Geen middeling mogelijk door wijziging Belastingverdrag

In Archief by robert

Hof ’s-Hertogenbosch, 15 augustus 2019 In deze zaak werkte een inwoner van Nederland in België. Onder het oude belastingverdrag van voor 2003 werd hij voor dit inkomen belast in Nederland (grensarbeidersregeling). Onder het nieuwe verdrag is de belastingheffing in deze situatie toegewezen aan het werkland, België. Deze zaak ging over de Nederlandse middelingsregeling. Door toepassing van de middelingsregeling kan de …

Update besluit non-discriminatiebepalingen

In Archief by robert

Besluit van 16 december 2019, nr. 2019-1846500 In enkele belastingverdragen heeft Nederland een non-discriminatiebepaling opgenomen, onder andere in het verdrag met België. Op grond van deze bepalingen heeft een inwoner van België recht op een aantal persoonlijke aftrekposten, tegemoetkomingen en verminderingen gerelateerd aan zijn persoonlijke gezinssituatie. In het besluit wordt ingegaan op de manier waarop die regelingen toegepast moeten worden. …

Besluit verruiming kwalificerende buitenlandse belastingplicht

In Archief by robert

Besluit van 3 december 2019, nr. 2019-184103 Als gevolg van verplichtingen die volgen uit Europees recht heeft Nederland al een aantal jaren voor de inkomstenbelasting de regeling voor de kwalificerende buitenlandse belastingplicht. In het kort kunnen de hoofdregels daarvan als volgt worden samengevat: als een niet-inwoner van Nederland die woont in een EU of EER-lidstaat, in Zwitserland of op de …

NederBelgischMagazine april 2019

In Archief by robert

Starbucks krijgt geen illegale staatssteun van Nederland

In Archief by robert

Gerecht van de Europese Unie, 24 september 2019 Nederland kan opgelucht ademhalen. Het Gerecht van de Europese Unie heeft geoordeeld dat Nederland geen staatssteun heeft verleend aan Starbucks door de gemaakte belastingafspraken (rulings). De Europese Commissie (EC) wilde dat Nederland aanvullend belasting zou heffen bij Starbucks omdat Nederland Starbucks te gunstig zou hebben behandeld. Het gaat daarbij om de hoogte …

Wetsvoorstel invoering bronbelasting op renten en royalty’s

In Archief by robert

Wetsvoorstel 35 305 Zoals er eerder al was aangekondigd gaat Nederland een bronheffing invoeren op bepaalde rente- en royaltybetalingen naar het buitenland. De regeling is bedoeld als anti-misbruikbepaling en zal slechts in heel specifieke situaties van toepassing zijn. De bedoeling is dat de bronheffing ingevoerd gaat worden per 1 januari 2021. Vanaf dat moment zal Nederland een bronheffing kennen met …

Belgische Circulaire over de omzetting van pensioen in eigen beheer

In Archief, Interesting by robert

Circulaire FOD Financiën 2019/C/109 van 18 oktober 2019 Enkele jaren geleden is in Nederland het besluit genomen om het opbouwen van pensioen in eigen beheer (bijvoorbeeld pensioen bij de eigen vennootschap) af te schaffen. Omdat er nog een aanzienlijk aantal pensioenen in eigen beheer bestonden, moest ook naar de bestaande regelingen worden gekeken. Feitelijk zijn er daarvoor drie basismogelijkheden gecreëerd …

Successieplanning: 4. Met de nieuwe registratie- en meldverplichtingen naar een vermogenskadaster?

In Archief by robert

Verschillende wetgevende initiatieven zoals de invoering van het nieuwe Wetboek Economisch Recht, de Belgische implementatie van de Europese Anti-witwasrichtlijn en de invoering van de taks op effectenrekeningen (“effectentaks”) zorgen voor tal van nieuwe registratie- en meldverplichtingen. Deze nieuwe ontwikkelingen hebben betrekking op maatschappen, in België opgerichte vennootschappen (inclusief maatschappen) en stichtingen, en effectenrekeningen gehouden door Belgische rijksinwoners. 1 Nieuwe registratieverplichtingen …

Successieplanning: 3. Schenking met voorbehoud van vruchtgebruik voor Nederlandse notaris: belastbaar of niet?

In Archief by robert

In het kader van vermogensoverdracht binnen een familiale successieplanning is de schenking met voorbehoud van vruchtgebruik een veelvuldig gebruikt instrument. De laatste jaren is hierover veel ophef ontstaan. Vooral de schenking voor een Nederlandse notaris werd grondig onder de loep genomen. De vraag stelt zich nu: wordt zo’n schenking in België belast? Een stand van zaken. Vruchtgebruikconstructies en Vlaamse schenkbelasting …

Successieplanning: 2. De recente hervorming van de Vlaamse erfbelasting: één (grote) sprong voorwaarts !

In Archief by robert

Nu de federale wetgever voor nieuw Belgisch erfrecht heeft gezorgd, kon de Vlaamse overheid niet achterblijven met een update van de Vlaamse erfbelasting. Er zijn tal van wijzigingen voorzien in de Vlaamse erfbelasting die vanaf 1 september 2018 zullen in werking treden. Krachtlijnen in de wijzigingen van de Vlaamse erfbelasting De wijzigingen in de Vlaamse erfbelasting gaan uit van twee …

Successieplanning: 1. Welk nieuws brengt het nieuwe Belgische erfrecht ?

In Archief by robert

Deze artikelenreeks wil een wegwijzer worden voor uw successieplanning. De verschillende aandachtspunten van een successieplanning worden stapsgewijs besproken. Een goede planning begint met het inzicht hebben in wie wat van u zal erven als u geen testament maakt. Bent u akkoord met wat de wetgever in het erfrecht voor uw langstlevende partner en kinderen heeft voorzien, of wil u dat …

Belgische maatregelen voor de bestrijding van belastingfraude en -ontwijking inzake roerende voorheffing

In Archief by robert

Op aangeven van minister Johan Van Overtveldt, bevoegd voor de bestrijding van fiscale fraude, heeft de ministerraad recent een voorontwerp van wet goedgekeurd om maatregelen te nemen tegen de bestrijding van belastingfraude en -ontwijking aangaande roerende voorheffing. Met dit voorontwerp wordt getracht om oneigenlijke vrijstellingen van roerende voorheffing te bestrijden en de opeisbaarheid van roerende voorheffing bij een onterechte vrijstelling …

Komen interesten van (sommige) Nederlandse spaardeposito’s in aanmerking voor het Belgisch fiscaal gunstregime?

In Archief by robert

Als Belgisch Rijksinwoner genoot u tot inkomstenjaar 2017 (aanslagjaar 2018) van een fiscale vrijstelling op de eerste schijf van 1.880 euro aan renten ontvangen op een spaardeposito.. Deze vrijstelling werd vanaf aanslagjaar 2019 (inkomstenjaar 2018) bijna gehalveerd tot 960 euro. Boven deze grens betaalt u slechts 15% (i.p.v. het standaardtarief van 30%) roerende voorheffing. Dit fiscale gunstregime stond reeds eerder …

Hoge Raad doet uitspraak in fiscale eenheidszaak

In Archief by robert

Hoge Raad, 19 oktober 2018 Het Europese Hof van Justitie heeft in februari 2018 geoordeeld dat de Nederlandse fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting op onderdelen niet in overeenstemming is met Europees recht. Bij de toepassing van de Nederlandse fiscale eenheid wordt een groep vennootschappen onder voorwaarden gezien als één belastbare entiteit. Belangrijke voordelen van het vormen van een fiscale eenheid …

Huisarts mag vragen inspecteur beantwoorden

In Archief by robert

Gerechtshof Amsterdam, 5 juni 2018 De belastingplichtige in deze zaak deed een beroep op aftrek van zorgkosten in zijn aangifte inkomstenbelasting 2017. Het ging hierbij om dieetkosten die door de belastingplichtige werden onderbouwd met een oude dieetverklaring uit 2002. De inspecteur twijfelde aan de juistheid van deze aftrekpost. Daarop besloot de inspecteur om een vraag hierover te stellen aan de …

Stevige wijzigingen in de Nederlandse Belastingplannen voor 2019 en volgende

In Archief by robert

Het voorstel tot afschaffing van de dividendbelasting heeft het niet gehaald. Nu de afschaffing niet doorgaat komt er budget vrij voor andere maatregelen. De meeste nieuwe maatregelen hebben als doelstelling om het bedrijfsleven te ondersteunen, net als wat ook de bedoeling was van de afschaffing van de dividendbelasting. Op dit moment zien de belangrijkste aanpassingen er als volgt uit (met …

Afwaardering van box 1-vordering na emigratie niet aftrekbaar?

In Archief by robert

Conclusie A-G, 26 april 2018 De Advocaat-Generaal bij de Nederlandse Hoge Raad heeft een conclusie geschreven over de (on)mogelijkheid om verliezen op een vordering op de eigen vennootschap in Nederland af te trekken van het inkomen. Het gaat (vereenvoudigd) om de situatie van een directeur groot-aandeelhouder (DGA) die alle aandelen houdt in een in Nederland gevestigde vennootschap (BV). De DGA …

Aan inwoner van België betaalde liquidatie-uitkering in Nederland belast

In Archief by robert

Hof ’s-Hertogenbosch, 19 april 2018 Een inwoner van België ontvangt vanuit zijn in Nederland gevestigde BV een uitkering bij de liquidatie van de vennootschap. Omdat de uitkering uit Nederland afkomstig is, wil Nederland hierover belasting heffen in box 2. Op grond van het belastingverdrag tussen Nederland en België mag Nederland hierover ook heffen, maar wordt de heffing wel beperkt tot …

Prinsjesdag en de Belastingplannen voor 2019 en volgende

In Archief by robert

De traditioneel op Prinsjesdag aangekondigde Nederlandse belastingplannen kennen relatief weinig verrassingen. De meeste voorstellen waren al genoemd in het regeerakkoord en worden nu zo snel mogelijk gepresenteerd. Dit om te voorkomen dat de plannen niet meer uitgevoerd zouden kunnen worden als na de Eerste Kamerverkiezingen volgend jaar de coalitie daar haar huidige meerderheid kwijt zou raken. We noemen enkele van …

GDPR krijgt een invulling in de Belgische wetgeving

In Archief by robert

Op 5 september 2018 werd de ‘wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens’ gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Deze kaderwet vormt de tenuitvoerlegging van de GDPR (de ‘General Data Protection Regulation’) in Belgische wetgeving. De wet bevestigt hoofdzakelijk de geldende regels van de GDPR en vult een aantal openstaande …

Administratieve en boekhoudkundige aandachtspunten voor de maatschap

In Archief by robert

Recentelijk werd de definitie van onderneming uitgebreid tot “iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid”. Bijgevolg wordt voortaan ook de maatschap als onderneming gekwalificeerd en dit brengt een aantal belangrijke nieuwe administratieve verplichtingen met zich mee. Wij bespreken hierna de belangrijkste gevolgen. Kruispuntbank voor ondernemingen De burgerlijke maatschap wordt vanaf nu verplicht om zich te laten registeren in de Kruispuntbank voor ondernemingen(KBO). …

De nieuwe beperkingen aan de aftrek voor risicokapitaal: werd het vroegere paradepaardje de facto gedegradeerd?

In Archief by robert

De hervorming van de aftrek voor risicokapitaal was bij het inmiddels veel besproken “Zomerakkoord” één van de (compenserende) maatregelen voor de tariefverlaging in de vennootschapsbelasting. De aftrek voor risicokapitaal werd uiteindelijk wel behouden, maar de berekeningsbasis werd aanzienlijk ingeperkt. Het Zomerakkoord 2017: de wet van 25 december 2017 De aftrek voor risicokapitaal werd gewijzigd in het kader van het Zomerakkoord. …

Belgisch UBO-register operationeel vanaf 31 oktober 2018

In Archief by robert

In eerdere berichtgeving werd er reeds gesproken over de invoering van het Belgische UBO-register. De invoering van een dergelijk register maakt het mogelijk om de uiteindelijk begunstigden (de ‘Ultimate Beneficial Owners’) van Belgische vennootschappen, verenigingen en stichtingen, trusts en andere vergelijkbare juridische entiteiten te identificeren. Hoewel de verplichting tot het aanleggen van een UBO-register reeds vorig jaar bij wet werd …

Optionele btw-heffing op professionele onroerende verhuur krijgt meer concrete vorm in België

In Archief by robert

Zoals in een vorige editie van het NederBelgischMagazine vermeld, heeft de Belgische regering toch beslist om de optionele btw-heffing op professionele onroerende verhuur in te voeren. Het grote voordeel van de btw-heffing is het recht op aftrek van btw dat kan worden uitgeoefend op vaak hoog oplopende kosten van bijvoorbeeld constructie of onderhoud van de gebouwen. De nieuwe regeling zal …

Nieuw milder btw-boetebeleid ingevoerd voor welbepaalde inbreuken

In Archief by robert

De Belgische Minister van Financiën heeft bij zijn aantreden de vereenvoudiging van de btw-wetgeving als een der hoekstenen van zijn beleid naar voren geschoven, waarbij de hervorming van de btw-boetes een van de belangrijke aspecten was. In dat kader heeft de Minister eind juni in een persbericht aangekondigd dat er een nieuw boetebeleid wordt opgezet waarbij wordt uitgegaan van de …

Belastingadviseurs moeten (agressieve) grensoverschrijdende constructies gaan melden

In Archief by robert

Op grond van nieuwe Europese wetgeving zullen intermediairs, waaronder accountants en belastingadviseurs, vanaf 2020 een melding gaan doen als er sprake is van een mogelijk agressieve grensoverschrijdende belastingconstructie. Deze wetgeving zal terugwerkende kracht hebben tot 25 juni 2018. Voor een melding moet een constructie grensoverschrijdend zijn en moet er sprake zijn van een constructie waarbij de belangrijkste reden is om …

Curaçaose SPF is gevestigd in Nederland

In Archief by robert

Rechtbank Gelderland, 5 juni 2018 De stiefvader van B heeft een Curaçaose SPF opgericht en hierin is vermogen ingebracht. In 2007 en 2008 heeft de SPF vermogen uitgekeerd aan B (het kind). Op dat moment kende Nederland nog geen wettelijke regeling op grond waarvan een SPF transparant kon worden verklaard. Daardoor was een schenking door een inwoner van Curaçao (de …

Verkrijgingsprijs aandelen bij een remigratie

In Archief by robert

Hof ’s-Hertogenbosch, 30 maart 2018 Bij een aandelenbelang in een vennootschap van 5% of meer, wordt de aandeelhouder belast in box 2 tegen (nu nog) 25% op zijn inkomen. Dit inkomen kan bestaan uit dividenden of uit andere voordelen, bijvoorbeeld een verkoop van de aandelen. Bij een verkoop van de aandelen wordt belasting geheven over het verschil tussen de verkoopprijs …

Problemen met de afwikkeling van Nederlandse aangiften in de schenk- en erfbelasting

In Archief by robert

Staatssecretaris van Financiën, 4 juli 2018 Door problemen met de ICT-systemen heeft het beoordelen en afhandelen van Nederlandse aangiften schenk- en erfbelasting vertraging opgelopen. Daardoor konden geen aanslagen worden opgelegd, hoewel er wel zoveel mogelijk werd geprobeerd (alvast) voorlopige aanslagen op te leggen. Door de Staatsecretaris was eerder aangegeven dat hij de in 2017 opgelopen achterstanden wilde inlopen in de …

Nieuwe afspraak tussen Nederland en België pensioenproblematiek

In Archief by robert

Het Nederlands persbericht, 23 februari 2018 Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Betreft Afspraak tussen Nederland en België pensioenproblematiek Geachte voorzitter, In antwoorden op schriftelijke vragen van het lid Omtzigt (CDA) over dubbele belastingheffing over pensioenen van grensarbeiders uit België (ingezonden 19 januari 2018) heb ik aangegeven dat de Nederlandse en …

Reactie op antwoorden Nederlandse staatssecretaris van Financiën over dubbele belastingheffing over pensioenen Nederlanders in België

In Archief by robert

In het kader van de antwoorden van de Nederlandse staatssecretaris van Financiën op vragen van het Tweede Kamerlid Omtzigt (CDA) over dubbele belastingheffing over pensioenen van grensarbeiders uit België. Het is onbegrijpelijk dat de Belgische Belastingadministratie zich weigert neer te leggen bij de uitspraken van de hoogste Belgische rechter waarbij is beslist dat pensioenuitkeringen op basis van definitief verworven pensioenrechten …

Nederlandse staatssecretaris over dubbele belastingheffing over pensioenen van grensarbeiders uit België

In Archief by robert

Antwoorden van de Nederlandse staatssecretaris van Financiën op vragen van het Tweede Kamerlid Omtzigt (CDA) over dubbele belastingheffing over pensioenen van grensarbeiders uit België (ingezonden 19 januari 2018). Vraag 1: Heeft u kennisgenomen van het bericht “Nederland en België kibbelen over pensioen grensarbeiders: twee keer belast”[1]? Antwoord 1: Ja. Vraag 2: Is het u bekend dat in het Belgische parlement …

Kerstgroet van de Nederlandse fiscus voor Nederbelgen met pensioen uit Nederland

In Archief by robert

Duizenden Nederbelgen zijn eind vorig jaar onaangenaam verrast door een brief van de Nederlandse Belastingdienst waarin wordt vermeld dat vanaf 1 januari 2018 niet langer sprake is van een vrijstelling van loonbelasting voor pensioenen uit Nederlandse bron. Waar komt dit vandaan? Het is een lang verhaal, dus zet u schrap. WAP De fiscale behandeling in België van een in Nederland …

Belgische regering countert Hof van Cassatie en creëert nieuwe rechtsgrond om AOW-uitkering belastbaar te stellen.

In Archief by robert

Zoals u wellicht bekend, heeft het Hof van Cassatie bij arrest van 5 mei 2017 geoordeeld dat de AOW-uitkering in België slechts kwalificeert als een in België belastbaar pensioen indien en in de mate dat er een band is met een beroepswerkzaamheid. Daarmee bevestigt het Hof van Cassatie de eensgezinde visie van de Belgische rechtspraak terzake. Volgens de Belgische rechtspraak …

Binnenkort artikel over intrekking vrijstelling loonheffing pensioen in België

In Archief by robert

Kerstgroet van de Nederlandse fiscus voor Nederbelgen met pensioen uit Nederland Duizenden Nederlanders in België zijn eind 2017 onaangenaam verrast door een brief van de Nederlandse Belastingdienst waarin wordt vermeld dat vanaf 1 januari 2018 niet langer sprake is van een vrijstelling van loonbelasting voor pensioenen uit Nederlandse bron. Waar komt dit vandaan? Binnenkort hierover het artikel hier…. De brief …

Bedrijfsopvolgingsregeling ook van toepassing bij een fictieve onroerende zaak

In Archief by robert

Hof Arnhem-Leeuwarden, 15 augustus 2017   Ook het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft een uitspraak gedaan over de bedrijfsopvolgingsregeling. In deze zaak was het niet meer in geschil dat de onroerende zaken in de vennootschap een materiële onderneming vormden. In deze zaak ging het om iets anders: de vraag was namelijk of er wel of niet overdrachtsbelasting geheven kon worden bij de …

Vastgoedbedrijf kwalificeert voor de bedrijfsopvolgingsregeling

In Archief by robert

Hof Den Haag, 19 juli 2017 De bedrijfsopvolgingsregeling in Nederland maakt het mogelijk om met fiscale voordelen ondernemingen onder bepaalde voorwaarden over te dragen aan de volgende generaties via vererving of via schenking. Wel gelden er bijkomende voorwaarden, afhankelijk van de exacte situatie. Als een overdracht van een onderneming in aanmerking komt voor de faciliteiten, dan zijn de belangrijkste fiscale …

Nederland heft terecht over pensioen inwoner Portugal

In Archief by robert

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28 februari 2017 Een inwoner van Portugal ontvangt een pensioen uit Nederland. Bij de opbouw in Nederland is dit vrijgesteld geweest cq. zijn de premies in Nederland in aftrek gebracht. De bedoeling is dat het pensioen bij uitkering wordt belast. Het pensioenartikel van het belastingverdrag met Portugal heeft gelijkenissen met het pensioenartikel in het verdrag met België. De …

Onroerend goed in een burgerlijke maatschap: wat zijn de fiscale gevolgen

In Archief by robert

In een Voorafgaande Beslissing van 2 augustus 2017 heeft Vlabel zich voor het eerst uitgesproken over de fiscale gevolgen van een burgerlijke maatschap met onroerend goed. De feiten Het gaat om de inbreng door echtgenoten (gehuwd onder het stelsel van zuivere scheiding van goederen) van meerdere onroerende goederen (appartement, gezinswoning en enkele percelen grond) in een burgerlijke maatschap. De onroerende …

De nieuwe Erfwet en de mogelijke ‘verklaring tot behoud’ van oude regels

In Archief by robert

Nieuwe erfwet vanaf 1 september 2018 De nieuwe Erfwet treedt pas in werking op 1 september 2018. Het is dus nog even wachten vooraleer we ze effectief moeten toepassen.   Wat met ‘oude’ schenkingen? Zij die onder de oude wet schenkingen deden, vragen zich uiteraard af wat er met die oude schenkingen gaat gebeuren. Vallen ze vanaf 1 september 2018 …

Zomerakkoord regering Michel: hervorming vennootschapsbelasting

In Archief by robert

In het zomerakkoord van de regering Michel is voorzien in een substantiële hervorming van de vennootschapsbelasting. Essentie van deze hervorming is een graduele tariefverlaging voor alle vennootschappen, met extra stimuli voor KMO’s en eenmanszaken. Ter financiering voorziet het akkoord in een uitbreiding van de belastbare basis, waarbij het aantal complexe aftrekposten gereduceerd zal worden. Hierna worden de belangrijkste wijzigingen op …

Het nieuwe erfrecht: eindelijk baas over je erfenis?

In Archief by robert

De lang verwachte en aangekondigde hervorming van het Belgische erfrecht is een feit. De Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de erfenissen en de giften werd immers gepubliceerd in het Belgische Staatsblad en zal van toepassing zijn op alle overlijdens na 31/8/2018. Met de voorgenomen hervorming tracht men tegemoet te komen aan de actuele noden van onze …

Pensioen in eigen beheer wordt afgeschaft met afkoopmogelijkheid

In Archief by robert

Brief Staatssecretaris 1 juli 2016 In Nederland bestaat er de mogelijkheid voor DGA’s om een pensioen bij de eigen vennootschap op te bouwen, het zogenoemde pensioen in eigen beheer. Dit levert een aftrekpost op voor de vennootschap bij de opbouw, terwijl het pensioen pas bij uitkering wordt belast. De vennootschap zelf heeft een pensioenvoorziening op haar balans staan. Dit is …

Belgische beurstaks nu ook van toepassing op beleggingen die in het buitenland worden gehouden

In Archief by robert

Stel u vestigde zich enkele jaren terug in België, maar bleef daarbij in het bezit van een effectenportefeuille aangehouden bij een Nederlandse of andere buitenlandse kredietinstelling. Hoeveel beurtaks bent u verschuldigd indien er transacties worden verricht in deze effectenportefeuille? En wat indien u aandelen houdt van een buitenlandse vennootschap die beleggingen houdt? Tot voor 1 januari 2017 was enkel beurstaks …

AOW in de belastingaangifte, een handleiding

In Archief by robert

De aangifte van de personenbelasting over de inkomsten van 2016 moet in de papieren versie normaliter op 29 juni 2017 verzonden zijn. De AOW moet worden aangegeven onder de codes 1211-50 en 2211-20. Volgens de fiscus moet 100% van het bedrag, dat Jaaropgave van de SVB vermeldt onder “loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen”, worden opgenomen. Voor een gehuwde met een volledige …

Sterfhuisbeding: Hof van Cassatie fluit de fiscus opnieuw terug

In Archief by robert

Op 28 april 2016 heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken over een aanslepende discussie over de al dan niet belastbaarheid op basis van artikel 5 W.Succ. (huidig artikel 2.7.1.0.4 VCF) van de onvoorwaardelijke volledige toebedeling van het gemeenschappelijke vermogen aan één, met naam genoemde echtgenoot, het zogenaamde sterfhuisbeding. Het Hof oordeelt dat wanneer één echtgenoot krachtens een bedongen huwelijksvoordeel …

Fictief loon bijna nergens meer mogelijk?

In Archief by robert

Conclusie A-G, 28 april 2016 Nederland kent een wettelijke regeling die een DGA (directeur-groot aandeelhouder, aandeelhouder van ten minste 5% in een vennootschap) verplicht om een loon op te nemen van minimaal € 44.000 (2016). Eén van de redenen voor deze verplichting is om ervoor te zorgen dat een DGA niet de mogelijkheid heeft om belastingheffing uit te stellen indien …

Ook in 2011 is box 3 nog niet in strijd met recht op eigendom

In Archief by robert

Hoge Raad 10 juni 2016 In 2015 heeft de Hoge Raad recht gesproken over box 3, het forfaitaire inkomen uit sparen en beleggen. Waar het daarbij met name over ging, was het punt dat in box 3 wordt uitgegaan van een forfaitair rendement van 4% over het vermogen. Dit forfaitaire rendement wordt belast tegen 30%, waardoor effectief jaarlijks 1,2% van …

Europese Commissie heeft AOW-klacht in onderzoek

In Archief by robert

De saga van de belastbaarheid van de AOW-uitkeringen in België is bijna, er lopen nog enige procedures, ten einde. Klacht ontvankelijk In de situatie van Wim Harkx heeft het Hof van Cassatie op 4 februari 2016 een oordeel geveld. Thans is deze zaak onder andere door het Nederlands-Belgisch-Centrum ter beoordeling voorgelegd aan de Europese Commissie. De Commissie heeft de klacht …

AOW en Personenbelasting

In Archief by robert

Nu bij de administratie (tot nu toe) en bij de rechtspraak van België het gehele traject over het bovengenoemd onderwerp door mij is afgelegd, lijkt het me interessant te kijken naar de motiveringen van de administratie en van de rechtspraak waarom men mijn verzoek en dat van anderen om geen personenbelasting over mijn/onze AOW-inkomen te heffen afwijst. In mijn opleiding …