Remigratie naar Nederland in het zicht van de pensioenleeftijd

In Archief by robert

Wanneer de pensioenleeftijd nadert, gaan ondernemers in de regel nadenken over het afbouwen van hun onderneming. Daarbij vraagt menigeen zich ook af hoe de financiële situatie er na pensioenleeftijd uit zal zien. Terecht, want voor de in België woonachtige ondernemer zijn er in dat opzicht de nodige aandachtspunten.

Hierna schetsen wij een fictieve casus, waarbij we (bij benadering) inzicht geven in de te betalen belastingen en premies na pensioenleeftijd. Daarbij komen wij tot de conclusie dat het afhankelijk van uw persoonlijke situatie en omstandigheden financieel aantrekkelijk kan zijn in het zicht van uw pensioenleeftijd te remigreren naar Nederland. Uiteraard is het van belang ook overige aspecten, zoals successieplanning en uw persoonlijke (woon)wensen, in uw remigratieplannen te betrekken. Dit artikel beperkt zich echter tot te betalen belastingen en premies over uw inkomen na pensioenleeftijd.

1. Uitgangspunten
– U en uw partner gaan binnenkort met pensioen;
– U heeft beiden de Nederlandse nationaliteit;
– U bent meer dan 10 jaar geleden geëmigreerd naar België;
– U geniet beiden inkomen uit Nederland tot pensioenleeftijd;
– U heeft beiden nooit inkomen uit België genoten;
– U geniet beiden vanaf pensioenleeftijd pensioen uit Nederland;
– De onderneming (werkmaatschappij) is verkocht, de holdingmaatschappij is in stand gebleven in verband met pensioen in eigen beheer;
– U heeft een eigen woning in België, waarop een hypotheek rust;
– U opteert voor binnenlandse belastingplicht;
– Er is sprake van een inhaalbeschikking;
– In de berekening wordt geen rekening gehouden met overige woonlasten;
– Het onderstaande is zowel op u als op uw partner van toepassing.

2. Heffingsbevoegdheid belastingen en sociale premies
Wanneer u in België woont, maar werkt of werkte in Nederland dient op basis van het verdrag Nederland-België bepaald te worden welk land bevoegd is belastingen te heffen over uw inkomsten. Welk land sociale premies mag heffen, wordt bepaald op grond van de EG-verordening voor sociale zekerheid (883/04). Hierbij maakt het verschil of u inkomsten uit actieve of niet-actieve werkzaamheden geniet. Hierna lichten wij dat toe.

Nederlands inkomen uit actieve werkzaamheden
Tot uw pensioenleeftijd geniet u inkomen uit actieve werkzaamheden uit Nederland. Dit inkomen is op grond van het verdrag Nederland-België in Nederland belast met inkomstenbelasting. Daarnaast bent u, op grond van de EG-verordening, premieplichtig in Nederland.

Nederlands inkomen uit niet-actieve werkzaamheden
Vanaf uw pensioenleeftijd geniet u nog slechts inkomen uit niet-actieve werkzaamheden uit Nederland (in dit geval pensioen). Dit inkomen wordt in de meeste gevallen op grond van het verdrag Nederland-België in België belast met personenbelasting. Daarnaast bent u, op grond van de EG-verordening, premieplichtig in België.
Voor Nederland geldt dus niet langer een premieplicht. Wel wordt u bijdrageplichtig in Nederland. Wanneer u namelijk in België woont en louter een pensioen ontvangt uit Nederland, heeft u recht op medische zorg in het woonland België. Daar Nederland de verantwoording draagt voor de kosten van de gezondheidszorg die men in België gebruikt, bent u verplicht een bijdrage te betalen aan het College voor Zorgverzekeringen (CVZ). Deze bijdrage is opgebouwd uit een nominale (vaste) bijdrage ZVW, een inkomensafhankelijke bijdrage ZVW en een inkomensafhankelijke bijdrage AWBZ. Deze bijdrageplicht kan oplopen tot ongeveer € 5.700.

Attentiepunt
Deze bijdrageplicht geldt niet indien u in België rustpensioen heeft opgebouwd. In deze fictieve casus is daarvan geen sprake. Onder voorwaarden kunt u alsnog rustpensioen opbouwen.

3. Optie binnenlandse belastingplicht
U heeft in het verleden geopteerd voor binnenlandse belastingplicht. Dit houdt in dat er voor gekozen is het wereldinkomen in Nederland in de belastingheffing te betrekken. Dit heeft als voordeel dat de hypotheekrente in aftrek kan worden gebracht.
Het nadeel van de optie voor binnenlandse belastingplicht is dat deze optie moet worden voortgezet zolang u Nederlands inkomen heeft. Als u de optie voor binnenlandse belastingplicht eerder (dat heet “vrijwillig”) beëindigt krijgt u te maken met de terugploegregeling. Dit houdt in dat alle hypotheekrente die is afgetrokken in de 8 jaren vóór het jaar waarin de optie wordt beëindigd, in het jaar waarin de optie wordt beëindigd aan het belastbaar inkomen wordt toegevoegd. Het beëindigen van de optie leidt in dat geval tot een aanzienlijk nadeel.
Aangezien u tot uw pensioenleeftijd inkomen uit actieve werkzaamheden ontving en aansluitend pensioen, kunt u niet stoppen met opteren zonder bovengenoemd nadeel van de terugploegregeling.
Nu u dient te blijven opteren, zullen de inkomsten uit Nederland, die op grond van het verdrag Nederland-België in België belastbaar zijn, tevens in Nederland belast zijn. Normaliter verleent Nederland voorkoming, zodat geen sprake is van dubbele heffing. Voor de door u in het verleden genoten hypotheekrenteaftrek is echter een inhaalbeschikking afgegeven. Dit heeft tot gevolg dat Nederland geen voorkoming geeft, zolang en voor zover het bedrag van de inhaalbeschikking niet geheel is gecompenseerd. Dit leidt tot dubbele belastingheffing over een deel van uw inkomen.
Attentiepunt
Overigens staat de regelgeving ten aanzien van de inhaalregeling onder druk van EU-regelgeving en Nederlandse jurisprudentie. Afhankelijk van het verdere verloop, kan dubbele heffing in de toekomst mogelijk toch voorkomen worden.

4. Remigratie
Remigreren naar Nederland op uw pensioenleeftijd (of eerder) is in deze fictieve casus om verschillende fiscale redenen interessant. Bijvoorbeeld omdat de inhaalregeling in principe geen toepassing meer vindt. Dit betekent dat u niet langer dubbele belasting betaalt over uw pensioeninkomsten uit Nederland. Maar ook omdat de bijdrageplicht komt te vervallen. In plaats hiervan komt de normale Nederlandse premieheffing. In België bent u uiteraard na remigratie niet meer premieplichtig. De in totaal te betalen belastingen en premies zullen doorgaans minder zijn wanneer u in Nederland woonachtig bent op het moment dat u met pensioen bent.
Zoals eerder aangegeven is het uiteraard van belang ook overige aspecten, zoals successieplanning en uw persoonlijke (woon)wensen, in uw remigratieplannen te betrekken. In de fictieve casus heeft u uw onderneming reeds afgebouwd voor u remigreert. Dit is ook een aspect dat voor remigratie aandacht verdient.

5. Bruto-netto berekening bij wonen in België


Uw pensioen 69.000
Pensioen van uw partner 9.500
Gezamenlijk belastbaar inkomen 78.500
Personenbelasting 29.200
Netto gezamenlijk inkomen BE 49.300

Attentiepunt
Omdat u opteert dient u bovenstaand inkomen tevens in Nederland op te geven. Normaliter verleent Nederland voorkoming, nu de inkomsten reeds in België belast worden. Maar in uw geval is sprake van een inhaalbeschikking, als gevolg waarvan Nederland geen voorkoming verleent.
Stel dat u tien jaar € 10.000 aan hypotheekrente in aftrek heeft gebracht. Het bedrag van de inhaalbeschikking bedraagt dan € 100.000. Naar aanleiding van deze beschikking zult u naar schatting in het eerste jaar dat u pensioen ontvangt € 18.600 extra belasting betalen en in het tweede jaar € 8.300. Met deze bedragen is in bovenstaande berekening nog geen rekening gehouden.


U 5.600
Uw partner 2.100
Bijdrageplicht Nederland 7.700

Attentiepunt
Bij het berekenen van de bijdrageplicht is rekening gehouden met grondslagen en heffingspercentages zoals deze voor 2011 gelden. Voor het berekenen van de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW is echter al rekening gehouden met de hogere grondslag zoals deze voor 2012 naar verwachting gaat gelden.


Netto gezamenlijk inkomen 49.300
Af bijdrageplicht 7.700
Netto gezamenlijk inkomen BE na bijdrageplicht 41.600

6 Bruto-netto berekening bij wonen in Nederland


Uw pensioen (belastbaar inkomen) 69.000
Af saldo belasting/premies/korting 22.200
Netto inkomen NL 46.800


Pensioen van uw partner (belastbaar inkomen) 9.500
Af saldo belasting/premies/korting 0
Netto inkomen NL 9.500

Netto gezamenlijk inkomen 56.300

7 Conclusie
Uit de gegeven fictieve casus blijkt dat het, voor wat betreft de heffing van belasting en sociale premies over het inkomen, voordelig kan zijn op een gegeven moment te remigreren naar Nederland. De overzichten laten het volgende zien.

Belastingen/sociale premies
Van een gezamenlijk pensioeninkomen van € 78.500 resteert bij wonen in België netto
€ 49.300 en bij wonen in Nederland netto € 56.300. De tarieven blijken in Nederland (bij het gegeven inkomen) aanzienlijk gunstiger dan in België. Bij wonen in Nederland is uw voordeel € 7.000.

Bijdrageplicht
Bij wonen in Nederland bent u daarnaast niet jaarlijks de bijdrageplicht van € 7.700 verschuldigd. Onder voorwaarden kunt u, bij wonen in België, alsnog rustpensioen opbouwen en daarmee deze bijdrageplicht voorkomen.

Inhaalregeling
Tot slot zal de inhaalregeling bij wonen in Nederland geen toepassing vinden op uw pensioeninkomen, zodat u niet de dubbele belasting ter hoogte van € 26.900 verschuldigd bent.
Hierbij is het uiteraard van belang dat u op uw pensioenleeftijd of eerder remigreert. Indien u namelijk later remigreert heeft de inhaalregeling (deels) al toepassing gevonden en is het eenmalige voordeel niet meer (volledig) te behalen.

Fiscaal voordeel bij wonen in Nederland vanaf pensioenleeftijd
Uw jaarlijkse voordeel bij wonen in Nederland bedraagt € 14.700.
Uw eenmalige voordeel bij wonen in Nederland bedraagt € 26.900.

Tot slot
Duidelijk is dat de voordelen van remigratie in het zicht van de pensioenleeftijd aanzienlijk kunnen zijn. Iedere situatie is echter anders en daarom dient steeds per situatie beoordeeld te worden wat de fiscale gevolgen zijn van remigratie.
In onze fictieve casus is bijvoorbeeld sprake van in België tegen een normaal tarief belaste pensioenen. Indien (tevens) sprake is van in België laagbelaste lijfrente-uitkeringen, in Nederland belastbare pensioenen, een lager pensioeninkomen, geen bijdrageplicht, geen inhaalregeling of andere omstandigheden, zou remigratie fiscaal minder interessant of wellicht zelfs niet interessant kunnen blijken.
Daarnaast is een beoordeling per situatie van belang omdat dan tevens aandacht besteed wordt aan de planning die voorafgaat aan emigratie. Denk bijvoorbeeld aan het afbouwen van uw onderneming en successieplanning.
En niet in de laatste plaats, dient ook met niet fiscale aspecten, zoals uw persoonlijke (woon)wensen, rekening gehouden te worden.

hits=6= / id=2035=