Oud-regime lijfrente-uitkering voor een in België wonende Nederlander. Mag Nederland wel belasten?

In Archief by robert

Oud regime lijfrente uitkering
Een in België wonende Nederlander (hierna aan te duiden als de belanghebbende) ontving vanaf het jaar 2005 van een in Nederland gevestigde verzekeraar een lijfrente-uitkering van € 50.000,00 per jaar. Het betreft hier een lijfrente uitkering uit een vóór 15 oktober 1990 afgesloten kapitaalverzekering met lijfrenteclausule (een zogenoemde oud regime lijfrente). De betaalde premies voor deze oud regime lijfrentepolis had belanghebbende in het geheel van zijn destijds in Nederland belastbaar inkomen als persoonlijke verplichtingen afgetrokken gedurende de periode dat hij in Nederland woonde. De laatste premiebetaling was door de belanghebbende gedaan in 1998 en vanaf het jaar 2000 woont belanghebbende in België.

De (on)belastbaarheid
Aangezien de lijfrente-uitkering jaarlijks meer bedroeg dan € 25.000,00 en de premies van deze oud regime lijfrentepolis destijds ten laste van het Nederlands inkomen waren gebracht, was de belastheffing van de oud regime lijfrente uitkeringen op grond van het tussen Nederland en België afgesloten belastingverdrag toegewezen aan Nederland. Op grond van dit belastingverdrag was de Belastingdienst van oordeel dat belanghebbende over de jaarlijkse oud regime lijfrente uitkeringen maximaal 25% belasting in Nederland verschuldigd was. Belanghebbende stelde echter dat ondanks het feit dat het belastingverdrag de belastingheffing over de oud regime lijfrente uitkering aan Nederland toewees, dergelijke uitkeringen toch geen belastbaar inkomensbestanddelen vormen voor de Nederlandse inkomstenbelasting voor een niet in Nederland wonende belastingplichtige (een zogenoemde buitenlands belastingplichtige). Het inkomen van buitenlandse belastingplichtigen werd vóór 1992 onder de Wet IB 1964 belast op grond van de artikelen 48 en 49. Al dan niet periodieke uitkeringen uit lijfrenten waren niet opgenomen in artikel 49 Wet IB en vormden dus voor het nationale recht van Nederland geen inkomen, waarover Nederland kon heffen bij een buitenlands belastingplichtige. De Belastingdienst erkent dat dit inderdaad het geval was tot 1 januari 2001, maar dat de Wet inkomstenbelasting 2001 ( Wet IB 2001) aan de onbelastbaarheid van oud regime lijfrente uitkeringen, uitgekeerd aan een buitenlandse belastingplichtige, een einde heeft gemaakt. Het spreekt voor zich dat belanghebbende een andere oordeel was toegedaan.

Unieke uitspraak Rechtbank Breda
Belastingplichtige ging tegen de uitspraak van de Belastingdienst in beroep bij de Rechtbank Breda. Bij deze rechtbank was in deze casus de rechtsvraag aan de orde of de wetgever met ingang van 1 januari 2001 een buitenlandse belastingplicht heeft gecreëerd voor op 15 oktober 1990 bestaande polissen. De Belastingdienst overtuigde Rechtbank Breda geenszins. De Rechtbank Breda besliste kort en bondig dat privaatrechtelijke periodieke uitkeringen uit een oud regime lijfrentepolis niet tot het binnenlands inkomen van een buitenlands belastingplichtigen behoren. Dit betekende dat Nederland niet mocht heffen over de oud regime lijfrente uitkering. Voor de in België wonende belanghebbende heeft dit tot gevolg dat de jaarlijkse lijfrente-uitkering van € 50.000,00 geheel buiten de heffing blijft.

Dit is een unieke uitspraak met bijzondere afloop die bij het Ministerie van Financiën verkeerd valt. De Nederlandse schatkist loopt namelijk een aardige duit aan belastingopbrengsten mis. Veel Nederlandse emigranten die in België wonen, zullen in het bezit zijn van dergelijke polissen.

Hoger beroep Gerechtshof Den Bosch
Inmiddels heeft de mondelinge behandeling van het door de Belastingdienst ingestelde hoger beroep tegen de uitspraak van de Rechtbank Brede plaatsgevonden bij het Gerechtshof Den Bosch. Naar verwachting zal dit Hof op 18 november aanstaande uitspraak doen in deze belangrijke belastingkwestie.

Wetswijziging/terugwerkende kracht
Inmiddels is tijdens de mondelinge behandeling bij het Gerechtshof Den Bosch namens het Ministerie van Financiën aangegeven, dat in het geval deze kwestie in cassatie bij de Hoge Raad door de Belastingdienst zal worden verloren, een wetswijziging met terugwerkende kracht, althans voor zover de Tweede Kamer de terugwerkende kracht zal toestaan, zal worden doorgevoerd om oud regime lijfrente-uitkeringen voor buitenlandse belastingplichtige toch belastbaar te doen zijn in Nederland.

Schenking van oud regime lijfrentepolissen
Vooruitlopend op de cassatieprocedure is ook al bekend dat in geval de Belastingdienst deze procedure in hoger beroep zal verliezen bij het Gerechtshof Den Bosch, de schenking van oud regime lijfrentepolissen door een in Nederland wonende inwoner aan zijn in België wonende kind, fictief in de belastingheffing zal worden betrokken voor de waarde in het economische verkeer. Dergelijke schenkingen zijn nu onbelast mogelijk, omdat de wetgever ervan uitgaat dat de belastingclaim niet verloren zal zijn. Beslist het Gerechtshof Hof Den Bosch in het voordeel van belanghebbende dan gaat de belastingclaim bij schenking aan een buitenlandse belastingplichtige wel verloren.
Het belang van de uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch is dus niet beperkt tot een in het buitenland wonende verzekeringnemer van een oud regime lijfrentepolis. Schenking van een dergelijke polis aan een buitenlands belastingplichtige, kan ook tot onbelastbaarheid leiden van een oud regime lijfrente uitkeringen.

Polissen vanaf 15 oktober 1990
Hoewel het nu nog te vroeg is om in te gaan op de belastbaarheid van lijfrente-uitkeringen voortvloeiende uit lijfrentepolissen die afgesloten zijn ná 15 oktober 1990 is door belanghebbende bij de procedure voor het Gerechtshof Den Bosch gesteld dat dergelijke lijfrente-uitkeringen niet vallen onder de definitie van lijfrente-uitkeringen zoals die geldt vanaf de Wet IB 2001, waardoor ook dergelijke lijfrente-uitkeringen onder de Wet IB 2001 onbelastbaar (kunnen) zijn voor een buitenlandse belastingplichtige.

Actie
In het geval dat het Gerechtshof Den Bosch op 18 november aanstaande belanghebbende in het gelijk stelt, dient door buitenlandse belastingplichtigen tijdig actie te worden ondernomen om de onbelastbaarheid van oud regime polissen zeker te stellen.
hits=2= / id=1970=