van het woonland van de verdragsgerechtigde (vaststellen van het verdragsrecht via het formulier E 121) met vertraging start. De volgende situaties kunnen zich nu voordoen (ook een combinatie van situaties is mogelijk):
1. Het uitkeringsorgaan continueert tot het moment van de vertraagde start van de inkomensafhankelijke Zvw bijdrage voor het CVZ, de inhouding van de “gewone Nederlandse” procentuele Zvw bijdrage;
2. Het uitkeringsorgaan houdt tot de start van de inhouding voor het CVZ geen enkele inkomensafhankelijke Zvw bijdrage op de uitkering in.

Enige tijd na afloop van een zorgjaar stuurt het CVZ de verdragsgerechtigde een jaarafrekening. Het CVZ berekent over de hele periode van verdragsrecht in het zorgjaar de inkomensafhankelijke Zvw bijdrage, dus ook over de periode van vertraagde start (tijdspanne tussen datum start verdragsrecht en datum start inhouding). De consequenties daarvan voor de verdragsgerechtigde is in de hiervoor geschetste situaties als volgt.

Ad 1. Over een verdragsperiode is de Zvw bijdrage “Nederlands” ingehouden
Als het uitkeringsorgaan over een verdragsperiode de inkomensafhankelijke Zvw bijdrage “Nederlands” heeft ingehouden, kan het gevolg zijn dat de gepensioneerde verdragsgerechtigde de Zvw bijdrage twee keer betaald. Het uitkeringsorgaan heeft de ten onrechte ingehouden “Nederlandse” Zvw bijdrage namelijk afgedragen aan de Belastingdienst. Maar het CVZ neemt die afdracht niet mee bij het opmaken van de jaarafrekening.

Verzoek
De Belastingdienst restitueert in deze situatie de ten onrechte ingehouden en afgedragen Zvw bijdrage. Daarvoor moet een verzoek worden gedaan (het voornemen is dat de Belastingdienst in de nabije toekomst de teruggaaf spontaan gaat regelen). Wel informeert het CVZ bij een bezwaar tegen een jaarafrekening betreffende de aan de Belastingdienst afgedragen Zvw bijdrage, de Belastingdienst daar rechtstreeks over, met een verzoek om de teruggaaf te behandelen. Op www.belastingdienst.nl/zvw staat de nodige informatie over de teruggaafprocedure onder de kop “U woont in het buitenland”. Tevens kan een formulier worden gedownload waarmee de teruggaaf kan worden aangevraagd. Of raadpleeg de BelastingTelefoon: + 31 55 538 53 85.
Tot 5 jaar na afloop van het jaar waarover de bijdrage Zvw is ingehouden kan een verzoek worden ingediend. Daarvoor is de jaarafrekening van het CVZ nodig. Voor 2006 geldt een speciale regeling. De Belastingdienst behandelt een verzoek om een teruggaaf ook als het verzoek na 2011 is ingediend, maar binnen 1 jaar nadat het CVZ de jaarafrekening heeft vastgesteld.

Tip voor zelf regelen teruggaaf Zvw bijdrage
Ga na op de jaaropgaven van uitkeringsinstanties/pensioenfondsen betreffende de zorgjaren waarover het CVZ jaarafrekeningen heeft gestuurd of er een Bijdrage Zvw / Bijdrage Zorgverzekeringswet wordt vermeld, die niet betreft de Vervangende bijdrage Zvw (als onderdeel van de “Bijdrage Zvw Buitenland” van het CVZ). Handel in voorkomend geval als hiervoor is aangegeven. Raadpleeg bij vragen een expert. Let op: een bedrag vermeld onder de noemer “Vergoeding bijdrage Zorgverzekeringswet” is geen inhouding van Zvw bijdrage, maar een vergoeding van de ingehouden Zvw bijdrage, dus inkomen (zie ook hierna).

Ad 2. Over een verdragsperiode is in het geheel geen Zvw bijdrage ingehouden
Een verdragsgerechtigde die een uitkering ontvangt, waarop het hoge percentage bijdrage Zvw wordt ingehouden (bijvoorbeeld een UWV of Anw uitkering; let op dit geldt niet voor de AOW!), heeft, gelijk aan de in Nederland wonende en verzekerde uitkeringsgerechtigde recht op een volledige vergoeding van de ingehouden inkomensafhankelijke Zvw bijdrage.
Als het uitkeringsorgaan bij een verdragsgerechtigde als gevolg van de vertraagde start van de inhouding Zvw bijdrage voor het CVZ over het begin van de verdragsrechtperiode geen inkomensafhankelijke Zvw bijdrage heeft ingehouden, heeft uiteraard ook geen vergoeding van de Zvw bijdrage plaats gevonden. Het CVZ zal bij de jaarafrekening wel over die verdragsperiode een inkomensafhankelijke Zvw bijdrage heffen. Gevolg is dat de verdragsgerechtigde alsnog deze Zvw bijdrage moet betalen, maar de vergoeding daarvoor niet heeft gekregen. In deze situatie kan betrokkene de gemiste vergoeding alsnog claimen bij het uitkeringsorgaan.

Tip voor zelf claimen gemiste vergoeding Zvw bijdrage
Allereerst moet worden vastgesteld welk bedrag aan verschuldigde inkomensafhankelijke Zvw bijdrage het CVZ heeft berekend. In bijlage A van de jaarafrekening geeft het CVZ een toelichting op de berekening. Onder A. Totaal verschuldigde Zvw bijdrage, is de tweede rekenregel: Inkomensafhankelijke Zvw-bijdrage waarin het inkomen wordt vermenigvuldigd met een percentage. Voorbeeld: Bij een verdragsgerechtigde in België, zorgjaar 2008 en een UWV uitkering (loon Zvw) van € 20.000 is de rekenregel als volgt:
Inkomensafhankelijke Zvw-bijdrage € 20.000 x 7,2% = € 1.440

De verschuldigde inkomensafhankelijke Zvw bijdrage is de berekende bijdrage vermenigvuldigd met de woonlandfactor. Het voorbeeld vervolgend: berekende bijdrage € 1.440 x woonlandfactor 0,6149 = verschuldigde bijdrage € 885,46.

Vervolgens moet worden nagegaan of het UWV niet al een vergoeding voor ingehouden Zvw bijdrage heeft gegeven. De jaaropgaven van het UWV kunnen (afhankelijk van de afdelingen die de uitkeringen verzorgen, verschillen in de presentatie van de jaartotalen. Soms staat expliciet de “Vergoeding bijdrage Zorgverzekeringswet” vermeld. Als die specificatie op de jaaropgaaf ontbreekt, kan de vergoeding bijdrage Zvw in de regel worden berekend op het verschil tussen “Loon” en “Loon voor de Zvw”.

Als er sprake is van een geheel of gedeeltelijke gemiste vergoeding van Zvw bijdrage kan een aanvraag voor het bedrag aan gemiste vergoeding worden ingediend bij de afdeling van het UWV die de jaarafrekening heeft verstuurd, voor het adres zie het briefhoofd van de jaaropgaaf.
hits=2= / id=2037=