Fiscaal vluchten naar Nederland ‘Fact’ of ‘Fairy tail’

In Archief by robert

Al decennia is België het fiscale beloofde land voor de Nederlandse vermogenden en DGA’s. In deze bijdrage denken wij out of the box en draaien wij het om. Nederland is het beloofde land voor de Belgische zaakvoerders!

Belastingverhogingen België
De aanpak van de regering Di Rupo leidt tot een stringenter fiscaal (uitvoerings-) beleid. De bijzondere of algemene fiscale anti-misbruikbepalingen staan (al dan niet onterecht) een aantal veelal gebruikte methodes c.q. structuren niet meer toe. De aanpak van Di Rupo leidt hierdoor tot veel onduidelijkheden.

Een dergelijke onduidelijkheid komt sowieso het fiscale kilmaat niet ten goede. Centraal in deze bijdrage staan echter de volgende concrete aanscherpingen (lees: verslechteringen) onder Di Rupo. We beschouwen: de verhoging van de roerende voorheffing naar een algemeen tarief van 25%, de stijging van de liquidatieboni van 10% naar 25% (+150%), alsmede het einde van de Federale woonbonus.

Taxatieregime
De Belg die jaarlijks met pijn en moeite nog gemiddeld 5% dividend uitgekeerd ziet op zijn portefeuille van 500.000 euro betaalt hierover een 6.250 euro aan roerende voorheffing. Wil hij zijn patrimoniumvennootschap met een waarde/vermogen van 2 mio liquideren dan betaalt hij nu nog een 200.000 euro danwel tot 500.000 euro na september van volgend jaar. Bij een verkoop poogt de Administratie de onbelaste verkoopwinst te herkwalificeren in divers inkomen. Met andere woorden geen belasting of 33% plus opcentiemen. De interesten op de lening voor de eigen woning van 800.000 euro, gefinancierd tegen 4%, geeft een brutolast van 32.000 euro. De aftrek hiervan wordt beperkt tot een kleine 3.000 euro in de eerste 10 jaren, waarna deze nog verder daalt. Deze Federale woonbonus komt te vervallen en wordt een Gewestelijke bevoegdheid, doch zal naar verwachting zeker niet ruimhartiger worden.

Out of the Box: Verhuizen naar Nederland
Als hij nu eens (een aantal jaren) naar Nederland zou verhuizen, wat zou dit dan kunnen opleveren? Het idee komt in eerste instantie wellicht vreemd voor, maar de Nederlander blijkt in de praktijk wel bereid langer dan 10 jaren te verhuizen naar België. Wat de verhuizing van België naar Nederland dan oplevert, rekenen we u voor

De jaarlijkse heffing op dividenden neemt jaarlijks met een 500 euro af. Leuk meegenomen, maar geen reden om te verhuizen. Pas echt interessant is het feit dat hij vrijwel direct na binnenkomst in Nederland, door deze verhuizing de mogelijkheid creëert om de 2 miljoen – desgewenst nog in het jaar van emigratie naar Nederland – volledig onbelast in privé kan genieten. Een besparing tot 500.000 euro in vergelijking met België. Een en ander is afgelopen maand nog expliciet bevestigd door de Hoge Raad der Nederlanden (de hoogste bevoegde instantie in fiscale zaken). Eerdere situaties zijn door ons ook succesvol afgeruled met de Nederlandse Belastingdienst.

De hierdoor bespaarde 500.000 euro moge al de basis vormen voor de aankoop van een woning in Nederland. Veel “leuker” is echter – ondanks ook de Nederlandse versoberingen op dit punt – om de woning maximaal te financieren. Er geldt in Nederland sinds kort wel een aflossingsverplichting van de lening in 30 jaren, maar in de basis is verder de rente van een eigen woning lening – zonder absoluut plafond – aftrekbaar. Derhalve sowieso een voordeel ten opzichte van België. Door het benodigde eigen geld voor de aankoop eerst als kapitaal te storten in een B.V. (daarbij al voorsorterend op een eventuele terugkeer naar België) en vervolgens te lenen bij de eigen B.V., kan een leuke hefboom worden gecreëerd. De rente is in Nederland aftrekbaar tegen maximaal 52%. In Nederland is in de vennootschap de eerste 200.000 euro aan winst slechts belast aan 20%.

Bijkomende voordelen zijn er te behalen door nog een jaar voor uw emigratie naar Nederland het wagenpark van de ganse familie te vernieuwen. Onder toepassing van de verhuisregels betaalt u bij binnenkomst in Nederland geen aanvullende Nederlands inverkeerstelling belasting (BPM van circa 35%). Na één jaar staat het u vrij de deze auto(‘s) te verkopen. Bij de prijsstelling gaat u wel uit van de (hogere) Nederlandse prijzen inclusief BPM, die u feitelijk nooit verschuldigd was. In de praktijk heeft u dan veelal een jaar gratis auto gereden.

Heimwee naar België
Verhuist u na een aantal jaren weer terug naar België dan verkoopt u eerst nog de (resterende) auto’s, daarmee zijn de verhuiskosten ook alweer goedgemaakt. Leuker is natuurlijk dat u in België terugkeert waarbij de claim van 500.000 is afgeschud. Verder kunt u bij een juiste herstructurering ook nog de in de Nederlandse periode opgebouwde claim op de vennootschap nagenoeg geheel kwijtspelen op korte termijn. Dit geldt overigens ook voor de Nederlanders die nog willen emigreren naar België.

Een jaar na terugkeer schenkt u zonder schenkingsrecht de eigendom van uw oude Nederlandse woning onder voorbehoud van vruchtgebruik aan de kinderen, vermits u niet de Nederlandse nationaliteit heeft. Er is dan slechts 2% registratierecht(overdrachtsbelasting) over de waarde van het bloot eigendom verschuldigd. Nog interessanter dan de gesplitste aankoop die wij in onze vorige bijdrage beschreven. De moeilijkheid lijkt nog enkel te liggen op het vlak van de keuze waar u in Nederland gaat wonen. Wordt het Cadzand, Maastricht, Breda of waagt u de stap naar boven de rivieren. Fiscaal vluchten naar Nederland is geen sprookje, maar realiteit!

Uiteraard spelen in iedere situatie andere elementen die van belang moge zijn. Is het verhaal daarmee dan te mooi om waar te zijn? Het lijkt er eerder op dat u een dief van uw eigen portemonnee bent als u gewillig blijft zitten. Veelal blijkt er overigens bij een tijdig voorsorteren op nog veel (meer) vlakken fiscale voordelen te behalen bij een verhuizing. De ervaring leert verder dat bij een screening van uw fiscale positie, vrijwel altijd verbeterpunten naar voren komen. Zelfs ingeval u toch in België besluit te blijven, dient Di Rupo zoveel als mogelijk getemd te worden.

hits=262= / id=3208=