Circulaire over de aangifteplicht van betalingen aan belastingparadijzen

In Archief by robert

Belastingplichtigen onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting zijn verplicht jaarlijks aangifte te doen van de betalingen die zij rechtstreeks of onrechtstreeks verrichten aan personen gevestigd in een belastingparadijs, indien het totaalbedrag van de betalingen tijdens het belastbaar tijdperk minimaal 100.000 euro bedraagt.

Indien de betalingen aan een belastingparadijs niet worden aangegeven, wordt de aftrek ervan als beroepskost automatisch verworpen. Betalingen die wél worden aangegeven, kunnen slechts als beroepskost worden afgetrokken indien de belastingplichtige het bewijs kan leveren dat de betalingen verricht zijn in het kader van ‘werkelijke en oprechte verrichtingen’ en met personen andere dan ‘artificiële constructies’.

Landen die als belastingparadijs worden aangemerkt, zijn de landen die op de Belgische lijst van landen zonder of met een lage belasting voorkomen (waarvan het nominaal tarief van de vennootschapsbelasting lager is dan 10%) of de landen die gedurende het volledige belastbare tijdperk waarin de betaling heeft plaatsgevonden voorkomen op een OESO-lijst van landen die de standaard inzake transparantie en uitwisseling van inlichtingen niet toepassen.

 

Wat betreft de belastbare tijdperken die aanvangen vanaf 1 december 2013 bevestigt de Administratie in een circulaire van 3 september 2015, dat vier landen door het Mondiaal Forum van de OESO als ‘non-compliant’ moeten worden aangemerkt, het betreft met name:

  • de Britse Maagdeneilanden,
  • Luxemburg,
  • Cyprus, en
  • de Seychellen.

Verder stelt de Circulaire dat de lijst van rechtsgebieden die ‘non-compliant’ zijn, zal worden herzien op de volgende vergadering van het Mondiaal Forum die in het najaar van 2015 is gepland. Luxemburg zal dus ten vroegste op dat moment van de lijst kunnen verdwijnen.

 

De circulaire stelt verder dat de automatische verwerping van de aftrek als beroepskost als sanctie voor het niet naleven van de aangifteverplichting, niet kan worden toegepast indien een dubbelbelastingverdrag van toepassing is dat een non-discriminatieclausule inzake de aftrek van beroepskosten bevat, of indien België een verdrag of akkoord heeft gesloten inzake de uitwisseling van fiscale inlichtingen.

België heeft momenteel enkel met Cyprus een dubbelbelastingverdrag afgesloten dat een non-discriminatiebepaling inzake aftrek van beroepskosten bevat. Het dubbelbelastingverdrag met de Seychellen, dat ook zulke bepaling bevat, is ondertekend maar nog niet van toepassing. Daarnaast beschikt België over een mogelijkheid om fiscale inlichtingen uit te wisselen met Luxemburg, Cyprus en de Britse Maagdeneilanden. Op dit ogenblik is de sanctie van de automatische verwerping van de aftrek als beroepskost bij niet-aangifte bijgevolg enkel van toepassing op de Seychellen. De aftrek van beroepskosten aan de andere belastingparadijzen kan enkel worden geweigerd indien niet kan worden bewezen dat het gaat om werkelijke en oprechte verrichtingen met een andere persoon dan een artificiële constructie.