De nieuwe fiscale regularisatie anno 2016

In Archiefby robert

Binnenkort– wellicht bij het begin van deze zomer – wordt het terug mogelijk om kapitalen en inkomsten die in het verleden niet correct werden aangegeven te regulariseren bij het Contactpunt Regularisaties. De voorlopige conclusie – het wetsontwerp van 29 maart 2016 werd nog niet goedgekeurd door het Parlement – luidt dat de nieuwe regularisatieregeling duurder wordt, maar vooral meer bewijs …

De nieuwe fiscale regularisatie anno 2016

In Archiefby robert

Binnenkort– wellicht bij het begin van deze zomer – wordt het terug mogelijk om kapitalen en inkomsten die in het verleden niet correct werden aangegeven te regulariseren bij het Contactpunt Regularisaties. De voorlopige conclusie – het wetsontwerp van 29 maart 2016 werd nog niet goedgekeurd door het Parlement – luidt dat de nieuwe regularisatieregeling duurder wordt, maar vooral meer bewijs …

Geen hypotheekrenteaftrek Nederbelg onder de oude keuzeregeling

In Archiefby robert

Hoge Raad 22 april 2016 Deze uitspraak ziet nog op de inmiddels vervallen keuzeregeling. De betreffende belastingplichtige had alle aandelen in een Belgische BVBA, die op haar beurt alle aandelen had in een Nederlandse BV. Uit de BV ontving hij € 69.553 als loon en € 18.808 als stamrechtuitkering. Vanuit de BVBA ontving hij verder nog een loon van € …

Voorlopig geen inkomensverklaringen vanuit België

In Archiefby robert

Kwalificerende buitenlands belastingplichtigen worden hetzelfde behandeld als inwoners van Nederland voor de belastingheffing. Zo staat bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek voor hen open. Zij moeten echter wel voldoen aan een aantal eisen. De belangrijkste, en meest moeilijke, eis is dat ten minste 90% van het totale inkomen belastbaar moet zijn in Nederland. In dat geval is de fiscale verbondenheid met Nederland zo …

Details teruggave dividendbelasting en toekenning heffingsvrij vermogen

In Archiefby robert

Recentelijke Europese uitspraken, met name de zaken X en Miljoen, verplichten Nederland ertoe om aan niet-inwoners een teruggave dividendbelasting te geven, indien de belastingdruk voor deze niet-inwoner groter is dan voor een vergelijkbare inwoner van Nederland. De termijn waarbinnen particulieren een verzoek om een teruggaaf in kunnen dienen is vrij ruim: zij hebben tot vijf jaar na het kalenderjaar waarin …

Verdere uitleg over UBO-register in Nederland

In Archiefby robert

In opvolging van Europese regelgeving is ook Nederland een UBO-register aan het voorbereiden. Vanaf medio 2017 moet dit register in werking treden. In dit register zullen de uiteindelijke begunstigden (Ultimate Beneficial Owners) van entiteiten worden opgenomen. Hiervan zal doorgaans sprake zijn bij een belang van tenminste 25%. Als er geen belang van 25% kan worden gevonden zal doorgaans een bestuurder …

Besluit Staatssecretaris van Financiën inzake teruggaaf dividendbelasting zaak Miljoen e.a.

In Archiefby robert

Nr. DGB 2016/1731M van 26 april 2016 Door de Hoge Raad is einduitspraak gedaan in de zaken Miljoen, X en Société Générale SA. Het ging daarbij in essentie om situaties waarbij een Nederlandse vennootschap dividend heeft uitgekeerd waarop 15% Nederlandse dividendbelasting is ingehouden. Het punt is vervolgens dat in Nederland gevestigde personen en entiteiten de ingehouden dividendbelasting wel kunnen verrekenen, …

Vastgoedconcern heeft recht op de bedrijfsopvolgingsregelingen erfbelasting

In Archiefby robert

Hoge Raad, 15 april 2016 Deze uitspraak van de Hoge Raad gaat over de Nederlandse erfbelasting en kan daarom van belang zijn voor Nederbelgen omdat Nederland nog tot tien jaar na emigratie erfbelasting kan heffen. Maar deze gunstige uitspraak kan ook worden toegepast voor de inkomstenbelasting, en is ook om die reden van belang voor Nederbelgen. Door de wijzigingen in …

Belgische RSVZ bijdragen niet aftrekbaar van de Nederlandse winst

In Archiefby robert

Hof Amsterdam, 7 januari 2016 Bij grensoverschrijdend werken of ondernemen hoeven belastingplicht en premieplicht zelfs niet in één en hetzelfde land te liggen. In deze situatie was er een Belgische ondernemer die vennoot was in een Nederlandse vof. Hij verrichte werkzaamheden in Nederland en in België. Deze ondernemer was in zijn woonland België sociaal verzekerd (en premieplichtig). Als zelfstandige betaalt …

Advies om vragen te stellen aan HvJ EU over korten heffingskortingen door Nederland in buitenlandsituaties

In Archiefby robert

Advies A-G, 18 februari 2016 Vanaf 2001 is in Nederland de belastingvrije som afgeschaft. In plaats daarvan zijn er een flink aantal heffingskortingen gekomen, waaronder de arbeidskorting, de ouderenkorting en de algemene heffingskorting. Indien van toepassing leiden deze kortingen effectief tot een lager bedrag aan te betalen belasting. Nederland onderscheidt bij de heffingskortingen een belastingdeel en een premiedeel (voor de …

Overdracht woning aan kinderen met voorbehoud huurrecht belast met erfbelasting

In Archiefby robert

Hoge Raad, 8 april 2016 Een in Nederland regelmatig voorkomende vermogensplanning houdt in dat ouders de woning overdragen aan de kinderen, maar zich daarbij het recht voorbehouden om in de woning te blijven wonen. Door deze techniek wordt het eigendom van de woning al overgedragen aan de kinderen, maar kunnen de ouders wel in hun eigen woning blijven wonen. Het …

Onbelast genieten van de oude dag: het bestaat nog!

In Archiefby robert

Als u werkt, betaalt u belasting over het daarmee verdiende inkomen. Na pensionering is het helaas niet anders: ook dan wordt belasting betaald, nu over het over het pensioen. Maar soms is er een mogelijkheid om belastingvrij van de oude dag te genieten. Het gaat dan om oude Nederlandse kapitaalverzekeringen. Onder de vorige Nederlandse inkomstenbelastingwet (de Wet IB 1964) was …

Opgelet bij de schenking van vastgoed: Vlabel viseert het optioneel conventioneel beding van terugkeer

In Archiefby robert

Een gewoon beding van conventionele terugkeer voorziet dat het voorwerp van de schenking terugkeert naar de schenker indien de begiftigde vóór de schenker komt te overlijden en werkt als een ontbindende voorwaarde. Indien de ontbindende voorwaarde wordt vervuld, keert het voorwerp van de schenking met terugwerkende kracht terug naar de schenker. Eerder is gebleken dat Vlabel de werking van een …

Vlabel viseert schenken in Nederland met voorbehoud van vruchtgebruik – inwerkingtreding

In Archiefby robert

In het vorige nummer van dit magazine kon u lezen dat de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) een nieuw betwistbaar standpunt heeft gepubliceerd waardoor schenkingen worden geviseerd van effecten en geldbeleggingen die gebeurd zijn met voorbehoud van vruchtgebruik. Voor zover dergelijke schenking belastingvrij gebeurt (wat meestal zo zal zijn als de schenking plaatsvindt voor Nederlandse notaris), zal Vlabel de schenking aan erfbelasting …

Aankondiging van de controleacties FOD Financiën voor 2016

In Archiefby robert

Om de burger aan te sporen om zijn fiscale verplichtingen correct na te komen, communiceert de FOD Financiën net zoals de vorige jaren ook in 2016 op een open manier over een aantal lopende of nog te verwachten controleacties. Als u een particulier bent, dan wordt u wordt mogelijk gecontroleerd of zal de FOD Financiën vragen om bijkomende inlichtingen of …

Jaarverslag federale Ombudsman 2015: aandacht voor gezinsfiscaliteit

In Archiefby robert

Op 18 april 2016 heeft de federale Ombudsman zijn jaarverslag 2015 voorgesteld aan het Parlement. Het probleem van de gezinsfiscaliteit kreeg bijzondere aandacht. In de loop van 2015 ontving de federale Ombudsman een groot aantal klachten over de fiscale regelgeving met betrekking tot kinderen ten laste. Die regelgeving lijkt niet meer doelmatig om de nieuwe samenlevingsvormen gepast te verwerken zoals …

Panama Papers: nieuwe fiscale maatregelen aangekondigd

In Archiefby robert

In de nasleep van de Panama Papers heeft de federale regering een akkoord bereikt over een reeks nieuwe maatregelen ter bestrijding van fiscale fraude. Het betreft voornamelijk proceduremaatregelen. Een aantal van die maatregelen zou reeds opgenomen zijn in een voorontwerp van Programmawet. De informatie hieronder steunt op de beperkte bronnen die momenteel beschikbaar zijn. De maatregelen kunnen uiteraard nog wijzigingen …

Een vergelijking op schenkbelasting en erfbelasting tussen de verschillende landen

In Archiefby robert

KPMG heeft een vergelijkende analyse gemaakt op het vlak van erfbelasting/schenkbelasting tussen een aantal landen. Wat houdt dat precies in? Ja, dat is een hele leuke studie die verricht is door KPMG in 42 landen. Dat heet de Global Family Business Taks Monitor. Die studie is nu voor de tweede keer verricht en daar hebben 42 landen aan meegewerkt. Het …

Vlaamse fiscus viseert schenking met voorbehoud van vruchtgebruik

In Archiefby robert

In De Tijd van zaterdag en zondag 9 en 10 april kon u lezen dat een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik belastbaar is geworden. De Vlaamse Belastingdienst zou hebben beslist dat alle schenkingen sinds 1 september 2013 met schenkbelasting moeten worden belast, zo niet zou op die schenkingen alsnog het veel hogere successierecht verschuldigd zijn bij overlijden van de vruchtgebruiker. …

Krijgt Nederland ook notionele interestaftrek?

In Archiefby robert

Motie Tweede Kamer Zoals in de meeste landen het geval is, kent ook de Nederlandse vennootschapsbelasting een verschil in behandeling van eigen vermogen (aandelenkapitaal) ten opzichte van vreemd vermogen (leningen) van een vennootschap. De vergoeding op vreemd vermogen, rente, is wel aftrekbaar van de winst. De vergoeding op eigen vermogen, dividend, is juist niet aftrekbaar. Dit maakt dat het voor …

Voorkoming dubbele belasting voor Italiaanse woning

In Archiefby robert

Het inkomen uit een tweede woning wordt in Nederland belast in box 3, het inkomen uit sparen en beleggen. Indien de woning niet in Nederland is gelegen, zal Nederland doorgaans voorkoming van dubbele belasting verlenen. Het heffingsrecht is dan toegewezen aan het land waar de tweede woning gelegen is. In deze zaak was aan de orde op welke manier Nederland …

Rapportage fiscale knelpunten grensarbeiders

In Archiefby robert

Brief Staatssecretaris van Financiën, 3 februari 2016 In september vorig jaar zijn een aantal fiscale knelpunten voor grensarbeiders aangegeven. De Staatssecretaris geeft hier door middel van een brief zijn reactie op. Interessant daarbij is nog dat ook over de nieuwe regeling voor kwalificerende buitenlands belastingplichtigen wordt geschreven. Deze regeling is met ingang van 2015 ingevoerd ter vervanging van de oude …

Schenken en erven van aandelen in een actieve Nederlandse BV

In Archiefby robert

Commissie voor de verzoekschriften en de burgerinitiatieven (Tweede Kamer) In de Nederlandse schenk- en erfbelasting zijn mogelijkheden opgenomen om met weinig of geen belastingheffing een onderneming te schenken of te laten vererven, de bedrijfsopvolgingsregelingen (BOR). Deze regelingen zijn al behoorlijk ingewikkeld. Het wordt uiteraard nog veel ingewikkelder op het moment dat zowel de Nederlandse als de Belgische wetgeving van toepassing …

De Minister van Justitie werkt aan een gedeeltelijke erfenissprong

In Archiefby robert

Naar aanleiding van een recente parlementaire vraag heeft de Minister van Justitie de invoering van een gedeeltelijke erfenissprong in het vooruitzicht gesteld. Eind 2012 voerde de federale wetgever een beperkte hervorming door van het Belgische erfrecht. Daarbij werden de regels omtrent de plaatsvervulling gewijzigd en werd de zogenaamde erfenissprong ingevoerd. De erfenissprong laat toe dat een erfgenaam de nalatenschap van …

Gunsttarief voor de verkoop en schenking van Vlaamse erfgoederen in de maak

In Archiefby robert

Onroerend erfgoed wordt beschermd omdat het van grote waarde is voor de gemeenschap. Het moet minimaal in de staat blijven waarin het zich bevond op het moment van de bescherming. Zo kunnen ook de toekomstige generaties ervan genieten. De Vlaamse regering overweegt om het verkooprecht dat wordt geheven bij de verkoop van beschermd onroerend erfgoed te halveren, mits het naleven …

Vlaanderen sleutelt opnieuw aan de ‘miserietaks’

In Archiefby robert

Als een Vlaams onroerend goed aan meerdere eigenaars in onverdeeldheid toebehoort en één van hen neemt de onverdeelde delen van de andere over, dan is het Vlaamse verdeelrecht verschuldigd. Het verdeelrecht bedraagt in principe 2,5 % op de totale verkoopwaarde van het onroerend goed. Als de uitonverdeeldheidtreding kadert in een relatiebreuk dan geldt sinds 1 januari 2015 het tarief van …

Nederlandse stichting-administratiekantoor en de Kaaimantaks

In Archiefby robert

Onlangs werden in het parlement aan de Minister van Financiën vragen gesteld over de toepassing van de Kaaimantaks op buitenlandse fiscaal transparante structuren. De vraag betrof onder meer partnerships die in het land van vestiging fiscaal transparant worden behandeld (Parlementaire vraag nr. 419 van de heer Roel Deseyn van 23.06.2015, behandeld in de Kamer op 25 januari 2016, Vragen en …

Interne BBI instructie omtrent de fiscale rechtzetting belandt definitief in de prullenbak

In Archiefby robert

De Raad van State heeft op 16 maart 2016 de interne instructie van de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) vernietigd omtrent de fiscale rechtzetting van laattijdig aangegeven inkomsten. In afwachting van een nieuwe wettelijke regeling konden berouwvolle belastingplichtigen terecht bij de Bijzondere Belastinginspectie (BBI) voor een spontane rechtzetting op basis van een interne instructie van 29 januari 2015. De instructie kwam tot …

Ook nieuwe penshonado’s zitten goed op Curaçao

In Archiefby robert

Curaçao is al lange tijd een prachtig Caribisch eiland om te gaan wonen en van het welverdiende pensioen te gaan genieten. De voordelen van Curaçao liggen niet alleen in het tropische klimaat, ook het fiscale klimaat kan op Curaçao heel aantrekkelijk zijn. Curaçao heeft namelijk al lange tijd de befaamde penshonadoregeling. Indien een belastingplichtige aan een aantal voorwaarden voldoet, dan …

Hof van Cassatie van België Arrest M., 4 februari 2016, nr F.13.0127.N

In Archiefby robert

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 4 december 2012 Beslissing van het Hof, beoordeling 1. Het middel voert aan dat artikel 34, §1, 10, WIB92 strijdig zou zijn met het gemeenschapsrecht, in de interpretatie dat de kwestieuze AOW-uitkering op generlei wijze rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op een beroepswerkzaamheid en verwijt …

Hof van Cassatie van België, Arrest Harkx, 4 februari 2016, nr F.13.0155.N

In Archiefby robert

Het cassatieberoep is gericht tegen het arrest van het hof van beroep te Antwerpen van 21 mei 2013. Beslissing van het Hof, Beoordeling Eerste onderdeel 1. De appelrechters oordelen niet alleen dat het in wezen niet relevant is, hoe een AOW-uitkering in de Nederlandse regelgeving wordt geïnterpreteerd, maar onderzoeken tevens of dit basispensioen een sociale zekerheidsuitkering is die verschilt van …

Het omgekeerd duolegaat: Vlabel begraaft de strijdbijl

In Archiefby robert

Het omgekeerde duolegaat is een techniek waarbij enerzijds een goed doel aangesteld wordt als bijzondere legataris onder de last om de successierechten te dragen, en anderzijds een verwant of vriend als algemeen legataris om de aangifte en het beheer van de nalatenschap op zich te nemen. Deze clausule zorgde reeds voor heel wat beroering in het fiscale Vlaamse landschap. Afgelopen …

Vlaamse erfbelasting: publicatie geïndexeerde kostenforfaits

In Archiefby robert

Met de invoering van de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) vorig jaar heeft de decreetgever de mogelijkheid ingevoerd om voor de raming van het passief gebruik te maken van een forfait. Daarbij werd eveneens voorzien dat de forfaits jaarlijks zullen worden geïndexeerd. Volgens het bericht in het Belgisch Staatsblad van 10 februari 2016 bedragen de forfaits voor aanslagjaar 2016: – 1.508,37 …

Een update van ons federaal erfrecht en onze Vlaamse erfbelasting?

In Archiefby robert

Federaal minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wenst tegen de zomer een voorstel klaar te hebben tot hervorming van ons erfrecht. Die hervorming zou tegemoet moeten komen aan de huidige noden van onze samenleving. Ons erfrecht beantwoordt op vandaag immers slechts in beperkte mate aan die noden. Daarom onderzoekt hij onder meer in hoeverre het wenselijk is om het deel …

Betalingen aan belastingparadijzen: sanctie niet ongrondwettelijk

In Archiefby robert

(Grondwettelijk Hof 21 januari 2016) Eerder kwam in deze rubriek de jaarlijkse aangifteplicht aan bod voor Belgische vennootschappen van betalingen aan personen in een belastingparadijzen (het totaalbedrag van de betalingen moet de grens van 100.000 EUR overschrijden tijdens het belastbaar tijdperk). De wet voorziet als sanctie dat bij niet-naleving van de aangifteplicht de kosten automatisch worden verworpen als beroepskost. Maar …

Beleidsplan fiscale fraudebestrijding

In Archiefby robert

(http://vanovertveldt.belgium.be/nl/beleidsplan-fiscale-fraudebestrijding ) De minister van Financiën is sinds kort ook bevoegd voor fiscale fraudebestrijding en heeft onlangs het beleidsplan fiscale fraudebestrijding ingediend bij het federaal parlement. Essentieel is daarbij uiteraard de efficiënte samenwerking tussen de fiscale administraties onderling, net zoals de samenwerking tussen Financiën en de andere ministeries, de RSZ, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Nationale Bank van België (analyse …

De notionele interestaftrek onder vuur

In Archiefby robert

Hoewel de meerderheidspartijen nog maar net een akkoord hebben bereikt over de tax shift, dringt de minister van Financiën opnieuw aan op een grondige hervorming, dit keer van de vennootschapsbelasting. De aanleiding daarvoor is de commotie rond de Excess Profit Rulings voor multinationals, deze worden door de Europese Commissie beschouwd als verboden staatssteun. Daarbij komt dat de Verenigde Staten nu …

Hoge Raad geeft eindoordeel in zaak-Miljoen en aanverwante zaken

In Archiefby robert

Hoge Raad, 4 maart 2016 Door de Hoge Raad zijn in een drietal met elkaar verband houdende zaken vragen gesteld aan het Europese Hof over de Nederlandse dividendbelasting in buitenlandsituaties: de zaak Miljoen, de zaak X en de zaak Société Général. In al deze zaken gaat het feitelijk om de vraag of Nederland verplicht kan zijn om dividendbelasting terug te …

Hoge Raad keurt beperkingen 30%-regeling goed

In Archiefby robert

Hoge Raad, 4 februari 2016 Nadat eerder het Europese Hof van Justitie al een oordeel had gegeven over de Nederlandse aanpassingen (beperkingen) op de 30%-regeling, spreekt de Hoge Raad zich nu ook in twee arresten overeenkomstig uit. De 30%-regeling betreft een tegemoetkoming voor naar Nederland komende werknemers met een kennis of kunde die specifiek en schaars is op de Nederlandse …

De woonplaats bij overlijden lag niet in Nederland

In Archiefby robert

Hof ’s-Hertogenbosch, 19 november 2015 De woonplaats van een natuurlijke persoon wordt volgens de Nederlandse belastingwet bepaald op grond van de omstandigheden. Er moet daarvoor zoveel mogelijk worden gekeken naar de feiten en omstandigheden bij het specifieke geval. In dit geval betrof het een Nederlander, de heer X, die eerst naar Curaçao was vertrokken en vervolgens in Puerto Rico was …

Box 3 in strijd met eigendomsrecht?

In Archiefby robert

Conclusie A-G 4 februari 2016 In Nederland wordt belasting geheven over het inkomen uit sparen en beleggen in box 3 Er wordt in box 3 van uitgegaan dat het vermogen een vast rendement van 4% oplevert, en dit rendement wordt vervolgens belast tegen 30%. Effectief moet er dus jaarlijks 1,2% over het vermogen worden afgedragen. De wijze van berekening van …

De roerende voorheffing stijgt van 25% naar 27%

In Archiefby robert

Eindejaarswetten goedgekeurd De verhoogde roerende voorheffing (RV) van 27% en de speculatiebelasting zijn op 1 januari 2016 in werking getreden. Deze maatregelen moeten vorm geven aan de ‘taxshift’ (de belastingverschuiving weg van arbeid). Om de taxshift te financieren werden ook de Kaaimantaks verstrengd (zie hierna) en werden enkele btw-verhogingen doorgevoerd (voor elektriciteit, woningrenovatie en plastische chirurgie). – De roerende voorheffing …

Het familiebedrijf schenken aan kinderen en kleinkinderen over de grens

In Archief, Interestingby robert

De Vlaamse Belastingdienst kijkt strenger toe Stel u bent ondernemer. Ergens in de vorige eeuw vestigde u zich in België, maar uw kinderen en kleinkinderen wonen in Nederland. Hoe kunt u het best (en met een beperkte kostprijs) uw onderneming aan uw kinderen en kleinkinderen overdragen, en wat kost dat dan? Als inwoner van het Vlaamse Gewest kan u, sedert …

Nieuw Vlabel standpunt over wederkerige schenkingen tussen echtgenoten

In Archiefby robert

De wederzijdse schenking tussen echtgenoten is een populaire techniek waarmee echtgenoten elkaar gemoedsrust kunnen bezorgen. Een gewone schenking zonder meer, komt eigenlijk niet tegemoet aan de wens tot zekerheid, aangezien schenkingen tussen echtgenoten steeds herroepelijk zijn. Een mogelijke oplossing is de zgn. “wederzijdse schenking”, waarbij beide echtgenoten aan elkaar in een geschrift bv. een som geld schenken, en stipuleren dat …

Vlabel vult het nieuwe standpunt over de verzekeringsgift aan

In Archiefby robert

Zoals vermeld in de vorige editie van deze rubriek heeft Vlabel op 12 oktober 2015 een ophefmakend standpunt ingenomen met betrekking tot de zgn. ‘verzekeringsgift’. Met dat standpunt maakte Vlabel duidelijk dat wanneer de erflater zijn levensverzekering schenkt aan zijn erfgenamen, de erfgenamen daarop bij overlijden van de erflater erfbelasting dienen te betalen, zelfs wanneer eerder al schenkbelasting werd betaald. …

Uitstel voor de nieuwe fiscale regularisatie

In Archiefby robert

Op het nippertje werd de regeling voor een nieuwe fiscale regularisatie bij het Contactpunt uit het ontwerp van Programmawet gehaald. Op die manier wil men tegemoet komen aan de kritiek van de Raad van State. Vooraleer de regeling van start kan gaan, dient een regeling met de Belgische regio’s getroffen te worden over de regionale belastingen (zoals de erfbelasting en …

De Kaaimantaks verstrengd!

In Archiefby robert

Ook werd de nog maar recent ingevoerde Kaaimantaks reeds aangepast. De Kaaimantaks zorgt ervoor dat de inkomsten van sommige ‘juridische constructies’ rechtstreeks in hoofde van de oprichter of derde begunstigde worden belast (een regime van fiscale transparantie). Daarnaast stelt de Kaaimantaks de uitkering bij liquidatie (of de kosteloze overdracht van activa) door sommige juridische constructie belastbaar. Hieronder een kort overzicht …

Speculatiebelasting van 33%

In Archiefby robert

De speculatiebelasting is een nieuwe belasting van 33% op de meerwaarden gerealiseerd op de overdracht van beursgenoteerde effecten binnen een termijn van zes maanden vanaf hun aankoop. In principe worden enkel effecten gevat aangekocht na 1 januari 2016. De speculatiebelasting viseert enkel natuurlijke personen (rijksinwoners) die buiten hun beroepswerkzaamheid een meerwaarde hebben gerealiseerd. Ook niet-inwoners worden door de taks geviseerd …

Laatste aanpassingen belastingplan 2016

In Archiefby robert

Het belastingplan 2016 was al aangenomen door de Tweede Kamer in het vertrouwen dat er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor de plannen te vinden zou zijn. In de Eerste Kamer stelden de andere politieke partijen nog eisen om mee te werken aan een meerderheid. Uiteindelijk kon met D66 tot overeenstemming worden gekomen. Daarbij moest nog wel rekening …