Standpunt Belgische Rulingdienst 22 maart 2011 m.b.t. belastingheffing bij meerwaarde op aandelen

In Archief by robert

In België is het mogelijk om vooraf situaties voor te leggen aan de Dienst Voorafgaande Beslissingen (de Rulingdienst), om te vernemen wat de fiscale consequenties zijn. De rulingdienst publiceert met enige regelmaat haar adviezen. Op 22 maart jl. heeft zij een advies uitgebracht dat ziet op de belastbaarheid van meerwaarden op aandelen als divers inkomen. Dergelijke waarden zijn niet belastbaar als divers inkomen, indien ze verwezenlijkt zijn naar aanleiding van een normaal beheer van privévermogen. De cruciale vraag is dan: wanneer is sprake van normaal beheer.
In haar advies kondigt de Rulingdienst aan de criteria te zullen volgen die de rechtspraak de afgelopen jaren gebruikt heeft. Als bijlage bij het advies is een lijst gevoegd van negen criteria die de Rulingdienst zal hanteren bij het onderzoek naar het al dan niet normaal beheer van een privévermogen. De criteria zijn:
1. Aan- of afwezigheid van economische motieven
2. Complexe verrichting of spitsvondig feitencomplex
3. Bij de verrichting(en) zijn pas opgerichte vennootschappen betrokken
4. De meerwaarde
5. De wijze van financiering en de eventuele borgstelling
6. De financiële draagkracht van de kopende vennootschap
7. Uitkering dividend tussen verwerving aandelen en verrichting
8. De wijze van beheer van het privépatrimonium
9. De waardering van de aandelen
De vraag blijft wat de waarde van het advies en van deze criteria is. Zo lijken enkele criteria al achterhaald en zijn andere voorwerp van discussie en onenigheid in de rechtspraak. Om vooraf absolute zekerheid te krijgen zit er waarschijnlijk niets anders op dan vooraf een ruling aan te vragen.
hits=0= / id=1794=