Vlaamse inning en invordering van registratie- en successierechten vanaf 2015: gevolgen voor rulingpraktijk

In Archief by robert

Zoals in een eerder bericht reeds kort gesignaleerd (NederBelgischMagazine oktober 2011), zal de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) vanaf 1 januari 2015 zelf instaan voor de inning en invordering van de registratie- en successierechten. Een concreet gevolg hiervan is dat de Dienst Voorafgaande Beslissingen in Fiscale Zaken (kortweg DVA) niet meer bevoegd zal zijn om rulings af te leveren over deze gewestbelastingen.
De wet die de veralgemeende rulingpraktijk heeft ingevoerd, bepaalt dat de FOD Financiën zich bij voorafgaande beslissing uitspreekt over de toepassing van de belastingwetten die onder zijn bevoegdheid vallen of waarvan hij de inning en de invordering verzekert. Aangezien de FOD Financiën tot nu toe de bevoegde administratie is voor de inning en de invordering van registratie- en successierechten, kan de Rulingdienst over de toepassing van deze belastingen rulings afleveren. Nu evenwel vanaf 2015 de FOD Financiën deze bevoegdheid verliest, zal ook de Rulingdienst inzake registratie- en successierechten geen rulings meer kunnen afleveren.
In tijden waarin de wetgever in het ontwerp van programmawet van 24 februari 2012 benadrukt dat via een ruling rechtszekerheid kan worden bekomen omtrent de nieuwe antimisbruikbepaling (namelijk of de keuze voor de voorgenomen rechtshandeling(en) is verantwoord door andere motieven dan het ontwijken van belastingen) (NederBelgischMagazine maart 2012), is een Vlaams wetgevend ingrijpen (bijvoorbeeld in de zin van een Vlaamse Rulingdienst) hoogst noodzakelijk geworden. Politiek ligt het waarschijnlijk zeer moeilijk om na 2015 de bevoegdheid van de huidige Rulingdienst uit te breiden tot registratie- en successierechten.
hits=2= / id=1879=