Schenking of vererving van familieondernemingen en aandelen in familiale vennootschappen – uitvoeringsbesluit

In Archief by robert

Het besluit van de Vlaamse Regering van 2 maart 2012 tot uitvoering van de artikelen 140quinquies en 140sexies W.Reg. en de artikelen 60/4 en 60/5 W.Succc. is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 maart 20212. Dit uitvoeringsbesluit preciseert een aantal termen van het Vlaamse decreet en geeft nader aan hoe een attest moet worden aangevraagd.
Het uitvoeringsbesluit brengt weinig (nuttige) verduidelijking bij het decreet.
Er is bovendien nog steeds geen administratieve circulaire gepubliceerd en evenmin een (aangekondigd) reparatiedecreet.
Meer dan vijf maanden na de inwerkingtreding van de wettelijke regeling zijn er derhalve nog steeds leemten, onduidelijkheden en dubbelzinnigheden in de regeling van de overdracht om niet van familiale ondernemingen en familiale vennootschappen.
hits=3= / id=1934=