Gelding arrest Miethe door nieuwe verordening. Kan slechts het woonland of evenzeer nog het werkland de werkloosheidsuitkering uitbetalen?

In Archief by robert

Vanaf 1 mei 2010 is de nieuwe Verordening (EG) nr. 883/2004 in werking getreden. Deze verordening vervangt de Verordening (EEG) nr. 1408/71. De vraag luidt nu of “het arrest Miethe” gelding blijft houden onder de nieuwe Verordening.

Hoofdregel
Op het moment dat iemand in België woonachtig is, maar in Nederland werkt, wordt er gesproken van een grensarbeider. Wat zijn de gevolgen wanneer zo’n grensarbeider werkloos wordt? In de verordening nr. 1408/71 gold als hoofdregel dat de werkloosheidsuitkering wordt uitbetaald door het land waar de grensarbeider woonachtig is (woonland). Het woonland moet bij de vaststelling van de hoogte en de duur van de werkloosheidsuitkering doen alsof de grensarbeider in het woonland gewerkt heeft. In uitzonderlijke gevallen heeft de grensarbeider toch recht op een werkloosheidsuitkering vanuit het land waar hij werkzaam was (werkland). Dit zijn de gevallen die in aanmerking komen voor het arrest Miethe. Wanneer een grensarbeider volledig werkloos wordt, kan op grond van het arrest Miethe een Nederlandse werkloosheidsuitkering worden aangevraagd. Op grond van de privé en beroepsmatige banden die de grensarbeider met Nederland heeft, wordt gekeken of een Nederlandse werkloosheidsuitkering kan worden ontvangen. Hiervoor moet bij de aanvraag van de werkloosheidsuitkering een beroep worden gedaan op het arrest Miethe of er moet sprake zijn van gedeeltelijke werkloosheid (bijv. door vorstwerkloosheid of werktijdverkorting).  

Nieuwe verordening
Door de nieuwe Verordening (EG) nr. 883/2004 wordt het Arrest Miethe niet meer toegestaan. Onder deze verordening heeft een grensarbeider namelijk nog slechts maar recht op een werkloosheidsuitkering in het woonland. In de verordening (EEG) 1408/71 werd de mogelijkheid opengehouden dat betrokkene niet in de werkstaat blijft maar zich daar wel ter beschikking van de arbeidsrelatie houdt. In de nieuwe verordening (EG) nr. 883/2004 lijkt de feitelijke verblijfplaats onderscheidend voor het bepalen van het land dat de uitkering moet betalen, aangezien een grensarbeider namelijk slechts recht heeft op een werkloosheidsuitkering in het woonland.

Gelding arrest Miethe
Of het arrest daadwerkelijk van de baan is, is nooit zeker. Daar gaat het Hof van Justitie uiteindelijk weer over. Als hoofdregel geldt bovendien dat jurisprudentie die tot stand gekomen is blijft bestaan, ook al komt er een nieuwe regeling tot stand, tenzij de tekst van de nieuwe regeling duidelijk maakt dat de oude jurisprudentie niet langer relevant is.

De vraag of het arrest Miethe gelding blijft houden onder Verordening (EG) 883/2004 is voorgelegd aan professor dr. F.J.L. Pennings (hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg). Hij beantwoordt deze vraag bevestigend en concludeert dat de Miethejurisprudentie ook van belang is onder de nieuwe Verordening. Dat volgt uit een tekstuele interpretatie van de teksten van de Verordening. Dit aangezien de nieuwe Verordening niet expliciet vermeldt dat de miethejurisprudentie niet meer essentieel is.

Verschil werkloosheidsuitkering woonland/werkland
Het verschil tussen de werkloosheidsuitkering uit Nederland en België is van belang in verband met het verschil in de hoogte en de duur van de uitkering. De werkloosheidsuitkeringen uit België en Nederland verschillen namelijk van elkaar.

In België is de hoogte van de uitkering afhankelijk van de persoonlijke situatie en variërend van 60% tot 40% van het (gemaximeerde) dagloon (minimaal € 622,18 en maximaal € 1.323,92 per maand). De uitkering wordt betaald tot de pensioengerechtigde leeftijd.

In Nederland hangt de hoogte van de werkloosheidsuitkering af van het loon dat per dag verdiend werd. De uitkering wordt berekend over een percentage van het dagloon (maximaal € 185,46). De hoogte van de uitkering is de eerste twee maanden 75% van het gemaximeerde dagloon, daarna 70%. De duur van de uitkering is minimaal 3 maanden en maximaal 38 maanden. Dit hangt af van uw arbeidsverleden. Let wel op, de werkloosheidsuitkering uit Nederland is weliswaar hoger, maar hierover moet in België belasting betaald worden.

hits=0= / id=1674=