Belgische maatregelen voor de bestrijding van belastingfraude en -ontwijking inzake roerende voorheffing

In Archief by robert

Op aangeven van minister Johan Van Overtveldt, bevoegd voor de bestrijding van fiscale fraude, heeft de ministerraad recent een voorontwerp van wet goedgekeurd om maatregelen te nemen tegen de bestrijding van belastingfraude en -ontwijking aangaande roerende voorheffing. Met dit voorontwerp wordt getracht om oneigenlijke vrijstellingen van roerende voorheffing te bestrijden en de opeisbaarheid van roerende voorheffing bij een onterechte vrijstelling of terugbetaling te vereenvoudigen.

Hoewel de tekst van het voorontwerp nog niet beschikbaar is, delen we graag met jullie reeds enkele anti-misbruikmaatregelen uit het voorontwerp:
• Wanneer een Belgisch of buitenlands pensioenfonds minder dan 60 dagen effecten aanhoudt, die dividenden genereren en die recht geven op een vrijstelling of verrekening van roerende voorheffing, wordt dat voortaan door de Belgische belastingautoriteiten gezien als een kunstmatige rechtshandeling waarmee de dividenden verbonden zijn. Om de vrijstelling of verrekening van de roerende voorheffing toch te kunnen vorderen, moet het pensioenfonds zelf bewijzen dat geen kunstmatige rechtshandelingen werden gesteld.

• Verder zal de verkrijger van de roerende inkomsten aangewezen worden als schuldenaar van de roerende voorheffing in geval van onrechtmatige vrijstelling of terugbetaling van roerende voorheffing. Dit geldt zelfs wanneer het in werkelijkheid de schuldenaar van de roerende inkomsten was die de vrijstelling of terugbetaling heeft ontvangen.

• Tot slot zal, voor het toepassen van de verrekening van de roerende voorheffing, de belastingplichtige als volle eigenaar moeten beschikken over de onderliggende effecten op de datum dat de rechthebbenden van de dividenden wordt geïdentificeerd. Dit is de datum vóór de dag van toekenning of betaalbaarstelling van de dividenden. Deze maatregel moet een onterechte verrekening van roerende voorheffing op dividenden tegengaan.

Dit voorontwerp ligt momenteel bij de Raad van State voor advies. Wij houden jullie op de hoogte wanneer de tekst van dit ontwerp beschikbaar wordt gemaakt.