Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (MKOB)

In Archief by robert

Eerder berichtten wij over de op 1 juni 2011 in werking getreden Wet MKOB die erop neer komt dat op de vroeger bestaande regeling betreffende een tegemoetkoming in aanvulling op het ouderdomspensioen op grond van artikel 33b van de Nederlandse Algemene Ouderdomswet wordt bezuinigd ten laste van niet-ingezetenen van Nederland. Kort gezegd komt het erop neer dat hiermee, na de voor gepensioneerden in het buitenland nadelige gevolgen van de ZVW (Zorgverzekering), zij nu ook worden gekort op de AOW pensioenen.
De gepensioneerden zijn van mening dat hierbij sprake is van een belemmering van het recht op vrij verkeer voor burgers van de Unie reden waarom zij eerder dit jaar formeel bezwaar hebben aangetekend bij de Commissie van de Europese Unie.
Inmiddels ontving hun advocaat van het DG Werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie officieel bericht dat de Commissie op 29 september heeft beslist een brief van ingebrekestelling te sturen aan de Nederlandse regering met het verzoek haar opmerkingen binnen twee maanden aan de Commissie te doen toekomen.
Dit wil zeggen dat de Commissie ook haar twijfels heeft over de verenigbaarheid van de vervanging van de tegemoetkoming AOW door de tegemoetkoming KOB met het Unierecht.
hits=2= / id=2004=