Spoed vereist bij voortzetting 30%-regeling bij nieuwe werkgever

In Archief by robert

Uit het buitenland aangetrokken werknemers komen onder voorwaarden in aanmerking voor een fiscale faciliteit: de 30%-regeling. Onder de 30%-regeling kan de werkgever deze werknemers gedurende ten hoogste tien jaar een belastingvrije vergoeding verstrekken voor de extra kosten van tijdelijk verblijf buiten het land van herkomst. Eén van de voorwaarden is dat de betrokken werknemer specifiek deskundig is, welke deskundigheid op de Nederlandse arbeidsmarkt niet of slechts schaars aanwezig is. De werknemer kan gedurende de periode van tien jaar ook van baan veranderen zonder dat de 30%-regeling vervalt. Daarvoor is maximaal drie maanden de tijd. Volgens de toelichting op deze bepaling en het arrest dient de beperkte tijdsperiode voor de overstap om tot uitdrukking te brengen dat de betrokken werknemer over specifieke deskundigheid beschikt die op de Nederlandse markt niet of schaars aanwezig is. Rechtbank Breda heeft onlangs in deze zin beslist.
In een arrest van de Hoge Raad van 28 april 2006 stond ook de overschrijding van de driemaandsperiode centraal. De nieuwe werkgever, een eigen BV, moest nog worden opgericht. De Hoge Raad vond voor de voortzetting van de 30%-regeling in dit geval essentieel dat de betrokken werknemer binnen drie maanden na afloop van de vorige dienstbetrekking een overeenkomst had gesloten met een eigen BV i.o., op grond waarvan de werknemer in de voorperiode reeds werkzaamheden voor deze BV verrichtte en aansluitend in dienst trad bij die vennootschap. (bron: www.pwc.nl)
hits=0= / id=1649=