Openstaande belastingschulden moeten bij overlijden worden genotificeerd

In Archief by robert

De Programmawet (I) van 29 maart 2012 voert een nieuwe “notificatieplicht” in voor notarissen en ontvangers van de registratie. Wanneer deze personen verzocht worden een akte van erfrechtverklaring of een attest van erfopvolging op te maken, zijn zij er voortaan wettelijk toe verplicht dit elektronisch te melden aan een door de Koning aangewezen dienst. De sanctie is zeer zwaar: persoonlijke aansprakelijkheid van de notaris of van de ontvanger ten belope van de netto-waarde van de nalatenschap (voor fiscale schulden lastens de overledene) en ten belope van de waarde van het erfdeel of legaat van de erfgenamen of legatarissen (schulden lastens de erfgenamen of legatarissen).
De bedoeling van de nieuwe maatregel is uiteraard de inning van belastingschulden te vergemakkelijken. De door de Koning aangewezen ambtenaar die het bericht ontvangt, kan immers binnen een bepaalde termijn (12 dagen) het bestaan van zekere en vaststaande belastingschulden lastens de overledene of de erfgenamen of legatarissen melden. Die belastingschulden of de ontstentenis ervan worden vervolgens opgenomen in de akte of attest van erfopvolging. De financiële instellingen zullen ten slotte de tegoeden van de nalatenschap enkel mogen vrijgeven wanneer de akte of het attest van erfopvolging geen belastingschulden bevat of wanneer het bewijs wordt geleverd dat deze schulden inmiddels zijn voldaan. Dit geschiedt dan op straffe van aansprakelijkheid van de financiële instelling.
De nieuwe regeling treedt in werking op een later bij Koninklijk Besluit vastgesteld tijdstip, maar uiterlijk op 1 juli 2012.
hits=2= / id=1935=