Bij adoptie van één kind: Belgische én Nederland adoptiepremie

In Archief by robert

De Nederlandse Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Wobka) regelt de adoptie in het geval de asielouders in Nederland wonen. Adoptieouders die een buitenlands kind hebben geadopteerd, krijgen onder voorwaarden een tegemoetkoming in de kosten. De hoogte van de tegemoetkoming in de kosten van interlandelijke adoptie als bedoeld in artikel 9a Regeling tegemoetkoming adoptiekosten bedraagt € 3 700. Er moet aan een aantal criteria voldaan worden, te weten:
– Het gaat om een adoptie uit het buitenland;
– De adoptie is tot stand gekomen in overeenstemming met de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Wobka).
– De adoptie is op of na 1 januari 2009 tot stand gekomen.
– Als geen van de ouders de Nederlandse nationaliteit heeft terwijl u wel in Nederland woont, heeft het adoptiekind uw nationaliteit of de Nederlandse nationaliteit;
– U vraagt de tegemoetkoming aan binnen 3 jaar nadat de adoptie klaar is. Als u in 2009, 2010 of 2011 hebt geadopteerd, gaat de termijn van 3 jaar in vanaf het moment dat de regeling bestaat.

Grensoverschrijdende situaties
Het is de vraag hoe deze regeling in grensoverschrijdende situaties werkt. De Nederlandse adoptietegemoetkoming is in de zin van de EU-verordening 883/2004 een “gezinsbijslag”. Er wordt daaronder verstaan ’alle verstrekkingen en uitkeringen ter tegemoetkoming’ van de gezinslasten, met uitzondering van voorschotten op onderhoudsbijdragen, en de in bijlage I vermelde bijzondere uitkeringen bij geboorte of adoptie. De Nederlandse adoptietegemoetkoming staat niet in bijlage I van Vo 883/2004. Indien de Nederlandse adoptietegemoetkoming een gezinsuitkering is, dan hebben grensarbeidersgezinnen, waarvan één ouder in Nederland werkt aanspraak op de Nederlandse adoptietegemoetkoming. De Nederlandse adoptietegemoetkoming is exporteerbaar
Als de ouders in België wonen en een van de ouders werkt als grensarbeider in Nederland, dan bestaat dan aanspraak op de Nederlandse adoptietegemoetkoming (€ 3.700).

Belgische situatie
In een aantal Europese landen – onder andere België – kent men geboorte- en adoptiepremies. De Belgische adoptiepremie ( € 1.176) staat wel op bijlage I en is dus geen gezinsuitkering in de zin van Vo 883/2004. De adoptiepremie is evenwel een sociaal voordeel in de zin van artikel 7 van Vo 492/2011 (vrij verkeer) dat niet alleen aan inwoners uitbetaald moet worden doch ook aan niet-inwoners, die als grensarbeiders in België werken.

België plus Nederland
Men moet een onderscheid maken tussen de Nederlandse adoptietegemoetkoming als gezinsbijslag (a) of Nederlandse gezinsbijslag adoptietegemoetkoming als sociaal voordeel (b)
a. Woont het gezin in België, dan heeft dit gezin op grond van de Belgische wetgeving recht op de Belgische adoptiepremie, als beide ouders in Nederland werken. Werkt een van de ouders als grensarbeider in Nederland, dan bestaat er aanspraak op de Nederlandse gezinsbijslagen (waaronder de Nederlandse adoptietegemoetkoming). Bij adoptie van een kind bestaat er in principe aanspraak op de Nederlandse adoptietegemoetkoming (exporteerbare gezinsuitkering € 3.700) én de Belgische adoptiepremie (sociaal voordeel inwoners € 1.176)
Er geldt geen anticumulatieregeling. Sociale voordelen kunnen ‘samenlopen’ met gezinsuitkeringen. De Belgische adoptiepremie (sociaal voordeel) kan gecumuleerd worden met de Nederlandse adoptietegemoetkoming (gezinsbijslag).

b. Nederland kan Nederlandse adoptietegemoetkoming – via vermelding op bijlage I van Vo 883/2004) – regelen dat de tegemoetkoming geen gezinsuitkering meer is. Dit impliceert dat de tegemoetkoming niet meer geëxporteerd hoeft te worden. De tegemoetkoming valt dan echter onder de werkingssfeer van Vo 492/2011. Artikel 7 (sociaal voordeel) regelt dat een grensarbeider aanspraak heeft op sociale voordelen zoals adoptiepremies c.q. tegemoetkomingen.
Woont het gezin in België, dan heeft dit gezin op grond van de Belgische wetgeving recht op de Belgische adoptiepremie, ook als beide ouders in Nederland werken. Werkt een van de ouders als grensarbeider in Nederland, dan bestaat er aanspraak op de Nederlandse adoptietegemoetkoming. Bij adoptie van een kind bestaat er in principe aanspraak op de Nederlandse adoptietegemoetkoming (exporteerbaar sociaal voordeel) én de Belgische adoptiepremie (sociaal voordeel inwoners).

Er bestaat altijd recht op een dubbel adoptietegemoetkoming. Dit ’probleem’ kan opgelost worden door in de Nederlandse en/of Belgische wet- en regelgeving een unilaterale (eenzijdige) anticumulatiebepaling op te nemen. Bij de totstandkoming van de Nederlandse ’Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie (Wobka) heeft men geen rekening gehouden met de sociale situatie van grensarbeidersgezinnen. Er heeft geen beleidsdiscussie plaatsgevonden over de grensoverschrijdende situaties. Dat is typerend voor het politiek klimaat in Nederland.

www.rkw.be => een kind geadopteerd: recht op een adoptiepremie?
www.agentschapszw.nl/subsidies/tegemoetkoming-adoptiekosten

hits=1700= / id=2009=