Waardering van aandelen en effecten in de aangifte van nalatenschap

In Archief by robert

De Europese Commissie heeft op 26 april 2012 bekendgemaakt dat zij de Brusselse en Waalse successiewetgeving in verband met de waardering van in het buitenland genoteerde aandelen en effecten strijdig acht met het Europese recht, meer bepaald met het beginsel van het vrij verkeer van kapitaal. De in het buitenland genoteerde aandelen en effecten moeten thans immers worden gewaardeerd op datum van overlijden, in tegenstelling tot de in België genoteerde aandelen en effecten. Deze laatste aandelen en effecten mogen, naar keuze van de aangevers, worden gewaardeerd volgens de Prijscourant van één van de drie maanden die volgen op die van het overlijden. Dit verschil in behandeling kan bij een erfenis leiden tot een hogere belasting op effecten die buiten België genoteerd zijn, met name wanneer de koersen dalen.
In het Vlaamse Gewest bestond tot voor kort een gelijkaardige regeling als in het Brusselse en het Waalse Gewest. Inmiddels werd de Vlaamse regeling evenwel aangepast en voorziet zij nu in een gelijkaardige regeling voor in België en in het buitenland genoteerde effecten (afl. september 2011).
hits=1= / id=1897=