Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (KOB)

In Archief by robert

Met ingang van juni 2011 ontvangt de AOW gerechtige die buiten Nederland woonachtig is niet langer de “Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen” (tegemoetkoming KOB) ten bedrage van € 33.09 per gerechtigde ongeachte de hoogte van te ontvangen AOW.
Eerder berichtten wij over de totstandkoming van dit besluit. Wij adviseerden alle betroffen personen een bezwaarschrift in te dienen waartoe wij een model beschikbaar stelden via de pers en onze website.
Tegelijkertijd richtten wij ons tot de Europese Commissie met het verzoek deze maatregel ongedaan te maken aangezien deze strijdig is met het vrije verkeer van personen binnen de EU. De EC vroeg opheldering aan de Nederlandse regering waarop binnen de gestelde termijn van 3 maanden werd gereageerd. De inhoud daarvan is bij ons nog niet bekend en de EU heeft, ver zover wij weten, nog geen uitspraak in deze gedaan.
Ondertussen heeft de Rechtbank in Haarlem vonnis gewezen in een individueel aangespannen zaak in deze waarbij de uitspraak luidt:

De weigering om een tegemoetkoming KOB op grond van de Wet mogelijkheid koopkrachttegemoetkoming oudere belastingplichtigen van maandelijks € 33,09 te verstrekken aan een AOW-gerechtigde, die niet in Nederland woont maar wél inwoner van de EU is, vormt een ongeoorloofd onderscheid naar woonplaats als bedoeld in artikel 7 Vo 883/2004. Artikel 3 van Wmkob is in strijd met artikel 7 Vo 883/2004, omdat aan binnenlandse belastingplichtigen, behoudens de eis dat zij ouder zijn dan 65 jaar, geen nadere voorwaarden worden gesteld en aan buitenlandse belastingplichtigen wel de nadere voorwaarde wordt gesteld dat 90% van hun wereldinkomen in Nederland aan belastingheffing is onderworpen. De tegemoetkoming KOB is een socialezekerheidsuitkering in de zin van artikel 3, eerste lid, Vo 883/2004 en niet een fiscale maatregel
(LJN: BW0678, Rechtbank Haarlem, AWB 11/5215, datum uitspraak: 03-04-2012)

CVZ heeft de mogelijkheid om binnen 6 weken beroep aan te tekenen hetgeen ongetwijfeld zal gebeuren gezien de importantie van dit besluit voor de schatkist. Zeker is dit een voor ons zeer gunstige uitspraak. Echter het is zeer waarschijnlijk dat op een vonnis in hoger beroep gewacht zal moeten worden. Daarnaast zal zeker ook de uitspraak van de Europese Commissie in deze van doorslaggevend aard kunnen zijn. U wordt niet verwacht actie ondernemen.
hits=40= / id=2027=