Europese Richtlijn d.d. 11 maart 2011: versoepeling fiscale gegevensuitwisseling

In Archief by robert

Het bovenstaande wetsvoorstel wordt ondersteund door een recente Europese richtlijn. Op basis daarvan wordt vanaf 2013 de fiscale gegevensuitwisseling tussen de EU-lidstaten uitgebreid, versoepeld en aan deadlines onderworpen. Het gaat daarbij om alle directe en indirecte belastingen, zowel federale als regionale en lokale belastingen. De inlichtingen kunnen niet alleen natuurlijke en rechtspersonen betreffen, maar ook bijvoorbeeld verenigingen en andere juridische vehikels.
Onderzoek Europese Commissie naar onderdelen Belgische Successiewet
Indien de Europese Commissie van mening is dat onderdelen van de wetgeving van een land discriminerend zijn, kan zij dit onderzoeken en een procedure voor het Europese Hof van Justitie beginnen, een zogenoemde infractieprocedure. Zo ligt de Belgische successiewet nu op twee punten onder vuur van de Europese Commissie.
Het eerste punt ziet op de zekerheid die niet-inwoners van België moeten stellen als zij uit een nalatenschap of schenking roerende goederen ontvangen die zich in België bevinden. Ook kunnen hiervoor tegoeden worden geblokkeerd. Voor inwoners van België geldt deze zekerheidstelling of blokkering niet. Het tweede punt heeft te maken met het erfrecht in Wallonië. Dit voorziet in een vrijstelling of vermindering van successie- of schenkingsrechten voor Belgische publieke instellingen en non-profitorganisaties. Voor buitenlandse instellingen geldt echter het normale tarief.
Voor beide gevallen heeft de Europese commissie België verzocht om haar wetgeving aan te passen dan wel gegronde redenen aan te geven voor dit verschil in fiscale behandeling. Dit omdat de Europese Commissie van mening is dat beide regelingen discriminerend zijn en een ongerechtvaardigde beperking betekenen van het vrije verkeer van kapitaal binnen Europa.
hits=0= / id=1796=