Bedrijfsopvolgingsregeling ook van toepassing bij een fictieve onroerende zaak

In Archief by robert

Hof Arnhem-Leeuwarden, 15 augustus 2017

 

Ook het Hof Arnhem-Leeuwarden heeft een uitspraak gedaan over de bedrijfsopvolgingsregeling. In deze zaak was het niet meer in geschil dat de onroerende zaken in de vennootschap een materiële onderneming vormden. In deze zaak ging het om iets anders: de vraag was namelijk of er wel of niet overdrachtsbelasting geheven kon worden bij de schenking van de aandelen van moeder aan kind. Het ging hier dus niet meer om het (uitstel op) de heffing van inkomstenbelasting of over de schenkbelasting.

 

De overdracht van aandelen in een vennootschap met onroerend goed kan namelijk leiden tot heffing van overdrachtsbelasting. Anders zou de overdrachtsbelasting eenvoudig te ontgaan zijn (door onroerend goed voortaan altijd in vennootschappen onder te brengen). Wil er overdrachtsbelasting worden geheven dan moet er eerst wel aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Onder meer moet er voor ten minste 50% van de activa onroerende zaken aanwezig zijn. Een andere voorwaarde is dat ten minste voor 30% van de activa sprake moet zijn van in Nederland gelegen onroerende zaken. De overdrachtsbelasting wordt overigens niet geheven bij een vererving van de aandelen.

 

Als bij een schenking de bedrijfsopvolgingsregeling van toepassing is, en er dus geen of weinig schenkbelasting hoeft te worden betaald, is het belangrijk om te weten of dan niet ineens wel overdrachtsbelasting betaald moet worden. Ook voor de overdrachtsbelasting kan er een bedrijfsopvolgingsfaciliteit gelden. In deze uitspraak wordt vastgesteld dat ook bij de indirecte overdracht van onroerend goed, namelijk via de overdracht van aandelen in een onroerend goedvennootschap, een beroep op de faciliteit in de overdrachtsbelasting mogelijk is. Wel gelden er (aanvullende) voorwaarden, namelijk:

 

  • Er moet sprake zijn van een verkrijging van alle aandelen;
  • De volledige zeggenschap in de onderneming gaat van ouder op kind over.

 

In deze zaak werd aan deze aanvullende voorwaarden voldaan, en was de vrijstelling van overdrachtsbelasting van toepassing.