België maakt zich op voor automatische gegevensuitwisseling binnen de EU

In Archief by robert

Met de Wet van 17 augustus 2013 (BS 5 september 2013) heeft de federale wetgever de nodige stappen gezet tot omzetting van de nieuwe Europese Bijstandsrichtlijn. Ook alle Gewesten hebben intussen de nodige maatregelen daartoe genomen. Doel van de richtlijn is om gegevensuitwisseling tussen de lidstaten met het oog op de vestiging van belastingen meer geharmoniseerd te laten verlopen. De wet voorziet dat de gegevens betrekking kunnen hebben op natuurlijke personen, rechtspersonen en verenigingen van personen zonder rechtspersoonlijkheid (bv. de burgerlijke maatschap), alsook op een “andere juridische constructie, ongeacht de aard of de vorm, met of zonder rechtspersoonlijkheid, die activa, met inbegrip van de daardoor gegenereerde inkomsten, bezit of beheert welke aan belastingen in de zin van de Richtlijn zijn onderworpen”. De memorie van toelichting geeft het voorbeeld van trusts en beleggingsfondsen.
De wet bevestigt o.m. dat inlichtingen m.b.t. een aantal inkomsten- en vermogenscategorieën ten minste eenmaal per jaar automatisch worden uitgewisseld : bezoldigingen van werknemers en bedrijfsleiders, levensverzekeringsproducten, pensioenen, en “eigendom en inkomsten van onroerende goederen”. Deze automatische uitwisseling is van toepassing m.b.t. de belastbare tijdperken “vanaf 1 januari 2014”. Een snelle uitbreiding van deze categorieën van inkomsten staat hoog op de Europese agenda.  

hits=189= / id=3348=