Bedrijfswagens naar privé?

In Archief by robert

U bent ongetwijfeld al lang op de hoogte van de zware hervormingen die vanaf dit jaar werden doorgevoerd op het vlak van de Belgische autofiscaliteit. Het belastbaar voordeel van tal van bedrijfswagens schiet pijlsnel de hoogte in. Beschikt u over een mooie bedrijfswagen, die toch al een zekere leeftijd heeft, dan is onderstaande optie voor u misschien wel de oplossing bij uitstek!

Luxewagentje?
Veronderstel dat u via de vennootschap een luxewagen ter beschikking wordt gesteld, bijvoorbeeld een Porsche Cayenne 4.5 Turbo, van zeven jaar oud. De cataloguswaarde van deze wagen bedraagt ongeveer € 120.000,00 (excl. BTW), aldus € 145.200,00 (incl. BTW). Deze toch vrij prijzige bedrijfswagen heeft een CO2-uitstoot van niet minder dan 378g/km. Rekening houdende met het voorgaande levert dit u een belastbaar voordeel op van maar liefst € 15.681,60 (€ 145.200 x 70% x 18% x 6/7). (Voor meer uitleg in verband met bovenstaande formule verwijzen wij graag naar ons artikel van februari 2012).

Voor u privé, en voor de vennootschap, loopt het kostenplaatje in dit geval al snel op. Niet alleen betaalt u nagenoeg 60% aan belastingen en sociale bijdragen op dit voordeel, wat in dit voorbeeld neerkomt op € 9.408,96. Ook in de vennootschap verloopt niet alles optimaal.
Uw vennootschap zal de jaarlijkse autokosten namelijk slechts ten belope van 50% in aftrek kunnen brengen, met uitzondering van het gedeelte dat betrekking heeft op de brandstofkosten die voor 75% in mindering kunnen worden gebracht. Verder worden de verworpen uitgaven verhoogd met een bedrag gelijk aan 1/7 van [cataloguswaarde x CO2-coëfficiënt]. In concreto wordt de belastbare basis verhoogd met € 2.613,60, wat u € 888,36 extra aan vennootschapsbelasting kost (tarief 33,99%). Conclusie: een povere belastingbesparing voor de vennootschap, tegenover een hoge belastingdruk in de privé. Gelukkig zijn er nog alternatieven voorhanden!

Auto uit de vennootschap halen
Een oplossing voor bovenstaande situatie is de zogenaamde ‘onttrekking’. Dit houdt in dat, zonder een echte koop-verkoopovereenkomst af te sluiten, u de wagen van de vennootschap naar uw privé haalt. Het voordeel van dit principe is dat u geen BTW dient aan te rekenen op de volledige verkoopwaarde van de bedrijfswagen, maar slechts op de helft.
Indien de vennootschap deze wagen aan u toekent via een onttrekking voor een prijs conform de huidige marktwaarde, bijvoorbeeld € 25.000,00, betaalt u slechts € 2.625,00 BTW (€ 25.000 x 21% x 50%).
Opgelet: Vanaf dit moment staat u zelf in voor de jaarlijkse autokosten. Bovendien zal u uw wagen op uw persoonlijke naam moeten inschrijven, waarvoor u aldus eenmalig de belasting op inverkeerstelling (“BIV”) verschuldigd zal zijn.

Laat u vergoeden!
Wanneer u vervolgens beroepsverplaatsingen maakt, met de door u verworven wagen, kan u een kilometervergoeding aan uw vennootschap aanrekenen. Deze, bovendien belastingvrije vergoeding, bedraagt momenteel € 0,3352/km. Indien het aantal beroepskilometers in 2012 bijvoorbeeld 24.000 km bedraagt, heeft u recht op een vergoeding van € 8.044,80. Let op: De Belgische belastingadministratie beschouwt de beroepsmatig afgelegde kilometers als ‘normaal’ ten belope van maximaal 24.000 kilometers per jaar. Indien deze limiet wordt overschreden, dient u uw werkelijke kosten te bewijzen en wordt de kilometervergoeding aangemerkt als een belastbaar inkomen. Tevens moet u steeds in staat zijn aan te tonen dat u effectief zoveel beroepsmatige kilometers heeft gereden.

Belastingbesparing?
Niet alleen wordt u niet meer belast op het aan u toegekende voordeel van alle aard, wat maar liefst een jaarlijkse besparing van € 9.408,96 inhoudt. Ook geniet u een belastingvrije vergoeding van maximaal € 8.044,80 per jaar. Dit alles levert bijgevolg een mooie belastingbesparing op. De keerzijde aan deze medaille zijn ongetwijfeld de autokosten die voortaan bij u persoonlijk ten laste worden gelegd.

Tenslotte wensen wij de aandacht erop te vestigen dat deze optie niet voor iedereen en in elke situatie een goede oplossing biedt. Of bovenstaande techniek al dan niet voordelig is, hangt steeds af van de specifieke situatie waarin de belastingplichtige zich bevindt.
hits=1= / id=2030=