Verstrenging van de regels inzake onderkapitalisatie van vennootschappen (“thin cap rules”)

In Archief by robert

De Programmawet voorziet ook in een verstrengde ‘thin cap rule’. Voorheen gold (onder meer) een beperking van de fiscale aftrekbaarheid van intresten indien de verkrijger van deze intresten gevestigd was in een fiscaal vluchtland. In dat geval waren betaalde intresten slechts aftrekbaar in de mate dat de verhouding tussen het eigen vermogen en de leningen waarop deze intresten werden betaald niet hoger was dan 1 op 7.

Deze maatregel om onderkapitalisatie van vennootschappen tegen te gaan, is nu uitgebreid én verstrengd. Vanaf uiterlijk 1 juli 2012 (en mogelijk nog vroeger) zullen intresten die betaald worden niet aftrekbaar zijn indien en in de mate de leningen, andere dan bankleningen en bepaalde andere leningen, van de intrestbetalende vennootschap hoger zijn dan vijf keer het bedrag van haar eigen vermogen (5/1 debt/equity-ratio in plaats van 7/1-ratio voorheen).

Bovendien zal deze verstrengde ratio niet enkel meer gelden voor intresten die betaald worden op leningen die verstrekt worden vanuit fiscale vluchtlanden, maar ook voor intresten op intra-groepsleningen.

hits=1= / id=1908=