Nieuw verlaagd tarief voor KMO-dividenden

In Archief by robert

Tot voor kort kende België een verlaagd tarief voor welbepaalde dividenden (VPPR-regime). Met ingang van 1 januari 2013 werd het RV-tarief evenwel gelijkgeschakeld voor alle dividenden (uniform tarief van 25%).
Tegelijk met de hierboven vermelde verhoging van de belasting op liquidatieboni heeft de regering nu een nieuw regime van verlaagde roerende voorheffing ingevoerd voor KMO’s, in ruil voor een kapitaalverhoging. Dit regime vergt echter enig geduld, want de verlaagde RV zal pas ten vroegste na drie jaar van toepassing zijn. Er komt een gunsttarief van 20 of 15% voor dividenden van KMO’s die voortkomen uit aandelen die uitgegeven zijn ter gelegenheid van een kapitaalverhoging. De maatregel is van toepassing op inbrengen vanaf 1 juli 2013.
Het tarief zal 20 % bedragen voor de gewone dividenden verleend of toegekend uit de winstverdeling van het tweede boekjaar na dat van de inbreng en 15 % voor de gewone dividenden verleend of toegekend uit de winstverdeling voor het derde boekjaar en volgende na dat van de inbreng.
Er gelden een aantal voorwaarden:
De maatregel geldt enkel voor inbrengen in geld;
De dividenden moeten voortkomen uit aandelen op naam;
De eigenaar van de aandelen moet deze ononderbroken aanhouden sinds de kapitaalinbreng. Daarbij geldt een uitzondering voor belastingneutrale herstructureringen en wettelijke erfopvolging of schenking in volle eigendom tussen echtgenoten en in rechte lijn;
Het kapitaal moet volledig volstort zijn en er mogen geen preferente aandelen worden gecreëerd.
Liquidatieboni zijn uitgesloten van de regeling. Verder zijn enkele antimisbruikmaatregelen opgenomen. Zo telt een kapitaalverhoging enkel mee als ze hoger is dan het bedrag van de eventuele kapitaalvermindering. Dubbel voordeel wordt vermeden; zo telt het deel van de belaste reserves dat geïncorporeerd wordt in het kapitaal en recht geeft op verlaagd liquidatieheffing niet mee (zie daarover hoger).

hits=109= / id=3200=