Uitkering uit trust is belastbaar in Belgische successierechten, Rb. Brussel 22 april 2010

In Archief by robert

De Rechtbank van eerste aanleg te Brussel diende uitspraak te doen over de vraag of de uitkering uit een (discretionaire en revocabele) trust belastbaar is in de Belgische successierechten. De Rechtbank hanteert een teleologische interpretatie (het in aanmerking nemen van het doel van de trust) en besluit dat een dergelijke trust moet worden gelijkgesteld met een (testamentair) legaat. Daarnaast betoogde de Rechtbank in subsidiaire orde dat, mocht deze toepassing naar analogie niet kunnen worden aangenomen, een dergelijke trust, gelet op de concrete omstandigheden van de zaak, sowieso belastbaar is op grond van de fictiebepaling van art. 8 W.Succ. (beding ten behoeve van een derde). Tegen dit vonnis is blijkbaar geen hoger beroep ingesteld. Naar Belgisch recht is een interpretatie naar analogie in de successierechten niet toegelaten.
hits=1= / id=1824=