Europese Commissie heeft AOW-klacht in onderzoek

In Archief by robert

AOW en personenbelasting
De saga van de belastbaarheid van de AOW-uitkeringen in België is bijna, er lopen nog enige procedures, ten einde.

Klacht ontvankelijk
In de situatie van Wim Harkx heeft het Hof van Cassatie op 4 februari 2016 een oordeel geveld. Thans is deze zaak onder andere door het Nederlands-Belgisch-Centrum ter beoordeling voorgelegd aan de Europese Commissie. De Commissie heeft de klacht ontvankelijk verklaard omdat met name geen aandacht is gegeven aan de Europese Verordening 883/2004.De Commissie ziet er op toe dat het recht van de Europese Unie op correcte wijze wordt toegepast.
De diensten van de Commissie voeren momenteel een grondige analyse van de klacht uit. Over de resultaten van dit onderzoek en over het verloop van een eventuele inbreukprocedure zal de indiener van de klacht rechtstreeks worden ingelicht.

Schending?
Wanneer de Commissie van oordeel is dat er zich mogelijk een schending van het recht van de Europese Unie heeft voorgedaan, richt zij een “aanmaning” tot de betrokken lidstaat, waarin zij verzoekt binnen een bepaalde termijn zijn opmerkingen te maken. De lidstaat kan een antwoord geven of niet, waarna de Commissie kan besluiten aan de lidstaat een “met redenen omkleed advies” te richten, waarin zij verzoekt binnen een bepaalde termijn (gewoonlijk twee maanden) het recht van de Europese Unie na te leven.

Wetgeving aanpassen
Het doel van deze formele contacten bestaat erin na te gaan of er wel degelijk een schending van het recht van de Europese Unie is en wanneer zulks het geval blijkt te zijn, in dit stadium te trachten die schending te verhelpen zonder de zaak bij het Hof van Justitie aanhangig te maken.
Het kan zijn, dat de lidstaat een geloofwaardige verbintenis aangaat om zijn wetgeving of de administratieve praktijk van zijn autoriteiten te wijzigen. Voor het merendeel van de klachten kan aldus een oplossing worden gevonden.

EU Hof
Indien de betrokken lidstaat het met redenen omkleed advies niet opvolgt – doorgaans duurt de gehele procedure een jaar – kan de Commissie besluiten de zaak bij het Hof van Justitie aanhangig te maken.