Nieuw arrest van het Hof van Cassatie inzake de A.O.W.-uitkering

In Archief by robert

In een arrest van 5 mei 2017 bevestigt het Hof van Cassatie dat een A.O.W.-uitkering slechts kwalificeert als een in België belastbaar pensioen indien en in de mate dat er een band is met een beroepswerkzaamheid. (Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.15.0119.N) De feiten De heer S. woonde tot 1974 in Nederland, met een onderbreking van najaar 1966 …

Het aantrekkelijk belastingregime in België voor aanvullende pensioenen

In Archief by robert

België kent eigenlijk een zeer aantrekkelijk belastingregime inzake aanvullende pensioenen. Sedert midden jaren ’80 geldt België als belastingparadijs voor gepensioneerde Nederbelgen. Wat houdt dit aantrekkelijke belastingregime juist in? Ik denk dat ik dan moet beginnen met iets uit te leggen over ons nationale Belgische fiscale pensioenstelsel. België heeft al jarenlang een zeer aantrekkelijk fiscaal pensioenstelsel. Dat bestaat eigenlijk uit twee …

De impact van Brexit op de Vlaamse erfbelasting

In Archief by robert

Het is vooralsnog onduidelijk wanneer de UK de EU zal verlaten. Daarbij is het niet zeker of de UK op termijn deel blijft uitmaken van de Europese Economische Ruimte (EER). Tot nu toe blijft alles bij het oude. In de hypothese dat de UK geen deel meer zou uitmaken van de EER, zal dit wel gevolgen hebben voor een aantal …

Vlabel spreekt zich uit over het keuzebeding/verblijvingsbeding onder last

In Archief by robert

In een eerdere editie van dit magazine was te lezen dat de federale rulingsdienst in 2013 het keuzebeding/verblijvingsbeding onder last (ook bekend als de Casmanclausule) als fiscaal misbruik bestempelde. Bijgevolg weigerde ze het bestaan van de last te erkennen en werd de overbedeling beschouwd als fictief legaat wat successieheffing tot gevolg had. Deze zienswijze was voor ernstige kritiek vatbaar. Voor …

Vlabel en het Nederlandse erfrecht: een moeilijk huwelijk

In Archief by robert

Vlabel publiceerde onlangs een standpunt wat betreft de toepassing van de erfbelasting bij de Nederlandse wettelijke verdeling en bij Nederlandse testamenten die een ouderlijke boedelverdeling bevatten. Talrijke oude Nederlandse testamenten bevatten dergelijke ouderlijke boedelverdeling. Sedert de inwerkingtreding van de EU erfrechtverordening kan de Nederbelg ook opteren voor de toepassing van de Nederlandse wettelijke verdeling via een volwaardige rechtskeuze. Het nieuwe …

Vlabel spreekt zich uit over de Liechtensteinse Stiftung

In Archief by robert

Voor het eerst sinds de overdracht van de schenk- en erfbelasting naar het Vlaamse niveau, heeft de Vlaamse Belastingdienst (hierna ‘Vlabel’) zich uitgesproken over de fiscale behandeling van de Liechtensteinse Stiftung. Vlabel lijkt te breken met het gunstige standpunt dat sinds een aantal jaren wordt ingenomen door de federale rulingdienst (Vlaamse Voorafgaande Beslissing nr. 16025 van 27 juni 2016). Concreet …

Nieuwe circulaire over de aangifte van Franse tweede verblijven

In Archief by robert

(Circulaire AAFisc Nr. 22/2016, nr. Ci.704.681 van 29 juni 2016) Belgische inwoners zijn verplicht hun wereldwijd inkomen aan te geven in de belastingaangifte. Op grond van het Belgisch-Franse dubbelbelastingverdrag zijn de inkomsten van onroerende goederen enkel belastbaar in de liggingsstaat. Nochtans dient in de aangifte personenbelasting de huurwaarde aangegeven te worden van het Frans onroerend goed. Deze huurwaarde wordt in …

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) werkt niet in combinatie met wetsfictie

In Archief by robert

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 13 april 2016 De BOR geeft een grote korting op de te betalen schenk- of erfbelasting bij de schenking of vererving van een materiële onderneming. Deze korting bestaat uit een vrijstelling tot een waarde van € 1.060.298. Hetgeen de onderneming waard is boven deze € 1.060.298 wordt op het meerdere nog een korting toegepast van 83%. De overgang …

Antwoorden op regeling voor nettopensioen in internationale situaties

In Archief by robert

Kamerstukken II 2015/16, 32043, nr. 329 Het opbouwen van een pensioen in Nederland gaat in het algemeen volgens de volgende hoofdregel: de pensioenpremies die worden betaald aan de pensioenverzekering/ het pensioenfonds zijn niet belast met inkomstenbelasting (in box 1). Ook de waarde van het pensioen wordt, tijdens de opbouw, niet belast in box 3 (de vermogensrendementsheffing). Tijdens de opbouw is …

Aanpassingen Nederlandse autobelastingen ingevoerd

In Archief by robert

Wet van 6 juli 2016, Stb 2016,275 De veranderingen in de Nederlandse autobelastingen over de periode 2017-2020 zijn vastgelegd in wetgeving. Deze aanpassingen volgen uit de Autobrief II uit 2015. In Nederland zijn meer milieuvriendelijke auto’s de laatste jaren sterk gestimuleerd. Daardoor rijden er in Nederland bijvoorbeeld veel hybride auto’s rond. De belangrijkste aanpassing zit in de bijtellingspercentages voor de …

Fiscaal regime van AOW in België

In Archief by robert

Over de fiscale behandeling van de AOW-uitkering in België bestaat al geruime tijd ophef. Kan je ons daar iets meer over vertellen? Om de discussie goed te begrijpen die op dit moment in België bestaat omtrent het fiscale regime van AOW moeten we eigenlijk eerst gaan wijzen op het verschil in concept dat ten grondslag ligt aan de opbouw van …

Begroting 2017 : de minister onthult ambitieuze plannen

In Archief by robert

Recent onthulde de minister van Financiën een ambitieus plan om de Belgische vennootschapsbelasting te verlagen van 33,99% naar 20%. De minister wil mee op de kar springen van een internationale tendens van dalende tarieven. De minister wil ook de deelnemingsvrijstelling voor vennootschappen verruimen tot 100% (naar Nederlands voorbeeld). De invoering van dit verlaagde tarief dient budgetneutraal te gebeuren. Een substantiële …

Hof van Cassatie in Belgie over het belasten van de AOW-uitkering in België

In Archief by robert

AOW in de belastingaangifte: een handleiding (17-6-2017) De aangifte van de personenbelasting over de inkomsten van 2016 moet in de papieren versie normaliter op 29 juni 2017 verzonden zijn. De AOW moet worden aangegeven onder de codes 1211-50 en 2211-20. Volgens de fiscus moet 100% van het bedrag, dat Jaaropgave van de SVB vermeldt onder “loon voor de loonbelasting/volksverzekeringen”, worden …

Wet aangepast die de waardering van vruchtgebruik van de langstlevende regelt

In Archief by robert

Een nieuwe wet van 19 juni 2016 wijzigt de waarderingsmethode voor de berekening van de waarde bij omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner. Bij de omzetting van vruchtgebruik houdt het vruchtgebruik op te bestaan en wordt het omgezet in iets anders, zoals bijvoorbeeld een som geld. Deze som geld komt toe aan de vruchtgebruiker …

Internationale nalatenschappen – opletten met buitenlandse situsgoederen (Rb. Antwerpen 15 april 2016)

In Archief by robert

Door de erfrechtverordening gelden er in de EU sinds medio 2015 uniforme regels om de toepasselijke erfwet aan te duiden. De erfrechtverordening biedt geen echter geen oplossing voor situaties waarin dubbele erfbelasting aan de orde is. Het EU Hof van Justitie oordeelde eerder al dat situaties die aanleiding geven tot dubbele successierechten geen inbreuk vormen op de Europese vrijheden. België …

Sterfhuisbeding: Hof van Cassatie fluit de fiscus opnieuw terug

In Archief by robert

Op 28 april 2016 heeft het Hof van Cassatie zich uitgesproken over een aanslepende discussie over de al dan niet belastbaarheid op basis van artikel 5 W.Succ. (huidig artikel 2.7.1.0.4 VCF) van de onvoorwaardelijke volledige toebedeling van het gemeenschappelijke vermogen aan één, met naam genoemde echtgenoot, het zogenaamde sterfhuisbeding. Het Hof oordeelt dat wanneer één echtgenoot krachtens een bedongen huwelijksvoordeel …

Parlementaire vraag over het Vlabel standpunt inzake de ‘kaasroute’

In Archief by robert

Zoals eerder vermeld in dit magazine heeft de Vlaamse fiscus besloten om met ingang van 1 juni 2016 de schenking met voorbehoud van vruchtgebruik van geldbeleggingen of effecten te belasten met erfbelasting bij het overlijden van de schenker, zelfs indien de driejarige wachttermijn is verstreken (“berucht” standpunt 15004 van 21 maart 2016). De erfgenamen kunnen daaraan enkel ontsnappen als zij …

Reflectiegroep voor structureel overleg tussen Vlabel en praktijkspecialisten

In Archief by robert

Sinds begin 2015 zwaait Vlabel de scepter over de Vlaamse erf- en registratiebelasting. Vlabel neemt daarbij soms eigenzinnige en verontrustende standpunten in, zoals de standpunten over de verzekeringsgift en de gesplitste inschrijving. Fiscalisten en professoren fiscaal recht bekritiseren dat Vlabel standpunten inneemt die afwijken van de standpunten van de federale voorganger, de FOD Financiën. Zij hekelen daarbij dat de Vlaamse …

Juridische constructies – fiscus moet een eerdere spontane regularisatie honoreren (Brussel 21 januari 2016)

In Archief by robert

Onlangs oordeelde het Hof van Beroep te Brussel over een betwisting die was ontstaan tussen de fiscus en de belastingplichtige, kort nadat de belastingplichtige was overgegaan tot een spontane regularisatie. De belastingplichtige was oprichter (“settlor”) en begunstigde van een Cayman trust, de trust is op haar beurt aandeelhouder van een Cayman vennootschap. De inkomsten die door de vennootschap werden verkregen …

Juridisch steekspel omtrent de invoering van de nieuwe fiscale regularisatie

In Archief by robert

Het federaal parlement zou zich normaal eind juni buigen over de goedkeuring van de nieuwe regeling. Leden van oppositiepartijen dienden echter in het parlement massaal nieuwe amendementen in met als doel om het wetsontwerp opnieuw te verwijzen naar de Raad van State. Zij menen dat een nieuw grondig advies noodzakelijk is omdat de ontwerptekst inbreuk zou maken op bevoegdheidsverdelende regels …

Fiscaal regime van AOW in België: onduidelijkheid troef

In Archief by robert

Er wonen in België heel wat belastingplichtigen die een Nederlandse AOW-uitkering genieten. De AOW-uitkering wordt algemeen omschreven als een basispensioen dat op grond van de Algemene Ouderdomswet dd. 31 mei 1956 wordt uitgekeerd aan mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. België Op grond van artikel 18 van het dubbelbelastingverdrag gesloten tussen België en Nederland is de heffingsbevoegdheid ten aanzien van …

Europese Commissie heeft AOW-klacht in onderzoek

In Archief by robert

AOW en personenbelasting De saga van de belastbaarheid van de AOW-uitkeringen in België is bijna, er lopen nog enige procedures, ten einde. Klacht ontvankelijk In de situatie van Wim Harkx heeft het Hof van Cassatie op 4 februari 2016 een oordeel geveld. Thans is deze zaak onder andere door het Nederlands-Belgisch-Centrum ter beoordeling voorgelegd aan de Europese Commissie. De Commissie …

“Nieuwe speculatietaks niet gunstig onthaald”

In Archief by robert

In België is er sinds 1 januari 2016 een speculatietaks van kracht. Wie aandelen binnen de zes maanden van de hand doet, is in de ogen van de fiscus een speculant en betaalt daar 33% belasting op. Na enkele maanden blijkt al dat het aantal beleggingen in producten die aan deze taks onderhevig zijn, fors is verminderd. Heel wat specialisten …

Kwalificerende buitenlandse belastingplicht

In Archief by robert

Het is momenteel de aangiftetijd voor de Nederlandse Inkomstenbelasting. Een hoofdpunt voor de personen die niet in Nederland wonen, maar toch in Nederland aangifte moeten doen is de kwalificerende buitenlandse belastingplicht (kbb). Voldoen aan de criteria van een kbb betekent dat zij dezelfde aftrekposten en heffingskortingen krijgen als een inwoner van Nederland. De zaak is nogal veranderd, gaan we dat …

Afkoopwet ongrondwettelijk (Grondwettelijk Hof 2 juni 2016)

In Archief by robert

Op 2 juni 2016 heeft het Grondwettelijk Hof de regeling van de verruimde minnelijke schikking (beter gekend als afkoopwet) ongrondwettelijk verklaard. De wet bestaat sinds 2011 en was al eerder het voorwerp van veel kritiek omdat de wet toelaat om grote fiscale fraudeprocessen af te kopen. Volgens het Grondwettelijk Hof wordt de Grondwet geschonden omdat er geen daadwerkelijke rechterlijke controle …

Miserietaks discrimineert niet (Grondwettelijk Hof 25 mei 2016)

In Archief by robert

Het Grondwettelijk Hof diende zich onlangs uit te spreken over de grondwettelijkheid van de regeling van het verdeelrecht bij echtscheiding of de beëindiging van de samenwoning in Vlaanderen. Het normale tarief van het verdeelrecht bij de verdeling of afstand van onroerend goed bedraagt 2,5% in Vlaanderen. De Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) voorziet echter in een verlaagd tarief van verdeelrecht bij …

Vlabel kondigt strengere controles aan van aangiften van erfenissen

In Archief by robert

Uit cijfers van het Rekenhof blijkt dat in 2014 111.000 aangiftes van erfenissen werden gedaan. Slechts 58 daarvan werden onderzocht op onregelmatigheden. In het Vlaams Parlement werd daarom de vraag gesteld of Vlabel, sinds de overname van de inning van de erfbelasting op 1 januari 2015, niet zou overwegen om de controle op de aangiftes aan te scherpen. De minister …

Nieuwe fiscale regularisatie gedeeltelijk in werking

In Archief by robert

Het contactpunt regularisaties, dat sinds 2005 was ondergebracht bij de federale Dienst Voorafgaande Beslissingen (hierna DBV) is opnieuw klaar om regularisatie-aangiften te ontvangen. De nieuwe formulieren kunnen worden teruggevonden op de website van het contactpunt (zie: http://www.ruling.be/nl/downloads/fiscale-regularisatie ). Het contactpunt is als enige bevoegd om spontane aangiften te ontvangen. Ook wie in het verleden slechts gedeeltelijk heeft geregulariseerd kan opnieuw …

Kaaimantaks – de uitbreiding van het toepassingsgebied – de dubbelstructuren

In Archief by robert

Onlangs werd de minister van Financiën in de Kamer ondervraagd over de uitbreiding van het toepassingsgebied van de kaaimantaks, alsook over de kaaimantaks en de zogenaamde dubbelstructuren (Parlementaire vragen nr. 11276 en nr. 11277). De vraagsteller verwijst naar de aanpassingen die eind 2015 werden doorgevoerd aan de kaaimantaks. De aanpassingen dienden om een aantal loopholes van de kaaimantaks te dichten. …

De nieuwe fiscale regularisatie anno 2016

In Archief by robert

Binnenkort– wellicht bij het begin van deze zomer – wordt het terug mogelijk om kapitalen en inkomsten die in het verleden niet correct werden aangegeven te regulariseren bij het Contactpunt Regularisaties. De voorlopige conclusie – het wetsontwerp van 29 maart 2016 werd nog niet goedgekeurd door het Parlement – luidt dat de nieuwe regularisatieregeling duurder wordt, maar vooral meer bewijs …

Geen hypotheekrenteaftrek Nederbelg onder de oude keuzeregeling

In Archief by robert

Hoge Raad 22 april 2016 Deze uitspraak ziet nog op de inmiddels vervallen keuzeregeling. De betreffende belastingplichtige had alle aandelen in een Belgische BVBA, die op haar beurt alle aandelen had in een Nederlandse BV. Uit de BV ontving hij € 69.553 als loon en € 18.808 als stamrechtuitkering. Vanuit de BVBA ontving hij verder nog een loon van € …

Voorlopig geen inkomensverklaringen vanuit België

In Archief by robert

Kwalificerende buitenlands belastingplichtigen worden hetzelfde behandeld als inwoners van Nederland voor de belastingheffing. Zo staat bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek voor hen open. Zij moeten echter wel voldoen aan een aantal eisen. De belangrijkste, en meest moeilijke, eis is dat ten minste 90% van het totale inkomen belastbaar moet zijn in Nederland. In dat geval is de fiscale verbondenheid met Nederland zo …

Details teruggave dividendbelasting en toekenning heffingsvrij vermogen

In Archief by robert

Recentelijke Europese uitspraken, met name de zaken X en Miljoen, verplichten Nederland ertoe om aan niet-inwoners een teruggave dividendbelasting te geven, indien de belastingdruk voor deze niet-inwoner groter is dan voor een vergelijkbare inwoner van Nederland. De termijn waarbinnen particulieren een verzoek om een teruggaaf in kunnen dienen is vrij ruim: zij hebben tot vijf jaar na het kalenderjaar waarin …

Verdere uitleg over UBO-register in Nederland

In Archief by robert

In opvolging van Europese regelgeving is ook Nederland een UBO-register aan het voorbereiden. Vanaf medio 2017 moet dit register in werking treden. In dit register zullen de uiteindelijke begunstigden (Ultimate Beneficial Owners) van entiteiten worden opgenomen. Hiervan zal doorgaans sprake zijn bij een belang van tenminste 25%. Als er geen belang van 25% kan worden gevonden zal doorgaans een bestuurder …

Besluit Staatssecretaris van Financiën inzake teruggaaf dividendbelasting zaak Miljoen e.a.

In Archief by robert

Nr. DGB 2016/1731M van 26 april 2016 Door de Hoge Raad is einduitspraak gedaan in de zaken Miljoen, X en Société Générale SA. Het ging daarbij in essentie om situaties waarbij een Nederlandse vennootschap dividend heeft uitgekeerd waarop 15% Nederlandse dividendbelasting is ingehouden. Het punt is vervolgens dat in Nederland gevestigde personen en entiteiten de ingehouden dividendbelasting wel kunnen verrekenen, …

Vastgoedconcern heeft recht op de bedrijfsopvolgingsregelingen erfbelasting

In Archief by robert

Hoge Raad, 15 april 2016 Deze uitspraak van de Hoge Raad gaat over de Nederlandse erfbelasting en kan daarom van belang zijn voor Nederbelgen omdat Nederland nog tot tien jaar na emigratie erfbelasting kan heffen. Maar deze gunstige uitspraak kan ook worden toegepast voor de inkomstenbelasting, en is ook om die reden van belang voor Nederbelgen. Door de wijzigingen in …

Belgische RSVZ bijdragen niet aftrekbaar van de Nederlandse winst

In Archief by robert

Hof Amsterdam, 7 januari 2016 Bij grensoverschrijdend werken of ondernemen hoeven belastingplicht en premieplicht zelfs niet in één en hetzelfde land te liggen. In deze situatie was er een Belgische ondernemer die vennoot was in een Nederlandse vof. Hij verrichte werkzaamheden in Nederland en in België. Deze ondernemer was in zijn woonland België sociaal verzekerd (en premieplichtig). Als zelfstandige betaalt …

Advies om vragen te stellen aan HvJ EU over korten heffingskortingen door Nederland in buitenlandsituaties

In Archief by robert

Advies A-G, 18 februari 2016 Vanaf 2001 is in Nederland de belastingvrije som afgeschaft. In plaats daarvan zijn er een flink aantal heffingskortingen gekomen, waaronder de arbeidskorting, de ouderenkorting en de algemene heffingskorting. Indien van toepassing leiden deze kortingen effectief tot een lager bedrag aan te betalen belasting. Nederland onderscheidt bij de heffingskortingen een belastingdeel en een premiedeel (voor de …

Overdracht woning aan kinderen met voorbehoud huurrecht belast met erfbelasting

In Archief by robert

Hoge Raad, 8 april 2016 Een in Nederland regelmatig voorkomende vermogensplanning houdt in dat ouders de woning overdragen aan de kinderen, maar zich daarbij het recht voorbehouden om in de woning te blijven wonen. Door deze techniek wordt het eigendom van de woning al overgedragen aan de kinderen, maar kunnen de ouders wel in hun eigen woning blijven wonen. Het …

Onbelast genieten van de oude dag: het bestaat nog!

In Archief by robert

Als u werkt, betaalt u belasting over het daarmee verdiende inkomen. Na pensionering is het helaas niet anders: ook dan wordt belasting betaald, nu over het over het pensioen. Maar soms is er een mogelijkheid om belastingvrij van de oude dag te genieten. Het gaat dan om oude Nederlandse kapitaalverzekeringen. Onder de vorige Nederlandse inkomstenbelastingwet (de Wet IB 1964) was …

Opgelet bij de schenking van vastgoed: Vlabel viseert het optioneel conventioneel beding van terugkeer

In Archief by robert

Een gewoon beding van conventionele terugkeer voorziet dat het voorwerp van de schenking terugkeert naar de schenker indien de begiftigde vóór de schenker komt te overlijden en werkt als een ontbindende voorwaarde. Indien de ontbindende voorwaarde wordt vervuld, keert het voorwerp van de schenking met terugwerkende kracht terug naar de schenker. Eerder is gebleken dat Vlabel de werking van een …

Vlabel viseert schenken in Nederland met voorbehoud van vruchtgebruik – inwerkingtreding

In Archief by robert

In het vorige nummer van dit magazine kon u lezen dat de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) een nieuw betwistbaar standpunt heeft gepubliceerd waardoor schenkingen worden geviseerd van effecten en geldbeleggingen die gebeurd zijn met voorbehoud van vruchtgebruik. Voor zover dergelijke schenking belastingvrij gebeurt (wat meestal zo zal zijn als de schenking plaatsvindt voor Nederlandse notaris), zal Vlabel de schenking aan erfbelasting …

Aankondiging van de controleacties FOD Financiën voor 2016

In Archief by robert

Om de burger aan te sporen om zijn fiscale verplichtingen correct na te komen, communiceert de FOD Financiën net zoals de vorige jaren ook in 2016 op een open manier over een aantal lopende of nog te verwachten controleacties. Als u een particulier bent, dan wordt u wordt mogelijk gecontroleerd of zal de FOD Financiën vragen om bijkomende inlichtingen of …

Jaarverslag federale Ombudsman 2015: aandacht voor gezinsfiscaliteit

In Archief by robert

Op 18 april 2016 heeft de federale Ombudsman zijn jaarverslag 2015 voorgesteld aan het Parlement. Het probleem van de gezinsfiscaliteit kreeg bijzondere aandacht. In de loop van 2015 ontving de federale Ombudsman een groot aantal klachten over de fiscale regelgeving met betrekking tot kinderen ten laste. Die regelgeving lijkt niet meer doelmatig om de nieuwe samenlevingsvormen gepast te verwerken zoals …

Panama Papers: nieuwe fiscale maatregelen aangekondigd

In Archief by robert

In de nasleep van de Panama Papers heeft de federale regering een akkoord bereikt over een reeks nieuwe maatregelen ter bestrijding van fiscale fraude. Het betreft voornamelijk proceduremaatregelen. Een aantal van die maatregelen zou reeds opgenomen zijn in een voorontwerp van Programmawet. De informatie hieronder steunt op de beperkte bronnen die momenteel beschikbaar zijn. De maatregelen kunnen uiteraard nog wijzigingen …

Een vergelijking op schenkbelasting en erfbelasting tussen de verschillende landen

In Archief by robert

KPMG heeft een vergelijkende analyse gemaakt op het vlak van erfbelasting/schenkbelasting tussen een aantal landen. Wat houdt dat precies in? Ja, dat is een hele leuke studie die verricht is door KPMG in 42 landen. Dat heet de Global Family Business Taks Monitor. Die studie is nu voor de tweede keer verricht en daar hebben 42 landen aan meegewerkt. Het …

Vlaamse fiscus viseert schenking met voorbehoud van vruchtgebruik

In Archief by robert

In De Tijd van zaterdag en zondag 9 en 10 april kon u lezen dat een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik belastbaar is geworden. De Vlaamse Belastingdienst zou hebben beslist dat alle schenkingen sinds 1 september 2013 met schenkbelasting moeten worden belast, zo niet zou op die schenkingen alsnog het veel hogere successierecht verschuldigd zijn bij overlijden van de vruchtgebruiker. …

Krijgt Nederland ook notionele interestaftrek?

In Archief by robert

Motie Tweede Kamer Zoals in de meeste landen het geval is, kent ook de Nederlandse vennootschapsbelasting een verschil in behandeling van eigen vermogen (aandelenkapitaal) ten opzichte van vreemd vermogen (leningen) van een vennootschap. De vergoeding op vreemd vermogen, rente, is wel aftrekbaar van de winst. De vergoeding op eigen vermogen, dividend, is juist niet aftrekbaar. Dit maakt dat het voor …

Voorkoming dubbele belasting voor Italiaanse woning

In Archief by robert

Het inkomen uit een tweede woning wordt in Nederland belast in box 3, het inkomen uit sparen en beleggen. Indien de woning niet in Nederland is gelegen, zal Nederland doorgaans voorkoming van dubbele belasting verlenen. Het heffingsrecht is dan toegewezen aan het land waar de tweede woning gelegen is. In deze zaak was aan de orde op welke manier Nederland …