Schenking door schuldigerkenning – aftrekbare schuld, Rb. Hasselt 25 februari 2010

In Archief by robert

Bij een schenking door schuldigerkenning is de schenker in de praktijk bij zijn overlijden een geldsom verschuldigd aan de begiftigde-erfgenaam. De vraag rijst dan of deze schuld in mindering kan worden gebracht van het actief van de nalatenschap van de erflater. Schulden aangegaan jegens een erfgenaam kunnen immers door de ontvanger worden geweigerd uit het passief, tenzij de echtheid ervan wordt bewezen (art. 33 W.Succ.). De Rechtbank te Hasselt oordeelde dat het in casu de bedoeling was van de overledene dat de schenkingen effectief zouden worden uitgevoerd en dat de schulden oprecht waren en nog bestonden ten dage van het overlijden. De schulden moesten derhalve worden opgenomen in het passief. De fiscale administratie heeft hoger beroep aangetekend tegen dit vonnis. Dit vonnis ligt in dezelfde lijn als dat van Rb. Antwerpen 27 mei 2005.
hits=1= / id=1821=