Binnenkort artikel over intrekking vrijstelling loonheffing pensioen in België

In Archief by robert

Kerstgroet van de Nederlandse fiscus voor Nederbelgen met pensioen uit Nederland

Duizenden Nederlanders in België zijn eind 2017 onaangenaam verrast door een brief van de Nederlandse Belastingdienst waarin wordt vermeld dat vanaf 1 januari 2018 niet langer sprake is van een vrijstelling van loonbelasting voor pensioenen uit Nederlandse bron. Waar komt dit vandaan? Binnenkort hierover het artikel hier….

De brief (21/12/2017) van Nederlandse Belastingdienst aan Nederlanders in België:

Geachte heer / mevrouw,

Op -datum- heb ik van u een verzoek om vrijstelling voor de inhouding van loonheffingen ontvangen. Op -datum- heb ik een verklaring hierover afgegeven. Hierin staat dat -naam pensioenverstrekker- mag afzien van inhouding loonheffingen op de (het) door haar uit te betalen pensioen.

Beslissing.

Deze verklaring trek ik ingaande 1 januari 2018 in. Ik heb hiervoor de volgende redenen:

– U ontvangt een pensioen van meer dan 25.000 euro in totaal op jaarbasis. De vrijstelling in Nederland is afhankelijk van de wijze waarop België belasting heft. Van lijfrente was reeds bekend dat België deze inkomsten niet conform de voorwaarden in het belastingverdrag in de heffing betrekt. Op grond van de Belgische jurisprudentie geldt dat nu ook voor een uit Nederland afkomstig pensioen. U ontvangt om deze reden niet langer vrijstelling inhouding loonheffing omdat uw pensioen en/of lijfrente meer dan 25.000 euro bedraagt. Voor meer informatieverwijs ik u naar de brief die u zult ontvangen met dagtekening 21 december 2017.

– Deze intrekking is niet van toepassing voor de premie volksverzekeringen. Ingeval hier onduidelijkheid over bestaat kunt u een kopie van deze verklaring aan uw inhoudingsplichtige verstrekken.

U kunt tegen het intrekken van deze verklaring geen bezwaarschrift indienen. U kunt wel bezwaar maken tegen de ingehouden loonheffingen als gevolg van deze intrekking.

Een afschrift van deze brief is naar de inhoudingsplichtige gestuurd.
Deze brief is vastgesteld namens de inspecteur van Belastingdienst/kantoor buitenland.
De brief van 21 december waarnaar verwezen wordt, is afkomstig van de Belastingdienst Centrale administratieve processen.

Deze brief geeft globaal dezelfde informatie met daarbij de volgende aandachtspunten:
– houdt met de verandering rekening als u aangifte doet in Nederland voor inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen.
– Voorkom dat u twee maal belasting betaalt want miv 1-1-2018 wordt in Nederland loonbelasting ingehouden over het uitbetaalde periodieke pensioen. Vraag bij de Belgische belastingdienst om voorkoming dubbele belasting.
– Wat is de aanleiding. Hierin wordt gewezen naar Belgische rechterlijke uitspraken waardoor Nederlandse pensioeninkomsten in België niet volledig kunnen worden belast.

Dit heeft de gevolgen voor het Nederland België belastingverdrag. Hierin staat welk land over pensioen en/of lijfrente belasting mag berekenen.

Een reactie van de Belgische Administratie op een e-mail van een Nederlander in België.

Aan: FOD Financiën | Fiscaliteit | Particulieren
Verzonden: vrijdag 22 december 2017

Goede middag,

Ik kreeg van de Nederlandse belastingdienst vandaag een schrijven de dato 21/12/2017 met de mededeling dat de vrijstelling van het betalen van de Nederlandse loon-/ inkomstenbelasting vervalt per 01/01/2018.
Uiteraard wil ik niet twee keer belast worden. Ik neem aan, dat ik met ingang van de genoemde datum niet meer in België onder de personenbelasting val. Kunt u mij zo spoedig mogelijk nader informeren?

Met vriendelijke groet, W. H. uit Antwerpen

Aan: W. H.
Verzonden: 5 januari 2018

Geachte Heer W. H.,

Het schrijven dat u ontving gaat uitsluitend uit van de Nederlandse Overheid . Dit is niet bindend voor de Belgische Overheid. De onderworpenheid aan de Belgische Personenbelasting wordt bepaald door artikel 2 WIB 92 : alle Belgische rijksinsinwoners zijn in principe onderworpen aan de Belgische personenbelasting voor wat betreft hun wereldwijd inkomen.

Indien u van oordeel bent dat u door de houding van de Nederlandse overheid voor bepaalde pensioeninkomsten dubbel belast wordt, dient U deze dubbele belasting aan te vechten bij de Nederlandse overheid.

Onder bepaalde voorwaarden kan uw beheersdienst een verklaring afleveren waarin bevestigd wordt dat uw pensioeninkomsten in België tegen het normaal tarief belast zijn indien dit werkelijk het geval is. Deze verklaring kan u dan overmaken aan de Nederlandse overheid.

Hoogachtend.
D. H. Adviseur Teamchef FOD Financiën | Fiscaliteit | Particulieren
P Centrum Antwerpen | Expertise
Antwerpen