AOW in de belastingaangifte, een handleiding

In Archiefby robert

De aangifte van de personenbelasting over de inkomsten van 2016 moet in de papieren versie normaliter op 29 juni 2017 verzonden zijn. De AOW moet worden aangegeven onder de codes 1211-50 en 2211-20. Volgens de fiscus moet 100% van het bedrag, dat Jaaropgave van de SVB vermeldt onder “loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen”, worden opgenomen. Voor een gehuwde met een volledige …

Wet aangepast die de waardering van vruchtgebruik van de langstlevende regelt

In Archiefby robert

Een nieuwe wet van 19 juni 2016 wijzigt de waarderingsmethode voor de berekening van de waarde bij omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner. Bij de omzetting van vruchtgebruik houdt het vruchtgebruik op te bestaan en wordt het omgezet in iets anders, zoals bijvoorbeeld een som geld. Deze som geld komt toe aan de vruchtgebruiker …

Internationale nalatenschappen – opletten met buitenlandse situsgoederen (Rb. Antwerpen 15 april 2016)

In Archiefby robert

Door de erfrechtverordening gelden er in de EU sinds medio 2015 uniforme regels om de toepasselijke erfwet aan te duiden. De erfrechtverordening biedt geen echter geen oplossing voor situaties waarin dubbele erfbelasting aan de orde is. Het EU Hof van Justitie oordeelde eerder al dat situaties die aanleiding geven tot dubbele successierechten geen inbreuk vormen op de Europese vrijheden. België …

Sterfhuisbeding: Hof van Cassatie fluit de fiscus opnieuw terug

In Archiefby robert

Op 28 april 2016 heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken over een aanslepende discussie over de al dan niet belastbaarheid op basis van artikel 5 W.Succ. (huidig artikel 2.7.1.0.4 VCF) van de onvoorwaardelijke volledige toebedeling van het gemeenschappelijke vermogen aan één, met naam genoemde echtgenoot, het zogenaamde sterfhuisbeding. Het Hof oordeelt dat wanneer één echtgenoot krachtens een bedongen huwelijksvoordeel …

Reflectiegroep voor structureel overleg tussen Vlabel en praktijkspecialisten

In Archiefby robert

Sinds begin 2015 zwaait Vlabel de scepter over de Vlaamse erf- en registratiebelasting. Vlabel neemt daarbij soms eigenzinnige en verontrustende standpunten in, zoals de standpunten over de verzekeringsgift en de gesplitste inschrijving. Fiscalisten en professoren fiscaal recht bekritiseren dat Vlabel standpunten inneemt die afwijken van de standpunten van de federale voorganger, de FOD Financiën. Zij hekelen daarbij dat de Vlaamse …

Juridische constructies – fiscus moet een eerdere spontane regularisatie honoreren (Brussel 21 januari 2016)

In Archiefby robert

Onlangs oordeelde het Hof van Beroep te Brussel over een betwisting die was ontstaan tussen de fiscus en de belastingplichtige, kort nadat de belastingplichtige was overgegaan tot een spontane regularisatie. De belastingplichtige was oprichter (“settlor”) en begunstigde van een Cayman trust, de trust is op haar beurt aandeelhouder van een Cayman vennootschap. De inkomsten die door de vennootschap werden verkregen …

Juridisch steekspel omtrent de invoering van de nieuwe fiscale regularisatie

In Archiefby robert

Het federaal parlement zou zich normaal eind juni buigen over de goedkeuring van de nieuwe regeling. Leden van oppositiepartijen dienden echter in het parlement massaal nieuwe amendementen in met als doel om het wetsontwerp opnieuw te verwijzen naar de Raad van State. Zij menen dat een nieuw grondig advies noodzakelijk is omdat de ontwerptekst inbreuk zou maken op bevoegdheidsverdelende regels …

Fiscaal regime van AOW in België: onduidelijkheid troef

In Archiefby robert

Er wonen in België heel wat belastingplichtigen die een Nederlandse AOW-uitkering genieten. De AOW-uitkering wordt algemeen omschreven als een basispensioen dat op grond van de Algemene Ouderdomswet dd. 31 mei 1956 wordt uitgekeerd aan mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. België Op grond van artikel 18 van het dubbelbelastingverdrag gesloten tussen België en Nederland is de heffingsbevoegdheid ten aanzien van …

Fictief loon bijna nergens meer mogelijk?

In Archiefby robert

Conclusie A-G, 28 april 2016 Nederland kent een wettelijke regeling die een DGA (directeur-groot aandeelhouder, aandeelhouder van ten minste 5% in een vennootschap) verplicht om een loon op te nemen van minimaal € 44.000 (2016). Eén van de redenen voor deze verplichting is om ervoor te zorgen dat een DGA niet de mogelijkheid heeft om belastingheffing uit te stellen indien …

Ook in 2011 is box 3 nog niet in strijd met recht op eigendom

In Archiefby robert

Hoge Raad 10 juni 2016 In 2015 heeft de Hoge Raad recht gesproken over box 3, het forfaitaire inkomen uit sparen en beleggen. Waar het daarbij met name over ging, was het punt dat in box 3 wordt uitgegaan van een forfaitair rendement van 4% over het vermogen. Dit forfaitaire rendement wordt belast tegen 30%, waardoor effectief jaarlijks 1,2% van …

Europese Commissie heeft AOW-klacht in onderzoek

In Archiefby robert

De saga van de belastbaarheid van de AOW-uitkeringen in België is bijna, er lopen nog enige procedures, ten einde. Klacht ontvankelijk In de situatie van Wim Harkx heeft het Hof van Cassatie op 4 februari 2016 een oordeel geveld. Thans is deze zaak onder andere door het Nederlands-Belgisch-Centrum ter beoordeling voorgelegd aan de Europese Commissie. De Commissie heeft de klacht …

AOW en Personenbelasting

In Archiefby robert

Nu bij de administratie (tot nu toe) en bij de rechtspraak van België het gehele traject over het bovengenoemd onderwerp door mij is afgelegd, lijkt het me interessant te kijken naar de motiveringen van de administratie en van de rechtspraak waarom men mijn verzoek en dat van anderen om geen personenbelasting over mijn/onze AOW-inkomen te heffen afwijst. In mijn opleiding …

Nieuw arrest van het Hof van Cassatie inzake de A.O.W.-uitkering

In Archiefby robert

In een arrest van 5 mei 2017 bevestigt het Hof van Cassatie dat een A.O.W.-uitkering slechts kwalificeert als een in België belastbaar pensioen indien en in de mate dat er een band is met een beroepswerkzaamheid. (Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.15.0119.N) De feiten De heer S. woonde tot 1974 in Nederland, met een onderbreking van najaar 1966 …

Het aantrekkelijk belastingregime in België voor aanvullende pensioenen

In Archiefby robert

België kent eigenlijk een zeer aantrekkelijk belastingregime inzake aanvullende pensioenen. Sedert midden jaren ’80 geldt België als belastingparadijs voor gepensioneerde Nederbelgen. Wat houdt dit aantrekkelijke belastingregime juist in? Ik denk dat ik dan moet beginnen met iets uit te leggen over ons nationale Belgische fiscale pensioenstelsel. België heeft al jarenlang een zeer aantrekkelijk fiscaal pensioenstelsel. Dat bestaat eigenlijk uit twee …

De impact van Brexit op de Vlaamse erfbelasting

In Archiefby robert

Het is vooralsnog onduidelijk wanneer de UK de EU zal verlaten. Daarbij is het niet zeker of de UK op termijn deel blijft uitmaken van de Europese Economische Ruimte (EER). Tot nu toe blijft alles bij het oude. In de hypothese dat de UK geen deel meer zou uitmaken van de EER, zal dit wel gevolgen hebben voor een aantal …

Vlabel spreekt zich uit over het keuzebeding/verblijvingsbeding onder last

In Archiefby robert

In een eerdere editie van dit magazine was te lezen dat de federale rulingsdienst in 2013 het keuzebeding/verblijvingsbeding onder last (ook bekend als de Casmanclausule) als fiscaal misbruik bestempelde. Bijgevolg weigerde ze het bestaan van de last te erkennen en werd de overbedeling beschouwd als fictief legaat wat successieheffing tot gevolg had. Deze zienswijze was voor ernstige kritiek vatbaar. Voor …

Vlabel en het Nederlandse erfrecht: een moeilijk huwelijk

In Archiefby robert

Vlabel publiceerde onlangs een standpunt wat betreft de toepassing van de erfbelasting bij de Nederlandse wettelijke verdeling en bij Nederlandse testamenten die een ouderlijke boedelverdeling bevatten. Talrijke oude Nederlandse testamenten bevatten dergelijke ouderlijke boedelverdeling. Sedert de inwerkingtreding van de EU erfrechtverordening kan de Nederbelg ook opteren voor de toepassing van de Nederlandse wettelijke verdeling via een volwaardige rechtskeuze. Het nieuwe …

Vlabel spreekt zich uit over de Liechtensteinse Stiftung

In Archiefby robert

Voor het eerst sinds de overdracht van de schenk- en erfbelasting naar het Vlaamse niveau, heeft de Vlaamse Belastingdienst (hierna ‘Vlabel’) zich uitgesproken over de fiscale behandeling van de Liechtensteinse Stiftung. Vlabel lijkt te breken met het gunstige standpunt dat sinds een aantal jaren wordt ingenomen door de federale rulingdienst (Vlaamse Voorafgaande Beslissing nr. 16025 van 27 juni 2016). Concreet …

Nieuwe circulaire over de aangifte van Franse tweede verblijven

In Archiefby robert

(Circulaire AAFisc Nr. 22/2016, nr. Ci.704.681 van 29 juni 2016) Belgische inwoners zijn verplicht hun wereldwijd inkomen aan te geven in de belastingaangifte. Op grond van het Belgisch-Franse dubbelbelastingverdrag zijn de inkomsten van onroerende goederen enkel belastbaar in de liggingsstaat. Nochtans dient in de aangifte personenbelasting de huurwaarde aangegeven te worden van het Frans onroerend goed. Deze huurwaarde wordt in …

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) werkt niet in combinatie met wetsfictie

In Archiefby robert

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 13 april 2016 De BOR geeft een grote korting op de te betalen schenk- of erfbelasting bij de schenking of vererving van een materiële onderneming. Deze korting bestaat uit een vrijstelling tot een waarde van € 1.060.298. Hetgeen de onderneming waard is boven deze € 1.060.298 wordt op het meerdere nog een korting toegepast van 83%. De overgang …

Antwoorden op regeling voor nettopensioen in internationale situaties

In Archiefby robert

Kamerstukken II 2015/16, 32043, nr. 329 Het opbouwen van een pensioen in Nederland gaat in het algemeen volgens de volgende hoofdregel: de pensioenpremies die worden betaald aan de pensioenverzekering/ het pensioenfonds zijn niet belast met inkomstenbelasting (in box 1). Ook de waarde van het pensioen wordt, tijdens de opbouw, niet belast in box 3 (de vermogensrendementsheffing). Tijdens de opbouw is …

Aanpassingen Nederlandse autobelastingen ingevoerd

In Archiefby robert

Wet van 6 juli 2016, Stb 2016,275 De veranderingen in de Nederlandse autobelastingen over de periode 2017-2020 zijn vastgelegd in wetgeving. Deze aanpassingen volgen uit de Autobrief II uit 2015. In Nederland zijn meer milieuvriendelijke auto’s de laatste jaren sterk gestimuleerd. Daardoor rijden er in Nederland bijvoorbeeld veel hybride auto’s rond. De belangrijkste aanpassing zit in de bijtellingspercentages voor de …

Fiscaal regime van AOW in België

In Archiefby robert

Over de fiscale behandeling van de AOW-uitkering in België bestaat al geruime tijd ophef. Kan je ons daar iets meer over vertellen? Om de discussie goed te begrijpen die op dit moment in België bestaat omtrent het fiscale regime van AOW moeten we eigenlijk eerst gaan wijzen op het verschil in concept dat ten grondslag ligt aan de opbouw van …

Begroting 2017 : de minister onthult ambitieuze plannen

In Archiefby robert

Recent onthulde de minister van Financiën een ambitieus plan om de Belgische vennootschapsbelasting te verlagen van 33,99% naar 20%. De minister wil mee op de kar springen van een internationale tendens van dalende tarieven. De minister wil ook de deelnemingsvrijstelling voor vennootschappen verruimen tot 100% (naar Nederlands voorbeeld). De invoering van dit verlaagde tarief dient budgetneutraal te gebeuren. Een substantiële …

Hof van Cassatie in Belgie over het belasten van de AOW-uitkering in België

In Archiefby robert

AOW in de belastingaangifte: een handleiding (17-6-2017) De aangifte van de personenbelasting over de inkomsten van 2016 moet in de papieren versie normaliter op 29 juni 2017 verzonden zijn. De AOW moet worden aangegeven onder de codes 1211-50 en 2211-20. Volgens de fiscus moet 100% van het bedrag, dat Jaaropgave van de SVB vermeldt onder “loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen”, worden …

Wet aangepast die de waardering van vruchtgebruik van de langstlevende regelt

In Archiefby robert

Een nieuwe wet van 19 juni 2016 wijzigt de waarderingsmethode voor de berekening van de waarde bij omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner. Bij de omzetting van vruchtgebruik houdt het vruchtgebruik op te bestaan en wordt het omgezet in iets anders, zoals bijvoorbeeld een som geld. Deze som geld komt toe aan de vruchtgebruiker …

Internationale nalatenschappen – opletten met buitenlandse situsgoederen (Rb. Antwerpen 15 april 2016)

In Archiefby robert

Door de erfrechtverordening gelden er in de EU sinds medio 2015 uniforme regels om de toepasselijke erfwet aan te duiden. De erfrechtverordening biedt geen echter geen oplossing voor situaties waarin dubbele erfbelasting aan de orde is. Het EU Hof van Justitie oordeelde eerder al dat situaties die aanleiding geven tot dubbele successierechten geen inbreuk vormen op de Europese vrijheden. België …

Sterfhuisbeding: Hof van Cassatie fluit de fiscus opnieuw terug

In Archiefby robert

Op 28 april 2016 heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken over een aanslepende discussie over de al dan niet belastbaarheid op basis van artikel 5 W.Succ. (huidig artikel 2.7.1.0.4 VCF) van de onvoorwaardelijke volledige toebedeling van het gemeenschappelijke vermogen aan één, met naam genoemde echtgenoot, het zogenaamde sterfhuisbeding. Het Hof oordeelt dat wanneer één echtgenoot krachtens een bedongen huwelijksvoordeel …

Parlementaire vraag over het Vlabel standpunt inzake de ‘kaasroute’

In Archiefby robert

Zoals eerder vermeld in dit magazine heeft de Vlaamse fiscus besloten om met ingang van 1 juni 2016 de schenking met voorbehoud van vruchtgebruik van geldbeleggingen of effecten te belasten met erfbelasting bij het overlijden van de schenker, zelfs indien de driejarige wachttermijn is verstreken (“berucht” standpunt 15004 van 21 maart 2016). De erfgenamen kunnen daaraan enkel ontsnappen als zij …

Reflectiegroep voor structureel overleg tussen Vlabel en praktijkspecialisten

In Archiefby robert

Sinds begin 2015 zwaait Vlabel de scepter over de Vlaamse erf- en registratiebelasting. Vlabel neemt daarbij soms eigenzinnige en verontrustende standpunten in, zoals de standpunten over de verzekeringsgift en de gesplitste inschrijving. Fiscalisten en professoren fiscaal recht bekritiseren dat Vlabel standpunten inneemt die afwijken van de standpunten van de federale voorganger, de FOD Financiën. Zij hekelen daarbij dat de Vlaamse …

Juridische constructies – fiscus moet een eerdere spontane regularisatie honoreren (Brussel 21 januari 2016)

In Archiefby robert

Onlangs oordeelde het Hof van Beroep te Brussel over een betwisting die was ontstaan tussen de fiscus en de belastingplichtige, kort nadat de belastingplichtige was overgegaan tot een spontane regularisatie. De belastingplichtige was oprichter (“settlor”) en begunstigde van een Cayman trust, de trust is op haar beurt aandeelhouder van een Cayman vennootschap. De inkomsten die door de vennootschap werden verkregen …

Juridisch steekspel omtrent de invoering van de nieuwe fiscale regularisatie

In Archiefby robert

Het federaal parlement zou zich normaal eind juni buigen over de goedkeuring van de nieuwe regeling. Leden van oppositiepartijen dienden echter in het parlement massaal nieuwe amendementen in met als doel om het wetsontwerp opnieuw te verwijzen naar de Raad van State. Zij menen dat een nieuw grondig advies noodzakelijk is omdat de ontwerptekst inbreuk zou maken op bevoegdheidsverdelende regels …

Fiscaal regime van AOW in België: onduidelijkheid troef

In Archiefby robert

Er wonen in België heel wat belastingplichtigen die een Nederlandse AOW-uitkering genieten. De AOW-uitkering wordt algemeen omschreven als een basispensioen dat op grond van de Algemene Ouderdomswet dd. 31 mei 1956 wordt uitgekeerd aan mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. België Op grond van artikel 18 van het dubbelbelastingverdrag gesloten tussen België en Nederland is de heffingsbevoegdheid ten aanzien van …

AOW en Personenbelasting

In Archiefby robert

Nu bij de administratie (tot nu toe) en bij de rechtspraak van België het gehele traject over het bovengenoemd onderwerp door mij is afgelegd, lijkt het me interessant te kijken naar de motiveringen van de administratie en van de rechtspraak waarom men mijn verzoek en dat van anderen om geen personenbelasting over mijn/onze AOW-inkomen te heffen afwijst. In mijn opleiding …

Europese Commissie heeft AOW-klacht in onderzoek

In Archiefby robert

AOW en personenbelasting De saga van de belastbaarheid van de AOW-uitkeringen in België is bijna, er lopen nog enige procedures, ten einde. Klacht ontvankelijk In de situatie van Wim Harkx heeft het Hof van Cassatie op 4 februari 2016 een oordeel geveld. Thans is deze zaak onder andere door het Nederlands-Belgisch-Centrum ter beoordeling voorgelegd aan de Europese Commissie. De Commissie …

“Nieuwe speculatietaks niet gunstig onthaald”

In Archiefby robert

In België is er sinds 1 januari 2016 een speculatietaks van kracht. Wie aandelen binnen de zes maanden van de hand doet, is in de ogen van de fiscus een speculant en betaalt daar 33% belasting op. Na enkele maanden blijkt al dat het aantal beleggingen in producten die aan deze taks onderhevig zijn, fors is verminderd. Heel wat specialisten …

Kwalificerende buitenlandse belastingplicht

In Archiefby robert

Het is momenteel de aangiftetijd voor de Nederlandse Inkomstenbelasting. Een hoofdpunt voor de personen die niet in Nederland wonen, maar toch in Nederland aangifte moeten doen is de kwalificerende buitenlandse belastingplicht (kbb). Voldoen aan de criteria van een kbb betekent dat zij dezelfde aftrekposten en heffingskortingen krijgen als een inwoner van Nederland. De zaak is nogal veranderd, gaan we dat …

Geen hypotheekrenteaftrek Nederbelg onder de oude keuzeregeling

In Archiefby robert

Hoge Raad 22 april 2016 Deze uitspraak ziet nog op de inmiddels vervallen keuzeregeling. De betreffende belastingplichtige had alle aandelen in een Belgische BVBA, die op haar beurt alle aandelen had in een Nederlandse BV. Uit de BV ontving hij € 69.553 als loon en € 18.808 als stamrechtuitkering. Vanuit de BVBA ontving hij verder nog een loon van € …

Voorlopig geen inkomensverklaringen vanuit België

In Archiefby robert

Kwalificerende buitenlands belastingplichtigen worden hetzelfde behandeld als inwoners van Nederland voor de belastingheffing. Zo staat bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek voor hen open. Zij moeten echter wel voldoen aan een aantal eisen. De belangrijkste, en meest moeilijke, eis is dat ten minste 90% van het totale inkomen belastbaar moet zijn in Nederland. In dat geval is de fiscale verbondenheid met Nederland zo …

Details teruggave dividendbelasting en toekenning heffingsvrij vermogen

In Archiefby robert

Recentelijke Europese uitspraken, met name de zaken X en Miljoen, verplichten Nederland ertoe om aan niet-inwoners een teruggave dividendbelasting te geven, indien de belastingdruk voor deze niet-inwoner groter is dan voor een vergelijkbare inwoner van Nederland. De termijn waarbinnen particulieren een verzoek om een teruggaaf in kunnen dienen is vrij ruim: zij hebben tot vijf jaar na het kalenderjaar waarin …

Verdere uitleg over UBO-register in Nederland

In Archiefby robert

In opvolging van Europese regelgeving is ook Nederland een UBO-register aan het voorbereiden. Vanaf medio 2017 moet dit register in werking treden. In dit register zullen de uiteindelijke begunstigden (Ultimate Beneficial Owners) van entiteiten worden opgenomen. Hiervan zal doorgaans sprake zijn bij een belang van tenminste 25%. Als er geen belang van 25% kan worden gevonden zal doorgaans een bestuurder …

Afkoopwet ongrondwettelijk (Grondwettelijk Hof 2 juni 2016)

In Archiefby robert

Op 2 juni 2016 heeft het Grondwettelijk Hof de regeling van de verruimde minnelijke schikking (beter gekend als afkoopwet) ongrondwettelijk verklaard. De wet bestaat sinds 2011 en was al eerder het voorwerp van veel kritiek omdat de wet toelaat om grote fiscale fraudeprocessen af te kopen. Volgens het Grondwettelijk Hof wordt de Grondwet geschonden omdat er geen daadwerkelijke rechterlijke controle …

Afkoopwet ongrondwettelijk (Grondwettelijk Hof 2 juni 2016)

In Archiefby robert

Op 2 juni 2016 heeft het Grondwettelijk Hof de regeling van de verruimde minnelijke schikking (beter gekend als afkoopwet) ongrondwettelijk verklaard. De wet bestaat sinds 2011 en was al eerder het voorwerp van veel kritiek omdat de wet toelaat om grote fiscale fraudeprocessen af te kopen. Volgens het Grondwettelijk Hof wordt de Grondwet geschonden omdat er geen daadwerkelijke rechterlijke controle …

Miserietaks discrimineert niet (Grondwettelijk Hof 25 mei 2016)

In Archiefby robert

Het Grondwettelijk Hof diende zich onlangs uit te spreken over de grondwettelijkheid van de regeling van het verdeelrecht bij echtscheiding of de beëindiging van de samenwoning in Vlaanderen. Het normale tarief van het verdeelrecht bij de verdeling of afstand van onroerend goed bedraagt 2,5% in Vlaanderen. De Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) voorziet echter in een verlaagd tarief van verdeelrecht bij …

Miserietaks discrimineert niet (Grondwettelijk Hof 25 mei 2016)

In Archiefby robert

Het Grondwettelijk Hof diende zich onlangs uit te spreken over de grondwettelijkheid van de regeling van het verdeelrecht bij echtscheiding of de beëindiging van de samenwoning in Vlaanderen. Het normale tarief van het verdeelrecht bij de verdeling of afstand van onroerend goed bedraagt 2,5% in Vlaanderen. De Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) voorziet echter in een verlaagd tarief van verdeelrecht bij …

Vlabel kondigt strengere controles aan van aangiften van erfenissen

In Archiefby robert

Uit cijfers van het Rekenhof blijkt dat in 2014 111.000 aangiftes van erfenissen werden gedaan. Slechts 58 daarvan werden onderzocht op onregelmatigheden. In het Vlaams Parlement werd daarom de vraag gesteld of Vlabel, sinds de overname van de inning van de erfbelasting op 1 januari 2015, niet zou overwegen om de controle op de aangiftes aan te scherpen. De minister …

Vlabel kondigt strengere controles aan van aangiften van erfenissen

In Archiefby robert

Uit cijfers van het Rekenhof blijkt dat in 2014 111.000 aangiftes van erfenissen werden gedaan. Slechts 58 daarvan werden onderzocht op onregelmatigheden. In het Vlaams Parlement werd daarom de vraag gesteld of Vlabel, sinds de overname van de inning van de erfbelasting op 1 januari 2015, niet zou overwegen om de controle op de aangiftes aan te scherpen. De minister …

Kaaimantaks – de uitbreiding van het toepassingsgebied – de dubbelstructuren

In Archiefby robert

Onlangs werd de minister van Financiën in de Kamer ondervraagd over de uitbreiding van het toepassingsgebied van de kaaimantaks, alsook over de kaaimantaks en de zogenaamde dubbelstructuren (Parlementaire vragen nr. 11276 en nr. 11277). De vraagsteller verwijst naar de aanpassingen die eind 2015 werden doorgevoerd aan de kaaimantaks. De aanpassingen dienden om een aantal loopholes van de kaaimantaks te dichten. …

Nieuwe fiscale regularisatie gedeeltelijk in werking

In Archiefby robert

Het contactpunt regularisaties, dat sinds 2005 was ondergebracht bij de federale Dienst Voorafgaande Beslissingen (hierna DBV) is opnieuw klaar om regularisatie-aangiften te ontvangen. De nieuwe formulieren kunnen worden teruggevonden op de website van het contactpunt (zie: http://www.ruling.be/nl/downloads/fiscale-regularisatie ). Het contactpunt is als enige bevoegd om spontane aangiften te ontvangen. Ook wie in het verleden slechts gedeeltelijk heeft geregulariseerd kan opnieuw …

Kaaimantaks – de uitbreiding van het toepassingsgebied – de dubbelstructuren

In Archiefby robert

Onlangs werd de minister van Financiën in de Kamer ondervraagd over de uitbreiding van het toepassingsgebied van de kaaimantaks, alsook over de kaaimantaks en de zogenaamde dubbelstructuren (Parlementaire vragen nr. 11276 en nr. 11277). De vraagsteller verwijst naar de aanpassingen die eind 2015 werden doorgevoerd aan de kaaimantaks. De aanpassingen dienden om een aantal loopholes van de kaaimantaks te dichten. …